Նորություններ

Առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման հիմնական պահանջները

15.05.2017

Հայտնի է, որ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչը ուղղակիորեն առնչվում է հանրակրթության բովանդակությանը: Ենթաբաղադրիչի անվանումը կարծես <<հուշում>> է այն գործողությունները որոնք պետք է հանգեցնեն ցանկալի նպատակին, իսկ նպատակը մեկն է բարելավել կրթության որակը` արդի պահանջներին համապատասխան ապահովելով սովորողների գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը:
Ենթաբաղադրիչով նախատեսված առաջին քայլերն արդեն արվել են` իրականացվել է հանրակրթության բովանդակության կվերանայման կարիքների գնահատման հետազոտություն, վերջինիս հիման վրա մշակվել է փոփոխությոնների հայեցակարգ և դրան համապատասխան ազգային կրթակարգի նախագիծ: ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն Արարատյան բակալավրիատի և գերազանցության ծրագրի համադրմամբ ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորումից հետո ենթաբաղադրիչի շրջանակներում կվերանայվեն բոլոր ուսումնական բնագավառների առարկայական ծրագրերն ու չափորոշիչները:
Վերանայման գործընթացն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի մեջ կատարված փոփոխությունները` 2017 թվականից պարտադիր երաշխավորված 12-ամյա հանրակրթության և մինչև 2025 թվականը համընդհանուր ներառական կրթության անցնելը,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները: Նախատեսվում է առաջին հերթին վերանայել հայոց լեզու, գրականություն), մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) ֆիզիկական կուլտուրա, ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Դրան կհաջորդի մյուս` օտար լեզուներ, բնական գիտություններ,  հասարակական գիտություններ, արվեստ և հոգևոր մշակույթ, տեխնոլոգիա (աշխատանքի ուսուցում) և գործարարություն բնագավառների առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերամշակումը: Զուգահեռաբար կներդրվեն ֆինանսական կրթության և այլ ուղղություններով ինտեգրված ծրագրեր:
Առարկայական չափորոշիչների  և ծրագրերի վերանայման համար մշակված է տեխնիկական առաջադրանք, ըստ որի վերամշակված առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը, որոնք պետք է.
• լինեն համահունչ Ազգային կրթակարգի և պետական չափորոշիչների հետ,
• լինեն կապակցված Հայաստանի հանրակրթության բարեփեխումների հետ և համապարփակ` ընդգրկելով միջնակարգ կրթության բոլոր մակարդակները,
• ապահովեն միջառարկայական և ներառարկայական ինտեգրումը,
• ընդգրկեն նոր կոմպետենցիաներ և հմտություններ, ներառելով հանրակրթության բոլոր մակարդակները,
• համահունչ լինեն այսօրվա սովորողների կրթական պահանջներին, մասնավորապես, ապահովելով սովորողների ուսանելու փորձը, որը կօգնի նրանց զարգացնել խնդիրների լուծման հմտությունները և քննադատական մտածողությունը, համագործակցային աշխատանքը, անհրաժեշտ տեղեկատվությունը որոնելու կարողությունները,
• ունենան բարելավված կրթության բովանդակություն` մարդու իրավունքների և գենդերային խնդիրների հաշվառմամբ,
• խթանեն ՏՀՏ-ի կիրառումը ուսումնական գործընթացում,
• խթանեն սովորողակենտրոն ինտերակտիվ դասավանդումը,
• նախատեսեն դասավանդման և սովորողների առաջադիմության գնահատման ժամանակակից մեթոդների կիրառման հնարավորություն,
• դպրոցներին ընձեռեն առավել ինքնուրույնություն` պատրաստելու դասավանդման պլանները / ժամանակացույցը և այլն:

Ակնկալվում է, որ ենթաբաղադրիչի տվյալ գործողության արդյունքում կունենանք առարկայական չափորոշիչների ծրագրերի լրամշակված վերջնական նախագծեր:


 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...