Հայտարարություններ

«Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման՝ բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման հայագետ անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ

06.11.2020

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանը (այսուհետ՝ ԲՊՀ) իրականացնում է «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի նպատակն է զարգացնել լեզվահասարակագիտական մասնագիտությունների ոլորտում տեխնոլոգիահենք կրթությունն ու հետազոտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ պատրաստելով մասնագետներ հաշվողական լեզվաբանություն, համընթաց թարգմանություն, կրթության գնահատման և թեստավորում միջոլորտային մասնագիտություններով: Ծրագիրը նաև նպատակ ունի զարգացնել թվային միջավայրում հայերենի լիարժեք օգտագործումը և ներդնել հայերենի իմացության մակարդակների գնահատման գործիքակազմ: Ծրագրի իրականացումը կխթանի կրթություն-հետազոտություն-նորարարություն կապը:
Ծրագրի նպատակների իրագործումը ապահովելու համար նախատեսվում է.
- ներդնել բակալավրի «Հաշվողական լեզվաբանություն» և մագիստրոսի «Համընթաց թարգմանություն» ՄԿԾ-ները, խթանել «Կրթության գնահատում և թեստավորում» նորաստեղծ ՄԿԾ-ի իրականացումը,
- հիմնել «ՀայԼինգվոՏեք» գիտաուսումնական կենտրոն իր տեխնոպարկով, որի գործունեությունը կներառի հաշվողական լեզվաբանության, բնական լեզվի մշակման և թեստավորման ոլորտներում հետազոտությունների իրականացումը՝ դիտարկելով հայերենը որպես թիրախային լեզու, և «ՀայԼինգվոՏեք»-ի հետազոտական-նորարարական աշխատանքների արդյունքներն արտացոլել ներդրվող ՄԿԾ-ներում՝ ստեղծելով հետադարձ կապ:
Մասնավորապես, Ծրագրի նպատակներից է վերամշակել և ավարտին հասցնել «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթուղթը:

 

 

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Խորհրդատվական ծառայությունը մատուցող խմբի անհատ խորհրդատուն՝ բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման հայագետը, իր պայմանագրի ժամանակահատվածում կիրականացնի հետևյալ աշխատանքները՝ 3 փուլով:

Առաջին փուլ

- Ուսումնասիրել եվրոպական և ԱՊՀ առնվազն երկուական երկրների լեզուների համար ստեղծված համանման փաստաթղթերը, ներկայացնել այդ երկրների լեզուների փորձի վերլուծության արդյունքները ԱԽ համակարգողին՝ կարծիքի:
- ԱԽ համակարգողի դիտարկումների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, վերանայել եվրոպական և ԱՊՀ երկրների լեզուների փորձի վերլուծության արդյունքները:
- Ներկայացնել եվրոպական և ԱՊՀ երկրների լեզուների համանման փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքները ԱԽ անդամներին և անել առաջարկներ:
- Ուսումնասիրել Եվրախորհրդի «Լեզվի իմացության մակարդակների մշակման ուղեցույցը» և մասնակցել փաստաթղթի կառուցվածքի, բովանդակության, որոշ մեթոդների կիրառման հնարավորությունների հստակեցման աշխատանքներին։
- Հիմք ընդունելով եվրոպական և ԱՊՀ երկրների լեզուների փորձի արդյունքները և Եվրախորհրդի «Լեզվի իմացության մակարդակների մշակման ուղեցույցը»` վերանայել և լրամշակել «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի կառուցամասերը, մասնավորապես՝ լեզվական A1-A2 մակարդակների բովանդակությունը, նվազագույն բառապաշարին, հնչյունաքերականական գիտելիքներին առնչվող կառուցամասերը՝ ապահովելով դրանց համապատասխանությունը օտար լեզուներին ներկայացվող պահանջներին։
- Ուղարկել «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության A1-A2 մակարդակները /նվազագույն բառապաշար, հնչյունաքերականական գիտելիքներ/» լրամշակված ծրագրային փաստաթուղթը այդ բնագավառում պրակտիկ աշխատանքի փորձ ունեցող մասնագետներին՝ կարծիքի:
- Ստացված առաջարկների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, իրականացնել ծրագրային փաստաթղթի վերանայում:
- Փուլի ավարտին պատրաստել հաշվետվություն և ներկայացնել Ծրագրի համակարգողին՝ ներառելով «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության A1-A2 մակարդակները /նվազագույն բառապաշար, հնչյունաքերականական գիտելիքներ/» ծրագրային փաստաթուղթը:
- Ծրագրի համակարգողի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում լրամշակել հաշվետվությունը և ներկայացնել հաստատման Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորին:

 


Երկրորդ փուլ

- Ըստ եվրոպական և ԱՊՀ երկրների փորձի ուսումնասիրության արդյունքների՝ հստակեցնել լեզվական B1-B2 մակարդակների բովանդակությունը՝ ներկայացնելով, թե լեզվական յուրաքանչյուր մակարդակում հայերեն սովորողները ինչ պետք է յուրացնեն հաղորդակցվելու համար և հնչունաքերականական ինչպիսի գիտելիքներ, ունակություններ պետք է ունենան։
- Ճշգրտել B1-B2 մակարդակներից յուրաքանչյուրի հնչյունական և քերականական գիտելիքները, որոնց միջոցով կարելի է զարգացնել չափորոշիչներով սահմանված կարողությունները և հմտությունները:
- Ըստ անհրաժեշտության, վերանայել B1-B2 մակարդակներից յուրաքանչյուրի հնչյունաքերականական նյութը՝ վերամշակելով այնպես, որ այն ծառայի հաղորդակցական նպատակներին՝ ձևավորելով խոսքային կարողություններ և քերականական հմտություններ։
- Հստակեցնել B1-B2 մակարդակների բովանդակությունը, մասնավորապես՝ հնչյունաքերականական գիտելիքները յուրաքանչյուր մակարդակի համար՝ կազմելով ցանկեր։
- Հիմք ընդունելով ԱՊՀ և եվրոպական երկրների փորձի ուսումնասիրության դիտարկումները, ճշգրտել նվազագույն բառապաշարը՝ ըստ հետևյալ ոլորտների.
o անձնական,
o հասարակական,
o մասնագիտական
o կրթական
- Ըստ անհրաժեշտության, վերանայել և բարելավել B1-B2 մակարդակների թեմատիկ բառաշարքերի ցանկը՝ դրանք վերամշակելիս առաջնայնությունը տալ առօրյա կյանքում գործածվող բառախմբերին։
- Կազմել նվազագույն բառապաշարի վերամշակված և բարելավված ցանկերը B1-B2 մակարդակներից յուրաքանչյուրի համար։
- Փուլի ավարտին պատրաստել հաշվետվություն և ներկայացնել Ծրագրի համակարգողին՝ ներառելով «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի B1-B2 մակարդակները՝ նվազագույն բառապաշարի ցանկերը, մակարդակների բովանդակությունը ներկայացնող կառուցամասերի վերանայված և վերամշակված տարբերակները։
- Ծրագրի համակարգողի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում լրամշակել հաշվետվությունը և ներկայացնել հաստատման Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորին:

 

 

Երրորդ փուլ

- Ամբողջականացնել «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթուղթը՝ ներառելով A1-A2 և B1-B2 մակարդակներում գործածվող նվազագույն բառապաշարի ցանկերը, բովանդակությունը, հնչյունաքերականական գիտելիքները ներկայացնող կառուցամասերի վերջնական տարբերակները։
- Խմբագրել և սրբագրել A1-A2 և B1-B2 մակարդակների նվազագույն բառապաշարի ցանկերը, բովանդակությունը, հնչյունաքերականական գիտելիքները ներկայացնող կառուցամասերի վերջնական տարբերակները։
- Վերանայված և վերամշակված փաստաթղթերը ներկայացնել աշխատանքային խմբի համակարգողին և վերջինիս կողմից արված դիտարկումների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, կատարել համապատասխան վերանայումներ:
- Փուլի ավարտին պատրաստել հաշվետվություն և ներկայացնել Ծրագրի համակարգողին՝ ներառելով այս փուլում մշակված փաստաթղթերը:
- Ծրագրի համակարգողի կողմից նկատառումների ու առաջարկությունների առկայության դեպքում լրամշակել հաշվետվությունը և ներկայացնել հաստատման Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (Կարող է ճշգրտվել պայամանագրի ստորագրման ժամանակ, կախված պայմանագրի կնքման ամսաթվից)

Բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման հայագետ անհատ խորհրդատուի աշխատանքները կիրականացվեն 3 փուլով՝ հետևյալ ժամանակացույցի համաձայն.
- առաջին փուլ՝ 2020թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր (2 ամիս),
- երկրորդ փուլ՝ 2021թ. հունվար-փետրվար (2 ամիս),
- երրորդ փուլ՝ 2021թ. մարտ (1 ամիս):

Որակավորման նվազագույն պահանջները և գնահատման չափանիշները.
Չափանիշը Առավելագույն միավորը, Որակավորում`
- բարձրագույն կրթություն հայերենի լեզվաբանության կամ բանասիրության ոլորտներում,
- հայերենի գերազանց, իսկ ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն  30
Ընդհանուր փորձառություն՝
- առնվազն 3 տարվա համապատասխան ոլորտով աշխատանքի փորձ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում՝ որպես դասախոս,
- համակարգչային ծրագրերով (Microsoft Office) աշխատելու, ինչպես նաև համացանցի տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու գերազանց հմտություններ  30
Հատուկ փորձառություն՝
- հայերենի լեզվաբանության մասնագիտական առանձնահատկությունների, գործնական խնդիրների և դրանց տեսականացված հիմնավորումների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,

- հայերենի՝ որպես օտար լեզվի կամ օտար լեզվի կրթական ծրագրի և/կամ դասընթացի/մոդուլի նկարագրի կազմման, գնահատման և ուսուցման մեթոդների մշակման և կիրառման փորձ,
- օտար լեզվի կամ հայերենի իմացության մակարդակների չափանիշների կամ չափորոշչի մշակման փորձառությունը կդիտվի որպես առավելություն 40

«Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Ուղեցույց. ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. հունվար, վերանայված 2014 հուլիս) «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն»:
Դիմող թեկնածուները դիմումին կից (դիմումի ձևը կցվում է) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
 ինքնակենսագրական տվյալները (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը, աշխատանքների ցանկը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
 Կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

Համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետները կարող են դիմել աշխատանքային օրերին «Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ` ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեով, 2303 սենյակ, կամ էլ. փոստով (ysulsvacancy@gmail.com) մինչև ս.թ. նոյեմբերի 16-ը, ժամը 17:00 ներառյալ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել վերոհիշյալ հասցեով, էլեկտրոնային հասցեով, կամ հետևյալ հեռախոսահամարով. (+37411) 300 – 111/206:

 

«Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ

Դիմող`
հասցե`
հեռախոս`
Էլ. փոստ`

 

 

Դիմում

Սույնով ցանկություն եմ հայտնում մասնակցել «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «Հայերենի՝ որպես օտար լեզվի իմացության մակարդակները» ծրագրային փաստաթղթի վերամշակման և ամբողջականացման՝ բառապաշարի և հնչյունաքերականական գիտելիքի մշակման հայագետ անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթին:

 

 

Կից ներկայացնում եմ տվյալներ իմ աշխատանքային փորձի և կրթության մասին:

Դիմող`

<<>> ——————————— 2020թ.

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...