Հայտարարություններ

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթ՝ ճարտարագետ-խորհրդատուի ընտրության նպատակով

20.06.2022

 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում նախակրթարանների վերանորոգման աշխատանքներին աջակցելու նպատակով հայտարարում է մրցույթ՝ ճարտարագետ-խորհրդատուի ընտրության նպատակով:
Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային բանկի “Գնումների կարգավորումներ ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման վարկառռւների համար” թվագրված հուլիս 2016, վերանայված նոյեմբեր 2017, օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020 (“Գնումների կարգավորումներ”) «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն»:

Ճարտարագետ-խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունների շրջանակը կներառի հետևյալ աշխատանքները.
• Ապահովի փոխհամագործակցությունը` ԿԾԿ ԾԻԳ–ի և վերանորոգման աշխատանքներիրականացնող ուսումնական հաստատությունների միջև:
• Ծանոթանա Համաշխարհային բանկի շինարարական աշխատանքներին առնչվող գործողպահանջներին:
• Դիտարկի ուսումնական հաստատությունների կողմից միկրոծրագրերի առաջարկների հետ ներկայացված նախահաշիվները՝ անհրաժեշտության դեպքում կատարի ստուգումներ/ուղղումներ/փոփոխությունններ՝ համագործակցելով հաստատությունների տնօրենների հետ :
• Ստուգի էներգաարդյունավետության պահանջներին համապատասխան առաջարկվող նյութերի ցանկը;
• Կատարի այցելություններ նախարարության և մարզպետարանի կողմից ներկայացված ուսումնական հաստատություններ ;
• Կատարի նախադպրոցական հաստատությունների տարածքների ընտրություն և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնի առաջարկություններ՝ կատարվելիք տարածքային փոփոխությունների վերաբերյալ ;
• Հետևի ներառական կրթության քաղաքաշինական նորմերի կիրառմանը;
• Աջակցի համապատասխան գնումների փաստաթղթերի պատրաստմանը և դրանց գնահատմանը.
• Մասնակցի ուսումնական հաստատությունների նախնական, միջանկյալ և հետվերանորոգման աշխատանքներին առնչվողուսումնասիրությանը:
• Հետևի, որ վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են համապատասխան սահմանված նորմերի և ընթացակարգերի, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնի հատուկ կարծիք.
• Մասնակցի վերանորոգման աշխատանքներիկառավարմանը.
• Վերահսկի վերականգնողական աշխատանքների համար պատասխանատու գործողությունները. Վերահսկի վերանորոգման աշխատանքներին առնչվող գործողությունները.
• Գնահատի առաջացած խնդիրները և ներկայացնի առաջարկություններ արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար.
• Վերահսկի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը՝ համաձայն.
• Ապահովի Ենթաբաղադրիչի վերանորոգմանան աշխատանքների ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը.
• Վերանայի հաշվետվությանը կից դպրոցների կողմից ներկայացված վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ակտերը. Կատարի ընտրանքային հսկիչ չափումներ: Խնդիրների հայտնաբերման դեպքում առաջարկություններ ներկայացնի դրանք մեղմելու և լուծելու համար:
• Կատարի Ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ՝ պարբերական այցելությունների միջոցով՝ պարզաբանելու ջեռուցման և էներգախնայողության քաղաքաշինական պահանջները.
• Անհրաժեշտության դեպքում կատարի այլ առաջադրանքներ, որոնք կարող են հանձնարարվել 1.1 ենթաբաղադրիչի ղեկավարի կողմից.
• Ներկայացնի հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամսական ամփոփ հաշվետվություն, ներառյալ վերանորոգվող տարածքներում նախատեսված, ավարտված և ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն /ուղեկցվող նկարներով/:


Նկարագրված աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. հուլիսից մինչև 2025թ. երկրորդ կիսամյակ ընկած ժամանակահատվածը:

Դիմող թեկնածուները պետք է բավարարեն փորձի և որակավորման հետևյալ պայմաններին՝
• Բարձրագույն կրթություն՝ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքների ճարտարագիտության կամ ճարտարապետության ոլորտում (պահանջվում է վավերացված դիպլոմ)
• Առնվազն հինգ տարվա փորձ վերականգնողական/շինարարական աշխատանքներում և դրանց իրականացման մասնագիտական փորձաքննություն (ապացուցվում է փաստաթղթով)
• Առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ շինարարական աշխատանքների նախագծերի նախագծման, իրականացման և կառավարման ոլորտում, նախընտրելի է միջազգային ֆինանսավորող կառույցների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերով:
• Հանրային և միջազգային նախագծերի, նախընտրելի է Համաշխարհային բանկի ծրագրերի հետ կապված գնումների ընթացակարգերի փորձը կդիտվի որպես առավելություն;
• Վերականգնողական/շինարարական աշխատանքներին առնչվող ՀՀ գործող նորմերի և իրավական ակտերի իմացություն.
• Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն.
• համակարգչային տեխնիկայի օգտագործման բավարար հմտություններ;
• Գերազանց կազմակերպչական և հաղորդակցման հմտություններ;
• Ունենա հաղորդակցվելու և համագործակցելու կարողություններ և գերադասելի է վերապատրաստման կարողություններով;
• Անգլերեն լեզվի լավ իմացություն (բանավոր և գրավոր):

Թեկնածուների գնահատումը կիրականացվի հետևյալ կերպ.
- ընդհանուր որակավորումը– 30 միավոր
- ընդհանուր փորձը - 30 միավոր
- հատուկ փորձը - 40 միավոր

• Թեկնածուի ընդհանուր որակավորումը.
- բարձրագույն կրթություն շինարարական-ճարտարագիտության կամ ճարտարապետության ոլորտում
• Թեկնածուի ընդհանուր փորձը
- առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

• Թեկնածուի հատուկ փորձը
- առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ շինարարական աշխատանքների կառավարման ոլորտում
- աշխատանքային փորձ ուսումնական հաստատությունների հետ


Դիմող թեկնածուները դիմումին կից պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
• ինքնակենսագրական տվյալները (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունը` անուն, ազգանուն, ծննդյան թիվ, կրթություն, մասնագիտացում, աշխատանքային փորձ:
• Կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:
Համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետները կարող են դիմել աշխատանքային օրերին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ` ք. Երևան, Ս. Վրացյան փ. 73 հասցեով, կամ էլ. փոստով (info@cfep.am) մինչև 2022թ.-ի հունիսի 28-ը, ժամը 17:00-ն:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել վերոնշյալ հասցեով կամ 57-56-90 (27) հեռախոսահամարով:

Խորհրդատուի աշխատանքային պարտականությունները ամբողջական ներկայացված է կից՝ Հավելված 1-ում: 
Հավելված 1
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ
«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
1. Առաջադրանք
Սույն տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված խորհրդատվական ծառայությունները կտրամադրվեն Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև կնքված վարկային համաձայնագրի (Վարկ համար 9389- -AM) լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ (ԼՖ) իրականացվող «Կրթության բարելավում» ծրագրի (այսուհետ՝ԿԲԾ շրջանակներում:ԼՖ-ով ԿԲԾ-ն իր գործողությունները կծավալի 5 հիմնական ողղություններով.
• Ենթաբաղադրիչ 1.1. Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում
• Ենթաբաղադրիչ 1.2. Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը•Ենթաբաղադրիչ 1.3. Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում • Ենթաբաղադրիչ 1.5. Հանրակրթական դպրոցների վերազինում
• Բաղադրիչ 2. Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանըԵնթաբաղադրիչների 1.1-ի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ։ Մասնավորապես, նախատեսվում է վերանորոգել շուրջ 80 հիմնվող նախակրթական հաստատություն, ինչպես նաև նախակրթարաններին հարող տարածքներում հիմնել խաղահրապարակներ։

2. Տեխնիկական առաջադրանքի նպատակը
Տեխնիկական առաջադրանքի նպատակն է կազմակերպել, համակարգել և վերահսկել Ծրագրով նախատեսված վերանորոգման աշխատանքները՝ ճարտարագետ-խորհրդատու ընտրելու միջոցով՝ ապահովելով դրանց ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը:

3. Աշխատանքի շրջանակը
Խորհրդատուն պատասխանատու կլինի ենթաբաղադրիչի շինարարական աշխատանքների մոնիտորինգի, գնահատման և առաջադրանքների համակարգման համար: Ամեն դեպքում, նա պատասխանատվություն չի կրելու կապալառուների անմիջական վերահսկողության համար, հետևաբար նա իր բոլոր դիտողությունները և առաջարկությունները կուղղի 1.1 ենթաբաղադրիչի ղեկավարին: Իր առաջադրանքների համար նա պետք է պարբերաբար այցելի յուրաքանչյուր վայր ։ Այցելություններ կարող են իրականացվել նաև ԾԻԳ-ի անձնակազմի հետ։ Խորհրդատուին ԿԾԿ գրասենյակիի տարածքում կտրամադրվի աշխատավայր՝ հագեցած անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներով:

Ճարտարագետ-խորհրդատուն պետք է`
• Ապահովի փոխհամագործակցությունը`ԿԾԿ ԾԻԳ –ի և վերանորոգման աշխատանքներիրականացնող ուսումնական հաստատությունների միջև:
• Ծանոթանա Համաշխարհային բանկի շինարարական աշխատանքներին առնչվող գործողպահանջներին:
• Դիտարկի ուսումնական հաստատությունների կողմից միկրոծրագրերի առաջարկների հետ ներկայացված նախահաշիվները՝ անհրաժեշտության դեպքում կատարի ստուգումներ/ուղղումներ/փոփոխությունններ՝ համագործակցելով հաստատությունների տնօրենների հետ :
• Ստուգի էներգաարդյունավետության պահանջներին համապատասխան առաջարկվող նյութերի ցանկը;
• Կատարի այցելություններ նախարարության և մարզպետարանի կողմից ներկայացված ուսումնական հաստատություններ ;
• Կատարի նախադպրոցական հաստատությունների տարածքների ընտրություն և ըստ անհրաժեշտության ներկայացնի առաջարկություններ՝ կատարվելիք տարածքային փոփոխությունների վերաբերյալ ;
• Հետևի ներառական կրթության քաղաքաշինական նորմերի կիրառմանը;

• Աջակցի համապատասխան գնումների փաստաթղթերի պատրաստմանը և դրանց գնահատմանը.
• Մասնակցի ուսումնական հաստատությունների նախնական, միջանկյալ և հետվերանորոգման աշխատանքներին առնչվողուսումնասիրությանը:
• Հետևի, որ վերանորոգման աշխատանքներն ընթանում են համապատասխան սահմանված նորմերի և ընթացակարգերի, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնի հատուկ կարծիք.

• Մասնակցի վերանորոգման աշխատանքներիկառավարմանը.
• Վերահսկի վերականգնողական աշխատանքների համար պատասխանատու գործողությունները. Վերահսկի վերանորոգման աշխատանքներին առնչվող գործողությունները.
• Գնահատի առաջացած խնդիրները և ներկայացնի առաջարկություններ արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար.
• Վերահսկի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը՝ համաձայն.

• Ապահովի Ենթաբաղադրիչի վերանորոգմանան աշխատանքների ժամանակին և արդյունավետ իրականացումը.
• Վերանայի հաշվետվությանը կից դպրոցների կողմից ներկայացված վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ակտերը. Կատարի ընտրանքային հսկիչ չափումներ: Խնդիրների հայտնաբերման դեպքում առաջարկություններ ներկայացնի դրանք մեղմելու և լուծելու համար:
• Կատարի Ծրագրի իրականացման մոնիտորինգ՝ պարբերական այցելությունների միջոցով՝ պարզաբանելու ջեռուցման և էներգախնայողության քաղաքաշինական պահանջները.
• Անհրաժեշտության դեպքում կատարի այլ առաջադրանքներ, որոնք կարող են հանձնարարվել 1.1 ենթաբաղադրիչի ղեկավարի կողմից.
• Ներկայացնի հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ամսական ամփոփ հաշվետվություն, ներառյալ վերանորոգվող տարածքներում նախատեսված, ավարտված և ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն /ուղեկցվող նկարներով/:
4. Հաշվետվություն
Խորհրդատուն ամսական կտրվածքով հաշվետու է Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ տնօրենին:
5. Տևողությունը
Ճարտարագետ-խորհրդատուն ծառայություններ է մատուցելու Ծրագրի իրականացման ողջ ժամանակահատվածում:
6. Վարձատրություն
Խորհրդատուին ամսական կտրվածքով կվճարվի «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ֆինանսական միջոցներից՝ համաձայն նրա հետ կնքված պայմանագրի պայմանների:
 

Նորություններ

19.09.2022 Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ՀՀ բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ Հայաստանի Հանրապետությունը, Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցությամբ, իրականացնում է «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում է Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) նոր շրջափուլը ստորև տրվող իրավասության պայմաններին բավարարող ՀՀ բուհերի համար: ՆՄՀ-ն բարձրագույն կրթության ոլորտում նորարարությունները խթանող մեխանիզմ է, որի միջոցով մրցակցային հիմունքներով ՀՀ բուհերին տրամադրվում են դրամաշնորհներ՝ նորարարական... 16.09.2022 Աշխատանքային հանդիպում Կրթական ծրագրերի կենտրոնում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչը հուլիսից մեկնարկել է կարիքների գնահատման գործընթացը ՀՀ Արմավիրի մարզում: Գործընթացի համատեքստում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակիցները սեպտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում Կրթական ծրագրերի կենտրոնում հանդիպել են ՀՀ Արմավիրի մարզի Կրթության մշակույթի սպորտի վարչության կրթության բաժնի պետ Նաիրա Սարգսյանի հետ: Հանդիպման առանցքում... 13.09.2022 Համաշխարհային բանկի Եվրոպա Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանի փոխնախագահի այցը թիվ 142 ավագ դպրոց Համաշխարհային բանկի Եվրոպա Կենտրոնական Ասիա տարածաշրջանի փոխնախագահ Աննա Բյերդեն սեպտեմբերի 12-ին այցելել է Երևանի Արարատ Ղարիբյանի անվան թիվ 142 ավագ դպրոց, որը հիմնանորոգվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինասավորմամբ Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի աջակցությամբ՝ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի 2-րդ փուլով:Աշակերտները և ուսուցիչները ուրախ էին, որ վերադարձել են հիմանորոգված դպրոց , սովորելու են լավագույն պայմաններում և օգտվելու են նոր STEM (ԲՏՃՄ բնագիտական ուղղվածության)...