Նորություններ

<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ը ներկայացնում է ընթացիկ տարում իրականացվող և նախատեսվող աշխատանքները

28.03.2018

  Ներկայացնենք 2018 թվականի ընթացքում <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած և նախատեսվող գործունեության ամփոփ պատկերը:
Վարկային ծրագրի <<Դպրոցին՝ երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում այս տարի նախակրթարանների ստեղծման միկրոծրագրեր կիրականացվեն Վայոց ձորի մարզում և Երևան քաղաքում: Հավելյալ նախակրթարաններ կարող են ստեղծվել նաև Լոռու մարզում` հաշվի առնելով մարզի որոշ համայնքների կարիքները: Ստեղծվող նախակրթարաններում իրականացվելու են համապատասխան տարածքների բարեկարգման, գույքով համալրման աշխատանքներ, ձեռք են բերվելու անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական նյութեր, խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ և այլն: 2018 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին միկրոծրագրեր իրականացնելու նպատակով Վայոց ձորի մարզում և Երևան քաղաքում իրականացվել են համապատասխան խթանման և իրազեկման աշխատանքներ: Այժմ ընթացքում են միկրոծրագրերի իրականացման համար դիմած հաստատությունների հայտերի գնահատման աշխատանքները: Ընտրված հաստատություններին դրամաշնորհների տրամադրումն ու պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է սույն թվականի մայիս ամսին: Նորաբաց հաստատությունները նախատեսվում է գործարկել 2018-2019 ուսումնական տարեսկզբից` սեպտեմբերից: Միկրոծրագրերի իրականացման ընթացքին անդրադարձը հասանելի է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կայքում տեղ գտած հրապարակումներում:
Նորաստեղծ նախակրթարաններում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նախադպրոցական տարիքի երեխաների արդյունավետ նախապատրաստմանը տարրական կրթությանը: Նախակրթարանների ստեղծմանը զուգընթաց խորհրդատվական կազմակերպության կողմից իրականացվելու է դրանցում ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկայի գնահատում ու դրա վրա ազդող գործոնների հետազոտություն՝ ծրագրի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:
<<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 5 ավագ դպրոցներում ամփոփվում են հիմնանորոգման աշխատանքները: 2018թ. մարտի-1-ի դրությամբ իրականացվել է շինմոնտաժային աշխատանքների շուրջ 77%-ը: Նշված օբյեկտները շահագործման կհանձնվեն 2018 թվականի երկրորդ կիսամյակում: Արարատի, Նոյեմբերյանի և Հրազդանի N1 ավագ դպրոցները շահագործման կհանձնվեն 2018 թվականի հունիսին, իսկ Մեծամորի N2 և Մարտունու ավագ դպրոցները՝ հոկտեմբերին: Հիմնանորոգման ընթացքը պարբերաբար լուսաբանվում է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքում համապատասխան հոդվածների հրապարակման միջոցով:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է նաև բոլոր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում հիմնել բնագիտական չորս առարկաների (ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն և կենսաբանություն) լաբորատորիաներ: 2018 թվականի հունիս-օգոստոս ամիսներին նախատեսվում է իրականացնել լաբորատոր սարքավորումների և անհրաժեշտ կահույքի ձեռքբերման և գնման գործընթացը: 2018 թվականին կմեկնարկեն նաև երկրորդ փուլով հիմնանորոգման ենթակա ավագ դպրոցներում համապատասխան աշխատանքների իրականացման համար կազմակերպությունների ընտրության և պայմանագրերի կնքման գործընթացները:
Նախորդ տարի ՏՀՏ գործիքների կիրառման արդյունավետության բարձրացման նպատակով <<Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում>> ենթաբաղադրիչով մշակվեցին ՏՀՏ վերապատրաստման 7 մոդուլներ, որոնք նախատեսված են դպրոցների մանկավարժական և վարչական աշխատակազմի՝ ՏՀՏ ուղղությամբ շարունակական վերապատրաստումներ իրականացնելու համար: 2017 թվականի ընթացքում ձևավորվեց նաև տեղական վերապատրաստողների 30 հոգանոց թիմ` Երևանից և մարզերից, որոնք հաջողությամբ անցան վերապատրաստման դասընթացը և ստացան համապատասխան միջազգային վկայագրեր: 2018 թվականի տեղական վերապատրաստողների 30 հոգանոց թիմի կողմից մշակված մոդուլների հիման վրա կվերապատրաստվեն Երևանի և մարզերի դպրոցների շուրջ 500 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ: Ընթացքում են վերապատրաստման կազմակերպչական աշխատանքները: Ամփոփվել է <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր շենքի հիմնանորոգման նպատակով կազմակերպության ընտրության մրցույթը, հաղթող կազմակերպության հետ ստորագրվել է պայմանագիր: Շենքի հիմնանորոգումը նախատեսվում է իրականացնել 2018 թվականի ընթացքում: 2018 թվականին կիրականացվեն նաև ԿՏԱԿ-ի տեխնիկական կարողությունների հզորացման համար նախատեսված նոր տվյալների մշակման կենտրոնի նախագծման աշխատանքները:
Անդրադառնալով կրթության բովանդակությանը` նշենք, որ <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 2018 թվականի ընթացքում մեկնարկել է հանրակրթության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման համար կազմակերպության ընտրության գործընթացը, որը կամփոփվի 2018 թվականի հունիսին: Հանրակրթության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման աշխատանքները կմեկնարկեն 2018 թվականի հուլիսին:
<<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի` բարձագույն կրթությանն առնչվող բաղադրիչի շրջանակներում 2018 թվականին շարունակվում է նորարարական ծրագրերի իրականացումը յոթ դրամաշնորհառու բուհերում: Այդ դրամաշնորհառու բուհերն են՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, Գլաձոր համալսարանը, Հյուսիսային համալսարանը, Շիրակի պետական համալսարանը, Երևանի պետական կոնսերվատորիան, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Հայկական պետական ինստիտուտը, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը: Երևանի պետական կոնսերվատորիան և Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ծրագրերը կամփոփեն 2018 թվականի գարնանը, մյուս հինգ բուհերը` մինչև տարեվերջ: Իրականացվող ծրագրերի արդյունքում բուհերը հագեցվում են արդիական լաբորատոր սարքավորումներով և տեխնիկայով, ներդնում կրթության ժամանակակից ձևեր և մեթոդներ, ստեղծում պայմաններ այլընտրանքային ֆինանսավորման աղբյուրների գոյացման, ինչպես նաև բուհերում ստեղծվող գիտելիքի առևտրայնացման համար: 2018 թվականի երկրորդ կիսամյակում կմեկնարկեն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման հերթական շրջափուլի կազմակերպման աշխատանքները: Բուհերում դրամաշնորհային ծրագրերի ընթացքին անդրադարձը մշտապես հասանելի է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի կայքում տեղ գտած հրապարակումներում:
 

Նորություններ

17.05.2019 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը: Մայիսի 17-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու, Կոտայքի, Արմավիրի, Սյունիքի, Տավուշի, Վայոց Ձորի մարզերի 18 կրթական... 07.05.2019 Ամփոփվում են Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են ‹‹Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի›› (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի աշխատակիցները ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման ընթացքում իրականացնում են մոնիտորինգային այցեր, որոնց շրջանակներում մայիսի 8-ին ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները եղել են շինհրապարակում, ծանոթացել հիմնանորոգման... 06.05.2019 Մեկնարկել են հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները Մայիսի 2-ից «Կրթության բարելավում» ծրագրի «Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում մեկնարկել է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներկայացուցիչների ՏՀՏ վերապատրաստաման դասընթացները: Հիշեցնենք, որ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների շուրջ 4000 ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ`...