Հայտարարություններ

Հայտերի ներկայացման հրավեր

23.11.2020

 Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն
Ծրագիր՝ «Կրթության բարելավում» ծրագիր
ՎԶՄԲ Վարկ No.  8342-AM;
ՄԶԸ Փոխառություն No.5387-AM
Պայմանագրի համարը՝ NCB-ANAU-1/2020
Պայմանագրի անվանումը՝ Կլինիկայի համար սարքավորումներ և մուլյաժների մատակարարում
Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային Բանկից Կրթության բարելավում ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել  No.NCB-ՀԱԱՀ-1/2020 պայմանագրի շրջանակներում Կլինիկայի համար սարքավորումների և մուլյաժների  ձեռքբերման համար վճարումներ կատարելու նպատակով:
«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամն այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին կնքված մրցութային հայտեր ներկայացնել Կլինիկայի համար սարքավորումների և մուլյաժների  ձեռքբերման համար` ըստ ստորև նշված չափաբաժինների.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1 – ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ԳՈՒՅՔ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/հ Նկարագրություն
 
Չափման միավորը Քանակը 
1. Վիրաբուժական հավաքածու մեծ կենդանիների համար հավաքածու 1
2. Վիրահատական հավաքածու հավաքածու 2
3 Հերձման հավաքածու հատ 1
4 Ստետոսկոպ հատ 2
5 Բակտերիցիդ լամպ հատ 4
6 Նեգատոսկոպ հատ 1
7 Աչքի և ականջի խոռոչների հետազոտման գործիք                (Հավաքածու ներառում է ` oտոսկոպ և օֆտալմոսկոպ և հավելյալ պարագաներ) հավաքածու 1
8 Անասնաբուժական ջերմաչափեր փոքր և խոշոր կենդանիների համար (էլեկտրոնային, կենդանիների համար նախատեսված) հատ 4
9 Շարժական շտատիվ ներերակային ինֆուզիաների համար հատ 1
10 Վիրաբուժական ասեղներ տարբեր չափսերի (ծակող և կտրող եզրով) հատ 100
11 Վիրաբուժական թելեր` մետաքսյա և կետգուտ, տարբեր չափսերի, ստերիլ, 50-100մ հատ 40
12 Վիրահատական սեղան հատ 1
13 Վիրահատական կցասեղան հատ 1
14 Ունիվերսալ անասնաբուժական սեղան հատ 1
15 Վիրաբուժական լամպ, շարժական հատ 2
16 Լաբորատոր պահարան (մետաղյա, 4 դռնանի) հատ 2
17 Լաբորատոր սեղան հատ 6
18 Լաբորատոր աթոռ հատ 3

 

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2 – ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/հ Նկարագրություն

 

 

Չափման միավորը Քանակը 
1 Կշեռք տնային կենդանիների համար հատ 1
2 Էլեկտրավիրահատման սարք հատ 1
3 Անասնաբուժական ուլտրաձայնային  սարք հատ 1
4 Կենդանիների պուլսը չափելու սարք (SPO2 տիպի տվիչով) հատ 1
5 Ավտոկլավ                                                                                          (Սեղանի հորիզոնական կիսաավտոմատ  ավտոկլավ հեղուկներ, պինդ պարագաներ և լաբորատոր ապակյա և պլաստիկ պարագաներ ստերիլիզացնելու հնարավորությամբ:) հատ 1
6 Չորացման պահարան հատ 1
7 Բիքս գործիքների տեղափոխման համար (չժանգոտող մետաղից,  փակվող) հատ 2
8 Սեղանի ցենտրիֆուգ հատ 1
9 Մանրադիտակ իմերսիոն հատ 1
10 Սառցարան հատ 1
11 Սառնարան հատ 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3 – ՄՈՒԼՅԱԺՆԵՐ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/հ Նկարագրություն

 

 

Չափման միավորը Քանակը 
1 Արու շան կաթետրի տեղադրման վարժասարք հատ 1
2 Էգ շան կաթետրի տեղադրման վարժասարք հատ 1
3 Կատվի ցիստո մանեկեն հատ 1
4 Ցիստո մանիկենի վիրահատելի մասեր հատ 30
5 Մանր կենդանիների ստերջացման մուլյաժ  – իգական հատ 150
6 Մանր կենդանիների ստերջացման մուլյաժ  – արական (մանր կենդանիների իրական չափսի արական սեռական օրգանների մոդել) հատ 50
7 Շան ոտքերի մուլյաժ հատ 10
8 Կատուների կատետերի տեղադրման վարժասարք հատ 1
9 Կատուների վնասվածքների խնամքի վարժասարք

 

 

հատ 1
10 Հավելյալ պարագաներ՝ փոխարինվող երակներ, կատետրներ, միզուղիներ և այլն Հավաքածու 1

 

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4 – ՎԱՐԺԱՍԱՐՔ ԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Հ/հ Նկարագրություն Չափման միավորը Քանակը 
1 Ուլտրաձայնի միջոցով ներերակային ներարկումների վարժասարք հատ 1
2 Ներերակային ներարկումների պարագա հատ 20
3 Շան սիրտ-թոքային վերակենդանացման վարժասարք հատ 1
4 Շան ինտուբացիայի վարժասարք հատ 1
5 Կովի արհեստական սերմնավորման  համար արգանդի վզիկների հավաքածու հավաքածու 1
6 Շան թորացենտեզի վարժասարք հատ 1
7 Շան ետևի ոտքի մուլյաժ (արյան ճնշման իմիտացիայի ձեռքի պոմպով) հատ 10
8 Շան վիրակապման մուլյաժ հատ 1
9 Շան ականջի մոդել հատ 2
10 Շան ծնոտի մոդել հատ 2
11 Կատվի ծնոտի մոդել հատ 2
12 Մաշկի մուլյաժ կարեր դնելու համար Հավաքածու 70
13 Հավելյալ պարագաներ՝ փոխարինվող երակներ, կատետրներ, միզուղիներ և այլն Հավաքածու 1

 
Հիմնական որակավորման չափանիշները

  • Մասնակիցը պետք է լինի գրանցված իրավաբանական անձ:
  • Մասնակիցը պետք է ներգրավված լինի կամ ունենա լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման/արտադրման առնվազն 5 տարվա փորձ` սկսած 2015թ.-ից մինչև հայտի ներկայացման ժամանակահատվածը:
  • Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար Մասնակիցը պետք է ունենա լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման/արտադրման ավարտված առնվազն մեկ պայմանագիր` մեկնարկած 2015թ. հունվարի 1-ից և ավարտված մինչև հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը, ընդ որում դրա արժեքը չպետք է պակաս լինի հայտի արժեքից:
  • Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հիմնավորում՝ վկայելու, որ առաջարկվող Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթերում սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչների պահանջներին:
  • Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Անկախ Աուդիտի հաշվետվությունները (ամբողջական` կից ծանոթագրություններով) և Եզրակացությունները՝ վերջին 3 տարիների համար. 2017թ., 2018թ., 2019թ.:
  • Միջին շրջանառությունը նախորդ երեք տարիների կտրվածքով (2017-2019թթ.) պետք է առնվազն պակաս չլինի հայտի արժեքից:
  • Վերջին երեք տարիների համար (2017-2019թթ.) ընդհանուր ակտիվների և ընդհանուր պարտավորությունների միջին հարաբերակցությունը (առանց սեփական կապիտալի) պետք է բարձր լինի 1-ից:
  • Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի տեղեկանք Հարկային տեսչության հանդեպ պարտավորություն չունենալու մասին մրցույթի հայտարարման օրվանից մինչև հայտը ներկայացնելու որևէ օրվա դրությամբ:

Մրցույթի մասնակիցները կարող են հայտեր ներկայացնել ինչպես մեկ, երկու, երեք այնպես էլ չորս չափաբաժինների համար: Հայտերը կգնահատվեն ըստ առանձին չափաբաժինների:
Մեկից ավելի չափաբաժիններում որակավորվելու համար մրցույթի մասնակիցը պետք է բավարարի չափաբաժինների համար Հայտում ներկայացված միասնական որակավորման պահանջներին:
 https://anau.am/invitation-for-bids/

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...