Հայտարարություններ

Հայտերի ներկայացման հրավեր

27.09.2019

Հայաստանի Հանրապետություն
Կրթության բարելավում ծրագիր
ՎԶՄԲ Վարկ No. 8342-AM;
ՄԶԸ Փոխառություն No.5387-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Գույք ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար
Հղման #:NCB - 1.2.1_b-r

1. Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային Բանկից Կրթության բարելավում ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No. NCB-1.2.1_b-r պայմանագրի շրջանակներում ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար Գույքի ձեռքբերման համար վճարումներ կատարելու նպատակով:
2. «Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին կնքված մրցութային հայտեր ներկայացնել ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար Գույքի ձեռքբերման համար` ըստ ստորև նշված քանակների.

Չափաբաժին 1 - Գույքի ձեռքբերում՝ Լոռու, Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար
հ/հ Նկարագրություն Քանակը՝
հատ
Երևանում, Արարատի, Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերում
1. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 3 էլեմենտից 39
2. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից 33
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով, երեսապատումը՝ ստոլիչնիցան պլաստիկ քիմիակայուն նյութից 390
4. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար 330
5. Ուսուցչի սեղան 72
6. Ուսուցչի աթոռ 72
7. Աշակերտական աթոռ՝ բարձր դասարանի համար 1440
8. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 39
9. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության/Աշխարհագրության աշխատանքային նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան 72
10. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության /Աշխարհագրության սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 72
11. Գրատախտակ 72
Չափաբաժին 2 - Գույքի ձեռքբերում՝ Շիրակի, Արագածոտնի և Կոտայքի մարզերի ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար
հ/հ Նկարագրություն Քանակը՝
հատ
Կոտայքի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում
1. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 3 էլեմենտից 40
2. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից 36
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով, երեսապատումը՝ ստոլիչնիցան պլաստիկ քիմիակայուն նյութից 400
4. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար 360
5. Ուսուցչի սեղան 76
6. Ուսուցչի աթոռ 76
7. Աշակերտական աթոռ՝ բարձր դասարանի համար 1520
8. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 40
9. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության/Աշխարհագրության աշխատանքային նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան պահարան 76
10. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության /Աշխարհագրության սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 76
11. Գրատախտակ 76
Չափաբաժին 3 - Գույքի ձեռքբերում՝ Երևանի ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար(բացառությամբ Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանները)
հ/հ Նկարագրություն Քանակը՝
հատ
Կոտայքի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում
1. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 3 էլեմենտից 46
2. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից 35
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով, երեսապատումը՝ ստոլիչնիցան պլաստիկ քիմիակայուն նյութից 460
4. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար 350
5. Ուսուցչի սեղան 81
6. Ուսուցչի աթոռ 81
7. Աշակերտական աթոռ՝ բարձր դասարանի համար 1620
8. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 46
9. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության/Աշխարհագրության աշխատանքային նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան պահարան 81
10. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության /Աշխարհագրության սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 81
11. Գրատախտակ 81
Չափաբաժին 4 - Գույքի ձեռքբերում՝ Արմավիրի, Արարատի, Վայոց Ձորի, Սյունիքի մարզերի և Երևանի Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջանների ավագ դպրոցների լաբորատորիաների համար:
հ/հ Նկարագրություն Քանակը՝
հատ
Կոտայքի, Արմավիրի, Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի և Արագածոտնի մարզերում
1. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 3 էլեմենտից 43
2. Ցուցադրական սեղան՝ բաղկացած 2 էլեմենտից 31
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով, երեսապատումը՝ ստոլիչնիցան պլաստիկ քիմիակայուն նյութից 430
4. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար 310
5. Ուսուցչի սեղան 74
6. Ուսուցչի աթոռ 74
7. Աշակերտական աթոռ՝ բարձր դասարանի համար 1480
8. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 43
9. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության/Աշխարհագրության աշխատանքային նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան պահարան 74
10. Ֆիզիկայի/Քիմիայի/Կենսաբանության /Աշխարհագրության սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 74
11. Գրատախտակ 74
Հիմնական որակավորման չափանիշները
• Մասնակիցը պետք է լինի գրանցված իրավաբանական անձ:
• Մասնակիցը պետք է ունենա գույքի մատակարարման/արտադրման փորձ` առնվազն 2014թ.-ից մինչև հայտի ներկայացման ժամանակահատվածը:
• Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար Մասնակիցը պետք է ունենա գույքի մատակարարման/արտադրման ավարտված մեկ պայմանագիր, որի արժեքը չպետք է պակաս լինի տվյալ չափաբաժնի համար ներկայացված հայտի արժեքից, կամ երկու պայմանագիր, որոնց հանրագումարային արժեքը չպետք է պակաս լինի տվյալ չափաբաժնի համար ներկայացված հայտի արժեքից՝ մեկնարկած և ավարտված 2014թ.-ից մինչև հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը ընկած ժամանակահատվածում:
• Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հիմնավորում՝ վկայելու, որ առաջարկվող Ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթերում սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչների պահանջներին:
• Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Անկախ Աուդիտի հաշվետվությունները (ամբողջական` կից ծանոթագրություններով) և Եզրակացությունները՝ վերջին 3 տարիների համար. 2016թ., 2017թ., 2018թ.:
• Միջին շրջանառությունը նախորդ երեք տարիների կտրվածքով (2016-2018թթ.) պետք է առնվազն պակաս չլինի հայտի արժեքից:
• Վերջին երեք տարիների համար (2016-2018թթ.) ընդհանուր ակտիվների և ընդհանուր պարտավորությունների միջին հարաբերակցությունը (առանց սեփական կապիտալի) պետք է բարձր լինի 1-ից:
• Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի տեղեկանք Հարկային տեսչության հանդեպ պարտավորություն չունենալու մասին մրցույթի հայտարարման օրվանից մինչև հայտը ներկայացնելու որևէ օրվա դրությամբ:
Մրցույթի մասնակիցները կարող են հայտեր ներկայացնել ինպես մեկ, այնպես էլ մի քանի չափաբաժնի համար: Հայտերը կգնահատվեն ըստ առանձին չափաբաժինների: Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առաջարկվող զեղչերը, եթե այդպիսիք կան, հաշվի կառնվեն հայտերի գնահատման ժամանակ: Համակցված չափաբաժինների համար առաջարկված զեղչերը նույնպես հաշվի կառնվեն հայտերի գնահատման փուլում:
Մեկից ավելի չափաբաժիններում որակավորվելու համար մրցույթի մասնակիցը
• Ֆինանսական կարողություններ որակավորման չափանիշի գծով պետք է բավարարի չափաբաժինների համար Հայտում ներկայացված միասնական որակավորման պահանջներին:
• Փորձ և տեխնիկական կարողություն որակավորման չափանիշի գծով պետք է ունենա գույքի մատակարարման/արտադրման հաջողությամբ ավարտված պայմանագիր/պայմանագրեր, որի/որոնց հանրագումարային արժեքը չպետք է պակաս լինի այդ չափաբաժինների համար ներկայացված հայտի միասնական արժեքից, ընդ որում նշված պահանջը կարող է ապահովվել նվազագույնը՝ 1(մեկ) և առավելագույնը՝3 (երեք) պայմանագրերի միջոցով:
3. Մրցույթը կազմակերպվելու է Ազգային Մրցակցային Գնման ընթացակարգի համաձայն, որը սահմանված է «Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ փոխառությունների և ՄԶԸ վարկերի ու դրամաշնորհների շրջանակներում ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումներ» ուղեցույցում (հունվար 2011թ., վերանայված՝ հուլիս 2014թ.): Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերի վրա, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը ներբեռնել www.gnumer.am կամ www.armeps.am կայքերից: Էլեկտրոնային գնումների համակարգում գրանցված Հայտատուները ավտոմատ կերպով կստանան սույն հրավերը՝ կցված Մրցութային փաստաթղթերի հետ միասին /համաձայն համապատասխան CPV կոդերի/: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ «Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան 2019թ. հոկտեմբերի 24-ի, ժամը 12:00-ն: Ուշացած հայտերը ավտոմատ կերպով չեն ընդունվի էլեկտրոնային համակարգի կողմից:
6. Ինչպես նշված է ՀՄՄ 19.1 կետում՝ բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի ապահովման հայտարարագրով(կից կարող եք ներբեռնել մրցույթային փաստաթղթերը): Յուրաքանչյուր չափաբաժնի հայտը պետք է ուղեկցվի առանձին Հայտի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն է`
«Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
Հասցեատեր՝ պարոն Գրիշա Հովհաննիսյան, Տնօրենի պաշտոնակատար՝
0070, Երևան, Սիմոն Վրացյան փ., 73 (2-րդ հարկ)
Հայաստանի Հանրապետություն
Հեռ. +374 10 575690
Ֆաքս. +374 10 559750
Էլ. հասցե` info@cfep.am
Վեբկայք` www.cfep.am

 

Նորություններ

23.12.2021 Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ Հարգելի հայրենակիցներ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը շնորհավորում է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ: Նոր տարվա շեմին, վերագնահատում ենք անցնող տասներկու ամիսների հատկանշական իրադարձությունները... Արդյունավետ ու համակարգված աշխատանքի արդյունքում կարողացանք իրականացնել մի շարք ծրագրեր նախադպրոցական կրթության, հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտում: Ավարտվում է 2021 թվականը, որի ընթացքում մեր աշխատանքի շնորհիվ մայրաքաղաքում և ՀՀ մարզերում... 22.12.2021 Կրթական ծրագերի կենտրոնը ամփոփում է 2021 թվականը ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ծրագրերի իրականացման գրասենյակն ամփոփել է 2021 թվականին ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները: Ներկայացնենք տարվա ընթացքում ԾԻԳ-ի գործունեության համապարփակ պատկերը: 2021թ.-ի ընթացքում ‹‹Հանրակրթության որակի բարելավում›› բաղադրիչի ‹‹Դպրոցին՝ երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 18.12.2021 Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնը շուտով իր դռները կբացի երիտասարդ հետազոտողների առաջ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանումԿրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ի «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում, Համաշխարհային Բանկի համաֆինանսավորմամբ միջազգային չափանիշներին համապատասխան գիտահետազոտական և կրթական կենտրոն է ստեղծվում, որը կարող է դառնալ հիմնարար գիտության զարգացման գերազանցության հարթակ և մրցունակ՝ եվրոպական նմանատիպ լավագույն լաբորատորիաների հետ։«Ուղեղի հետազոտությունների գերազանցության կենտրոն»-ի շինարարական...