Աշխատակազմ

Հասմիկ
Ղազարյան

Ծրագրերի ղեկավար

Հեռ՝ +37410 575690(24)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2016 մինչ այսօր ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ / ԾԻԳ/ Ծրագրերի ղեկավար

2011-2016 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ–ի տնօրեն

2004-2011թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙ Կրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ ՊՀ –ի գնումների բաժնի ղեկավար

2002-2004թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ՙԿրթության որակ և համապատասխանություն՚ առաջին վարկային ծրագրի ՙՈՒսումնական ծրագրերի բարելավում և ուսումնական գործընթացի և սովորողների գնահատման նոր համակարգի ներդրում՚ ենթածրագրի ղեկավար

1999-2002թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող ՙԿրթության ֆինանսավորման և կառավարման բարեփոխումներ՚ վարկային ծրագրի ՙԴասագրքեր՚ ենթածրագրերի ղեկավար

1998-1999թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ-ի հաշվապահ

Կրթություն / մասնագիտացում

1983-1988թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ֆիզիկոսի և մանկավրժի որակավորում

1983-1988թթ. ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ , տեխնիկական թարգմանիչ որակավորում

1988-1990թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, գլխավոր բնագավառը ՝ ֆիզիկա- մաթեմատիկա

Արմինե
Խաչատրյան

Ֆինանսական ղեկավար

Հեռ՝ +37410 575690 (20)

Էլ. փոստ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


1999 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: 2012 թվականից ստանձնել է ֆինանսական ղեկավարի պաշտոնը:
Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` ԾԻԳ-ի ֆինանսահաշվապահական գործունեության կառավարում և վերահսկում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ-կիբեռնետիկ

Հասմիկ
Հակոբյան

Գլխավոր հաշվապահ

Հեռ՝ +37410 575690 (21)

Էլ. փոստ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2003 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ում: 2013 թվականից ստանձնել է գլխավոր հաշվապահի պաշտոնը Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` վարել ԾԻԳ-ի հաշվապահական հաշվառումը ՀՀ օրենսդրությանը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` տնտեսագետ-տեսաբան

Հռիփսիմե
Գալստյան

Հաշվապահ

Հեռ՝ +37410 575690 (22)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

2014 թվականից աշխատում է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> /ԾԻԳ/-ում: Հիմնական պարտականությունների շրջանակը` աջակցել գլխավոր հաշվապահին ՀՀ օրենսդրությանը և հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հաշվապահական հաշվառման վարման գործում:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` կիբեռնետիկ

Կարեն
Սաֆարյան

Հաշվապահ

Հեռ՝ +37410575690(23)

Էլ. փոստ՝

 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2007 թվականից: «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանականերում իրականացնում է նախադպրոցական հաստատությունների կողմից նախադպրոցական միկրոծրագրերի գծով ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգումը:

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` Տնտեսագետ

Վարդան
Պողոսյան

Գնումների գլխավոր մասնագետ

Հեռ՝ +374 10 57 56 90(27)

Էլ. փոստ՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2010 թվականից: «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է գնումների կազմակերպման` մրցութային փաթեթների պատրաստման, մրցույթների կազմակերպման և գնահատման հաշվետվությունների պատրաստման գործընթացները:

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Մասնագիտական որակավորումը` մաթեմատիկոս, գործարար կառավարման մագիստրոս

Աննա

Մխիթարյան

Գնումների մասնագետ

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 23.05.2012 թվականից: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատանքների շրջանակներն ընդգրկել է կազմել առանձին մրցույթների Գնումների պլանը, կազմակերպել մրցույթների հայտարարումը և պայմանագրերի շնորհման տեղեկատվության տրամադրումը:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

Լիլիթ

Սեդրակյան

Գործավար

Հեռ՝ +37410575690(11)

Էլ. փոստ՝

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ


«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ում աշխատում է 2013 թվականից: ԾԻԳ-ում աշխատանքի ընթացքում իրականացրել է փաստաթղթաշրջանառության գործընթաց:


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ/ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՈՒՄ

 

Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, լեզվաբանի որակավորում: