Հայտարարություններ

Հայտարարություն «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Հայաստանի բարձրագույն կրթության նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի» միջոցներից իրականացվող «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» (HayLingvoTech) գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աջակցություն «ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծմանը, մասնավորապես՝ գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման և աջակցության նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի

11.12.2019

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը (այսուհետ՝ ԵՊԼՀ) իրականացնում է «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի» ֆինանսավորմամբ:
Ծրագրի նպատակն է զարգացնել լեզվահասարակագիտական մասնագիտությունների ոլորտում տեխնոլոգիահենք կրթությունն ու հետազոտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում՝ պատրաստելով մասնագետներ «Հաշվողական լեզվաբանություն», «Համընթաց թարգմանություն», «Կրթության գնահատում և թեստավորում» միջոլորտային մասնագիտություններով: Ծրագիրը նաև նպատակ ունի զարգացնել թվային միջավայրում հայերենի լիարժեք օգտագործումը և ներդնել հայերենի իմացության մակարդակների գնահատման գործիքակազմ: Ծրագրի իրականացումը կխթանի կրթություն-հետազոտություն-նորարարություն կապը:
Ծրագրի նպատակների իրագործումը ապահովելու համար նախատեսվում է.
• ներդնել բակալավրի «Հաշվողական լեզվաբանություն» և մագիստրոսի «Համընթաց թարգմանություն» ՄԿԾ-երը, խթանել «Կրթության գնահատում և թեստավորում» նորաստեղծ ՄԿԾ-ի իրականացումը,
• հիմնել «ՀայԼինգվոՏեք» գիտաուսումնական կենտրոն` իր տեխնոպարկով, որի գործունեությունը կներառի հաշվողական լեզվաբանության, բնական լեզվի մշակման և թեստավորման ոլորտներում հետազոտությունների իրականացումը՝ դիտարկելով հայերենը որպես թիրախային լեզու, և «ՀայԼինգվոՏեք»-ի հետազոտական-նորարարական աշխատանքների արդյունքներն արտացոլել ներդրվող ՄԿԾ-երում՝ ստեղծելով հետադարձ կապ:
Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու է «ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի և լեզվաբանական տեխնոպարկի ստեղծման և գործարկման նպատակով անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման, ինչպես նաև սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի գնման գործընթացին աջակցելու նպատակով խորհրդատուի ընտրություն:

Հատուկ առաջադրանք
Խորհրդատվական ծառայության մատուցումը նախատեսվում է իրականացնել 1 անհատ խորհդատուի ներգրավմամբ, որն իր պայմանագրի ժամանակահատվածում կիրականացնի ներքոնշյալ աշխատանքները՝ 3 փուլով:
Անհատ խորհրդատուի կողմից իրականացվելիք գործողությունների շրջանակն է.
Առաջին փուլ
- ուսումնասիրել ուսումնական հաստատությունների և կենտրոնների սույն նկարագրի նպատակում նշված նմանատիպ լաբորատորիաների, սրահների և տեխնոլսարանների ֆունկցիոնալ նշանակությունը և դրան համապատասխան դրանց՝ անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով հագեցվածությունը,
- ուսումնասիրել արդի կրթական տեխնոլոգիաներ, մասնավորապես՝ լեզուների ուսուցման համակարգեր, մուլտիմեդիա և բազմաֆուկցիոնալ դասասենյակներ, լաբորատորիաներ և տեխնոլսարաններ ստեղծող կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող ամբողջական հավաքածուների տարբերակները և դրանց մեջ ներառված սարքավորումները, գույքն ու ծրագրային լուծումները,
- Ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից ելնելով՝ առաջարկել ԵՊԼՀ-ի գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի համար լավագույն լուծումները,
- քննարկել Ծրագրի ղեկավարի, գնումների մասնագետի և ԵՊԼՀ-ի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ ԵՊԼՀ-ի գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի համար առաջարկվող լուծումները,
- հիմք ընդունելով քննարկումների արդյունքները՝ մշակել գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների տեխնիկական նկարագրերը,
- մշակել համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի՝ որպես ամբողջական հավաքածուի, մեջ ներառված սարքավորումների, գույքի և ծրագրային փաթեթի տեխնիկական նկարագրերը,
- ստացված առաջարկությունների հիման վրա վերանայել տեխնիկական նկարագրերը:
- ըստ ԵՊԼՀ-ի գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի առանձնահատկությունների՝ առաջարկել արդյունավետ գնման եղանակը/մեթոդը՝ ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորումներ,
- աջակցել Ծրագրի գնումների մասնագետին՝ վերոնշյալ սարքավորումների մատակարարների շուկան ուսումնասիրելու և պոտենցիալ մատակարարների ցանկը հստակեցնելու հարցում:
Երկրորդ փուլ
• ուսումնասիրել ուսումնական հաստատությունների և կենտրոնների լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերը,
• Ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից ելնելով՝ առաջարկել ԵՊԼՀ-ի լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համակարգչային ծրագրերի համար լավագույն լուծումները,
• քննարկել Ծրագրի ղեկավարի, գնումների մասնագետի և ԵՊԼՀ-ի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ ԵՊԼՀ-ի լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համակարգչային ծրագրերի առաջարկվող լուծումները,
• հիմք ընդունելով քննարկումների արդյունքները՝ մշակել համակարգչային ծրագրերի («Rasch» WINSTEPS software, MFRM software for Rasch Analysis, Acer ConQuest 4 Instructor Licence) տեխնիկական նկարագրերը,
• ըստ ԵՊԼՀ-ի լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համակարգչային ծրագրերի («Rasch» WINSTEPS software, MFRM software for Rasch Analysis, Acer ConQuest 4 Instructor Licence) առանձնահատկությունների՝ առաջարկել արդյունավետ գնման եղանակը/մեթոդը՝ ներկայացնելով համապատասխան հիմնավորումներ,
• աջակցել Ծրագրի գնումների մասնագետին՝ վերոնշյալ համակարգչային ծրագրերի մատակարարների շուկան ուսումնասիրելու և պոտենցիալ մատակարարների ցանկը հստակեցնելու հարցում, ստացված առաջարկությունների հիման վրա վերանայել տեխնիկական նկարագրերը,
• աջակցել Ծրագրի գնումների մասնագետին ԵՊԼՀ-ի գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի առաջին փուլում մշակված տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներկայացված հայտերը ուսումնասիրելու գործընթացում,
• ստուգել մատակարարված գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների համապատասխանությունը սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչներին և տալ եզրակացություն:
Երրորդ փուլ
• աջակցել Ծրագրի գնումների մասնագետին ԵՊԼՀ-ի լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համակարգչային ծրագրերի («Rasch» WINSTEPS software, MFRM software for Rasch Analysis, Acer ConQuest 4 Instructor Licence) երկրորդ փուլում մշակված տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներկայացված հայտերը ուսումնասիրելու գործընթացում,
• ստուգել մատակարարված ԵՊԼՀ-ի լեզվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների հետազոտական լաբորատորիայի համակարգչային ծրագրերի համապատասխանությունը սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչներին և տալ եզրակացություն:

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց (Կարող է ճշգրտվել պայմանագրի ստորագրման ժամանակ, կախված պայմանագրի ամսաթվից)
Խորհրդատուն աշխատանքները կիրականացնի 3 փուլով՝ առաջին փուլ՝ 1 ամիս, երկրորդ փուլ՝ 2 ամիս, և երրորդ փուլ՝ 1 ամիս տևողությամբ: Խորհրդատուն Ծրագրի առաջին փուլով նախատեսված աշխատանքները կիրականացնի 2020թ. հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում, երկրորդը՝ 2020թ.-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին (հավելյալ կճշգրտվեն ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից հաստատվելուց հետո), իսկ երրորդը՝ 2020թ. դեկտեմբեր ամսին:
Որակավորման նվազագույն պահանջներն են.
Նշված ծառայության իրականացման համար անհատ խորհրդատուին ներկայացվող որակավորման նվազագույն պահանջներն ու գնահատման չափանիշներն են.
- բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում՝ ՏՀՏ-ի, մաթեմատիկայի, ճարտարագիտության կամ այլ հարակից ոլորտներում,
- առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ լաբորատոր սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման, կամ նմանատիպ ոլորտում,
- սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման փորձը կդիտվի իբրև առավելություն,
- օտար լեզուների (անգլերեն և ռուսերեն) իմացություն,
- համակարգչային ծրագրային փաթեթների իմացություն և տարբեր համակարգչային ծրագրերով աշխատելու գերազանց հմտություններ:
- ՀԲ գնումների ընթացակարգերի իմացությունը կդիտվի իբրև առավելություն:
Գնահատման չափանիշներ
Խորհրդատուի ընտրությունը իրականացվելու է մրցութային հանձնաժողովի կողմից ըստ հետևյալ գնահատման չափանիշների.
Չափանիշը Առավելագույն միավորը
Որակավորում՝
- բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում՝ ՏՀՏ-ի, մաթեմատիկայի, ճարտարագիտության կամ այլ հարակից ոլորտներում,
- օտար լեզուների (անգլերեն և ռուսերեն) իմացություն: 30
Ընդհանուր փորձառություն ՝
- առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ լաբորատոր սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման, կամ նմանատիպ ոլորտում,
- ՀԲ գնումների ընթացակարգերի իմացությունը կդիտվի իբրև առավելություն:
- - 30
Հատուկ փորձառություն՝
- համակարգչային ծրագրային փաթեթների իմացություն և տարբեր համակարգչային ծրագրերով աշխատելու գերազանց հմտություններ
- սարքավորումների տեխնիկական առաջադրանքների մշակման փորձը կդիտվի իբրև առավելություն: 40

«Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի «Ուղեցույց. ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում Համաշխարհային Բանկի Փոխառուի կողմից խորհրդատուների ընտրություն և վարձույթ» («Խորհրդատուների ուղեցույց», 2011թ. հունվար, վերանայված 2014 հուլիս) «Անհատ խորհրդատուի ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն»:
Դիմող թեկնածուները դիմումին կից (դիմումի ձևը կցվում է) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
 ինքնակենսագրական տվյալները (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը, աշխատանքների ցանկը և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն:
 Կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

Համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետները կարող են դիմել աշխատանքային օրերին «Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ` ք. Երևան, Թումանյան 42 հասցեով, 2303 սենյակ, կամ էլ. փոստով (ysulsvacancy@gmail.com) մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 20-ը, ժամը 15:00 ներառյալ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել վերոհիշյալ հասցեով, էլեկտրոնային հասցեով, կամ հետևյալ հեռախոսահամարով. (+37411) 300 – 111/206:

 


«Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան» հիմնադրամ

Դիմող` (անուն աղգանուն)
հասցե`(…………… ……..)
հեռախոս` (……….)
Էլ. փոստ` (……..)

 

 

Դիմում

Սույնով ցանկություն եմ հայտնում մասնակցել «Լեզվական և կրթական տեխնոլոգիաների «ՀայԼինգվոՏեք» գերազանցության կենտրոնի ստեղծում» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում «ՀայԼինգվոՏեք» կենտրոնի ստեղծման և գործարկման մասնավորապես՝ գիտակրթական միջոցառումների սրահի և ուսանողների տեխնոլսարանի լաբորատոր սարքավորումների, Համընթաց թարգմանության և թեստավորման լինգաֆոնային կաբինետի սարքավորումների և համակարգչային ծրագրերի տեխնիկական նկարագրերի մշակման և աջակցության նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթին:

Կից ներկայացնում եմ տվյալներ իմ աշխատանքային փորձի և կրթության մասին:

Դիմող` (անուն, ազգանուն)

<<…>> ……........... 2019թ.

 

 

 

 

 


 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...