Նորություններ

Առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման հիմնական պահանջները

15.05.2017

Հայտնի է, որ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչը ուղղակիորեն առնչվում է հանրակրթության բովանդակությանը: Ենթաբաղադրիչի անվանումը կարծես <<հուշում>> է այն գործողությունները որոնք պետք է հանգեցնեն ցանկալի նպատակին, իսկ նպատակը մեկն է բարելավել կրթության որակը` արդի պահանջներին համապատասխան ապահովելով սովորողների գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը:
Ենթաբաղադրիչով նախատեսված առաջին քայլերն արդեն արվել են` իրականացվել է հանրակրթության բովանդակության կվերանայման կարիքների գնահատման հետազոտություն, վերջինիս հիման վրա մշակվել է փոփոխությոնների հայեցակարգ և դրան համապատասխան ազգային կրթակարգի նախագիծ: ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն Արարատյան բակալավրիատի և գերազանցության ծրագրի համադրմամբ ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորումից հետո ենթաբաղադրիչի շրջանակներում կվերանայվեն բոլոր ուսումնական բնագավառների առարկայական ծրագրերն ու չափորոշիչները:
Վերանայման գործընթացն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի մեջ կատարված փոփոխությունները` 2017 թվականից պարտադիր երաշխավորված 12-ամյա հանրակրթության և մինչև 2025 թվականը համընդհանուր ներառական կրթության անցնելը,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները: Նախատեսվում է առաջին հերթին վերանայել հայոց լեզու, գրականություն), մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) ֆիզիկական կուլտուրա, ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Դրան կհաջորդի մյուս` օտար լեզուներ, բնական գիտություններ,  հասարակական գիտություններ, արվեստ և հոգևոր մշակույթ, տեխնոլոգիա (աշխատանքի ուսուցում) և գործարարություն բնագավառների առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերամշակումը: Զուգահեռաբար կներդրվեն ֆինանսական կրթության և այլ ուղղություններով ինտեգրված ծրագրեր:
Առարկայական չափորոշիչների  և ծրագրերի վերանայման համար մշակված է տեխնիկական առաջադրանք, ըստ որի վերամշակված առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը, որոնք պետք է.
• լինեն համահունչ Ազգային կրթակարգի և պետական չափորոշիչների հետ,
• լինեն կապակցված Հայաստանի հանրակրթության բարեփեխումների հետ և համապարփակ` ընդգրկելով միջնակարգ կրթության բոլոր մակարդակները,
• ապահովեն միջառարկայական և ներառարկայական ինտեգրումը,
• ընդգրկեն նոր կոմպետենցիաներ և հմտություններ, ներառելով հանրակրթության բոլոր մակարդակները,
• համահունչ լինեն այսօրվա սովորողների կրթական պահանջներին, մասնավորապես, ապահովելով սովորողների ուսանելու փորձը, որը կօգնի նրանց զարգացնել խնդիրների լուծման հմտությունները և քննադատական մտածողությունը, համագործակցային աշխատանքը, անհրաժեշտ տեղեկատվությունը որոնելու կարողությունները,
• ունենան բարելավված կրթության բովանդակություն` մարդու իրավունքների և գենդերային խնդիրների հաշվառմամբ,
• խթանեն ՏՀՏ-ի կիրառումը ուսումնական գործընթացում,
• խթանեն սովորողակենտրոն ինտերակտիվ դասավանդումը,
• նախատեսեն դասավանդման և սովորողների առաջադիմության գնահատման ժամանակակից մեթոդների կիրառման հնարավորություն,
• դպրոցներին ընձեռեն առավել ինքնուրույնություն` պատրաստելու դասավանդման պլանները / ժամանակացույցը և այլն:

Ակնկալվում է, որ ենթաբաղադրիչի տվյալ գործողության արդյունքում կունենանք առարկայական չափորոշիչների ծրագրերի լրամշակված վերջնական նախագծեր:


 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...