Հայտարարություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավար:

29.07.2016

 Պաշտոնի անվանում`

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավար:

 

Պաշտոնավարման ժամկետ                Երկարաժամկետ

 

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն`

1.       Կազմակերպել, վերահսկել և ղեկավարել Ենթաբաղադրիչի գործողությունների իրականացումը, համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքները;

2.       Տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ավագ դպրոցների տնօրեններին ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների շուրջ;

3.       Մշակել տեխնիակական առաջադրանքներ ենթաբաղադրիչի շրջանակներում տեխնիկական աջակցություն ցույց տվող խորհրդատուների համար;

4.       Մասնակցել խորհրդատուների ընտրության գործընթացին, աջակցել խորհրդատուների աշխատանքին՝ համագործակցելով բոլոր փորձագետների հետ;

5.       Մշակել տարեկան աշխատանքային պլանը, ենթաբաղադրիչի ժամանակացույցերը;

6.       ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ֆինանսական բաժնի հետ մեկտեղ պատրաստել ենթաբաղադրիչի տարեկան բյուջեն;

7.       Ապահովել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների ժամանակին պատրաստումը և հանձնումը;

8.       Կազմակերպել, մասնակցել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող սեմինարներին, աշխատաժողովներին;

9.       Մասնակցել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում պայմանագրերի պատրաստմանը, ինչպես նաև դրանց իրականացմանը և արդյունքների գնահատմանը;

10.     Ստուգել խորհրդատուների կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները, ըստ անհրաժեշտության պատրաստել մեկնաբանություններ և առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ;

11.      Կազմակերպել ենթաբաղադրիչի գործողությունների մշտադիտարկումը և գնահատումը, ինչպես նաև լրատվական միջոցների օգնությամբ իրականացնել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հանրային իրազեկումը;

12.      Ղեկավարել ենթաբաղադրիչի գործողությունների խթանման և լուսաբանման աշխատանքները;

13.      Համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում ծրագրի սոցիալական կողմին առնչվող խնդիրները և գործողությունները կապված սոցիալական ընդգրկման, հանրային իրազեկման, համագործակցությունը շահառուների հետ և այլն:

14.      Աշխատանք տանել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում հնարավոր ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար:

 

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

 

1.       Բարձրագույն կրթություն/մագիստրոսի աստիճան բնագիտական գիտությունների կամ հասարակագիտական, հանրային կառավարման կամ այլ համապատասխան ոլորտում,

2.       7 տարվա աշխատանքային փորձ որից 5 տարին կառավարման ոլորտում,

3.       ՀՀ և այլ երկրների կրթական համակարգի և բարեփոխումների ընթացակարգերի գերազանց իմացություն,

4.       կառավարչական/վարչական բավարար հմտություններ համապատասխան ոլորտում,

5.       ծրագրերի մշակման պլանավորման, բյուջետավորման և հետազոտության փորձ,

6.       Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում փորձը ցանկալի է,

7.       մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու ունակություն,

8.       հայերեն և անգլերեն լեզուներով գրելու լավ ունակություն,

9.       հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի ունակություն

10.     համակարգչի օգտագործման և գրասենյակային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ (MS Offce, Internet Tools և այլն), աղյուսակների և տվյալների բազայի հետ աշխատելու հմտություն:

 

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

 

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

 

1) գրավոր դիմում` կցվում է,

2) ինքնակենսագրություն` հայերեն լեզվով,

3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները

4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատաս¬խան տեղեկանք.

5) մեկ լուսանկար`  3x4 սմ չափսի.

6) անձնագրի պատճենը.

7) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր).

8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (պատճենները) կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:

Հարզազրույցի փուլ կհրավիրվեն միայն սույն հայտարարության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման  պահանջներին համա¬պա¬տասխանող մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները:

 

Մրցույթը կանցկացվի 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ին, ժամը  11:00-ին,  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկում:

Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի շենքում` ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73, 2-րդ հարկ, ընդունարան` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրերին` ժամը 11.00-ից մինչև 13.00-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ օրերին` ժամը 15.00-ից մինչև 17.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2016 թվականի սեպտեմբերի 5-ը:

Դիմումի Ձևը տեղադրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կայքում /www.cfep.am/:

 Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ` 57 56 90 (29) հեռախոսահամարով:

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...