Հայտարարություններ

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն, «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում շինարար ճարտարագետի ընտրության մրցույթ

12.08.2016

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն, «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթ` շինարար ճարտարագետի ընտրելու համար: Խորհրդատվական ծառայությունը կիրականացվի 2016-2019 թվականների Ժամանակահատվածում: Պայմանագիրը կկնքվի տարեկան կտրվածքով` յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքների պատշաճ կատարման պայմանով:
Խորհրդատվական ծառայությունը ներառում է հետևյալ աշխատանքները.
• Ապահովել ԿԾԿ-ի և շինարարական աշխատանքների հետ կապված խորհրդատուների (կազմակերպություններ և անհատներ), ինչպես նաև համապատսախան փաստաթղթեր տրամադրող կառույցների միջև աշխատանքների համակարգումը,
• Ծանոթանալ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ Համաշխարհայն բանկի ընթացակարգերին,
• Ծանոթանալ շինարարական աշխատանքների հետ առնչվող բնապահպանական և սոցիալական պահանջներին, որոնք ամրագրված են Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններում,
• Աջակցել համապատասխան գնումների փաստաթղթերի մշակման և հայտերի գնահատման աշխատանքներին,
• Մասնակցել հիմնանորոգվող տարածքների նախնական, միջանկյալ և հիմնանորոգումից հետո անցկացվող ուսումնասիրություններին,
• Աջակցել ԿԾԿ Ենթաբաղադրիչ 1.2-ի աշխատակազմին` հիմնանորոգման աշխատանքների վերահսկման աշխատանքներում,
• Ապահովի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համապատասխանությունը սահմանված նորմերին և ընթացակարգերին, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել հատուկ կարծիք,
• Մասնակցել հիմնանորոգման գործընթացի կառավարման և համակարգման աշխատանքներին,
• Վերահսկել հիմնանորոգման աշխատանքների հետ կապված խորհրդատուների ու կապալառուների կողմից կատարված աշխատանքների որակը,
• Իր գործառույթների շրջանակներում գնահատել առաջացած խնդիրները և ներկայացնել առաջարկություններ դրանց արդյունավետ լուծման ուղղությամբ,
• Դիտարկել նախագծերը և վերահսկել կատարվող աշխատանքները,
• Ապահովել Ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքների ժամանակին և արդյունավետ կատարումը,
• Համակարգել հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը` ապահովելով կատարված աշխատանքների համապատասխանությունը ՀՀ շինարարական նորմերին և պահանջներին,
• Համակարգել Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլաններին (ԲՍԿՊ) վերաբերող գործողությունները,
• Հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում ստուգել բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների համապատասխանությունը, և պարբերաբար ներկայացնել լրացված երաշխիքների համապատասխանության ձևը, որը ներառված է Ծրագրի ԲՍԿՊ-ում որպես հավելված:
• Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել առաջարկություններ նախագծերում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ,
• Դիտարկել խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հսկողության և հեղինակային հսկողության վերաբերյալ հաշվետվությունները, և տրամադրել համապատասխան եզրակացություն կատարված աշխատանքների վերաբերյալ: Խնդիրների հայտնաբերման պարագայում` ապահովել առաջարկություններ դրանց վերացման/լուծման ուղղությամբ,
• Վերահսկել ծրագրի իրականացման աշխատանքները հիմնանորոգվող օբյեկտներ պարբերական այցերի միջոցով` սերտ համագործակցելով Մարզային կառույցների հետ,
• Յուրաքանչյուր ամիս պատրաստել ընթացիկ հաշվետվություններ, հիմնվելով օբյեկտներում իրականացված աշխատանքների ստուգումների վրա, ներառելով լուսանկարչական նյութերի տրամադրումը, մանրամասն տեղեկատվություն նախագծված, ավարտված և մնացած աշխատանքների վերաբերյալ, ներկայացնել դրանք Ենթաբաղադրիչ 1.2-ի ղեկավարին,
• Պատրաստել վերջնական հաշվետվություններ ծրագրի ընդունման ընթացքում, ներկայացնել դրանք Ենթաբաղադրիչ 1.2-ի ղեկավարին,
• Իր ուղղակի պարտականություններից բացի, անհրաժեշտության դեպքում, կատարել Ենթաբաղադրիչ 1.2-ի ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ:

Թեկնածուներին ներկայացվող նվազագույն որակավորման պահանջներն են.
• Խորհրդատուի որակավորումը.
- Բարձրագույն կրթություն քաղաքաշինության ճարտարագետի կամ ճարտարապետի մասնագիտացմամբ (սերտիֆիկացված դիպլոմը պահանջվում է),
- Պետական և միջազգային ծրագրերի համար գնումների ընթացակարգերի ոլորտում փորձ. Համաշխարհային բանկի ծրագրերի փորձը կդիտվի որպես առավելություն:
- Հիմնանորոգման/շինարարության վերաբերյալ ՀՀ գործող նորմերի ու իրավական ակտերի իմացություն,
- Նորմատիվ փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն,
- Համակարգչայի սարքավորումների կիրառության բավարար հմտություններ:
• Ընդհանուր աշխատանքային փորձը.
- Առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ հանրային կառավարման (կենտրոնական և տեղական) շինարարական ծրագրերի նախագծման, իրականացման և ղեկավարման ոլորտում, ցանկալի է միջազգային հաստատություններից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում (գործատուների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պահանջվում է).,
• Աշխատանքային փորձի համապատասխանությունը ոլորտում.
- Հիմնանորոգման/շինարարական աշխատանքների փորձ և դրանց իրականացման մասնագիտական փորձառություն,
 Գերազանց կազմակերպչական և հաղորդակցական հմտություններ:

Թեկնածուները մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ։

Անհատ խորհրդատուները կգնահատվեն հետևյալ կերպ.
- Խորհրդատուի որակավորումը – 30 միավոր,
- Ընդհանուր աշխատանքային փորձը - 30 միավոր,
- Աշխատանքային փորձի համապատասխանությունը ոլորտում – 40 միավոր:

Դիմող թեկնածուները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.
• Նամակ-դիմում (կցվում է), որտեղ պետք է նշեն մրցույթին մասնակցելու իրենց ցանկության մասին,
• Ինքնակենսագրական տվյալները (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը,
• Կրթությունը հիմնավորող փաստաթղթեր:

Հետաքրքրված անհատ խորհրդատուներին խնդրում ենք հատուկ ուշադրություն դարձնել «Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով խորհրդատուների ընտրության և վարձման ուղեցույցի» (2011 թ. հունվար) պարբերություն 1.9-ին, որտեղ շարադրված է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
Անհատ խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի համաձայն ՀԲ-ի խորհրդատուների ընտրության և վարձման ուղեցույցում սահմանված «Անհատ խորհրդատուների ընտրություն» մեթոդի:
Համապատասխան փորձ ունեցող մասնագետները կարող են դիմել «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ` ք. Երևան, Ս. Վրացյան փող. 73 հասցեով, (էլ. փոստ. cfep@arminco.com) մինչև օգոստոսի 26, 2016թ., ժամը 17:00-ն:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել վերոհիշյալ հասցեով կամ (010)57-56-90 հեռախոսահամարով:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...