Հայտարարություններ

Յոթ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթ

04.02.2019

Հայաստանի Հանրապետություն
Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ
ՎԶՄԲ Վարկ No. 8342-AM;
ՄԶԸ Փոխառություն No.5387-AM

Պայմանագրի անվանումը՝ ՀՀ Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոցի, Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցի, Երևանի Հայկական Մանկավարժական Համալսարանի հենակետային ավագ դպրոց վարժարանի, Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի Խ.Աբովյանի անվան ավագ դպրոցի, Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ակսել Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի, Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ակադեմիական Վարժարանի, Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հղման # (ըստ Գնումների պլանի): EIP PW-04/2018, այդ թվում
Խմբաքանակ #1- EIP PW-04/2018_1 (Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոց),
Խմբաքանակ #2- EIP PW-04/2018_2 (Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոց),
Խմբաքանակ #3- EIP PW-04/2018_3 (Երևանի Հայկական Մանկավարժական Համալսարանի հենակետային ավագ դպրոց վարժարան),
Խմբաքանակ #4- EIP PW-04/2018_4 (ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի Խ.Աբովյանի անվան ավագ դպրոց),
Խմբաքանակ #5- EIP PW-04/2018_5 (ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ակսել Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոց),
Խմբաքանակ #6- EIP PW-04/2018_6 (ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ակադեմիական Վարժարան),
Խմբաքանակ #7- EIP PW-04/2018_7 (ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ
դպրոց):


1. Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային Բանկից Կրթության բարելավում ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել EIP PW-04/2018_1, EIP PW-04/2018_2, EIP PW-04/2018_3, EIP PW-04/2018_4, EIP PW-04/2018_5 , EIP PW-04/2018_6 և EIP PW-04/2018_7 խմբաքանակների համար՝ պայմանագրերի շրջանակներում վճարումներ կատարելու նպատակով:
2. Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ-ն այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին կնքված մրցութային հայտեր ներկայացնել ՀՀ Երևանի թիվ 42 ավագ դպրոցի /24 ամիս/, Երևանի թիվ 142 ավագ դպրոցի /27 ամիս/, Երևանի Հայկական Մանկավարժական Համալսարանի հենակետային ավագ դպրոց վարժարանի /22 ամիս/, Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի Խ.Աբովյանի անվան ավագ դպրոցի /23 ամիս/, Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի Ակսել Բակունցի անվան թիվ 1 ավագ դպրոցի /24 ամիս/, Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի Ակադեմիական Վարժարանի /18 ամիս/ և Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի թիվ 3 ավագ դպրոցի /18 ամիս/ հիմնանորոգման աշխատանքների համար:
Հայտատուները կարող են մրցութային հայտ ներկայացնել մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց կամ յոթ խմբաքանակների համար:
Հիմնական որակավորման չափանիշները
• Նախորդ 3 (երեք) տարիների ընթացքում (2015-2017) մրցույթի մասնակցի նվազագույն միջին տարեկան շրջանառությունը շինարարության գծով պետք է լինի՝
Խմբաքանակ #1 – 1.22 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #2 – 2.71 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #3 – 1.39 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #4 – 2.12 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #5 – 1.77 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #6 – 1.83 մլն. ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #7 – 2.10 մլն. ԱՄՆ դոլար:

• Մրցույթի մասնակիցը պետք է ունենա ֆինանսական միջոցներ /հանած մրցույթի մասնակցի այլ պարտավորությունները/ ստորև նշվածի չափով՝
Խմբաքանակ #1 – 152 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #2 – 340 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #3 – 173 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #4 – 265 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #5 – 221 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #6 – 230 000 ԱՄՆ դոլար,
Խմբաքանակ #7 – 263 000 ԱՄՆ դոլար:

Եթե հայտատուն դիմում է երկու կամ ավելի խմբաքանակների համար, ապա պետք է բավարարի միասնական պահանջին:
Ֆինանսական աղբյուրների փաստաթղթային հիմնավորումները պետք է թվագրված լինեն, սկսած մրցույթի հայտարարման օրվանից մինչև մրցույթի բացման օրը ներառյալ:
• Հայտատուն՝ որպես գլխավոր կապալառու, համատեղ ձեռնարկության անդամ կամ ենթակապալառու պետք է ունենա ստորև նշված նմանատիպ* գոհացուցիչ և էապես ավարտված պայմանագրերի իրականացման փորձ, սկսած 2013թ. հունվարի 1-ից մինչև առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն ընկած ժամանակաշրջանը:

Եթե հայտատուն դիմում է մեկ խմբաքանակի համար, ապա պետք է ունենա իրականացրած առնվազն 2 պայմանագիր նմանատիպ* աշխատանքներում մասնակցության` յուրաքանչյուրը առնվազն հայտի արժեքի 80%-ի չափով, սկսած 2013թ. հունվարի 1-ից մինչև առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն ընկած ժամանակաշրջանը:
Եթե հայտատուն դիմում է երկու կամ ավելի խմբաքանակների համար, ապա պետք է ունենա իրականացրած առնվազն 3 պայմանագիր նմանատիպ* աշխատանքներում մասնակցության` յուրաքանչյուրը առնվազն հայտի արժեքի 80%-ի չափով, սկսած 2013թ. հունվարի 1-ից մինչև առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն ընկած ժամանակաշրջանը:
*Նմանատիպ համարվում է ֆիզիկական ծավալով, բարդության, մեթոդների/տեխնոլոգիաների և/կամ այլ բնութագրերով աշխատանքները՝ նկարագրված մրցութային փաստաթղթերում: Փոքր արժեքով (պահանջով սահմանված արժեքից փոքր արժեքով) մի քանի պայմանագրերի գումարումը ընդհանուր պահանջը բավարարելու համար չի ընդունվում:
• Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից թողարկված՝
Բնակելի, հասարակական և արտադրական
Հիդրոտեխնիկական
Էներգետիկ
բնագավառում կապիտալ շինարարություն իրականացնելու վավեր լիցենզիա(ներ):
3. Հայտողները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի խմբաքանակների համար, ինչպես սահմանված է Մրցութային փաթեթում: Մասնակիցները, ովքեր ցանկանում են առաջարկել զեղչեր, եթե նրանք պարգեւատրվեն ավելի քան մեկ պայմանագիր, կարող են դա անել, եթե այդ զեղչերը նախապես ներառված են Մրցույթի հայտում:
4. Մրցույթը անց է կացվելու Միջազգային Մրցակցային Գնման ընթացակարգի համաձայն, որը սահմանված է Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցներում` “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքներիև ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնում ԶՎՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի ու դրամաշնորհների շրջանակներում” Հունվար, 2011 (“Գնումների ուղեցույցներ”): Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի հավելումն` խնդրում ենք, նայել գնումների ուղեցույցի 1.6 և 1.7 կետերը, որտեղ ներկայացված է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:
5. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ մրցութային փաստաթղթերի վերաբերյալ դիմելով Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ (ԿԾԿ ԾԻԳ ՊՀ), պարոն Գրիշա Հովհաննիսյանին, info@cfep.am ժամը 10:00-ից մինչև 17:00-ը ներքոնշյալ հասցեով`
Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ
0070, Երևան, Սիմոն Վրացյան փ., 73 (2-րդ հարկ)
Տնօրեն՝ պարոն Գրիշա Հովհաննիսյան
Հեռ. +374 10 575690,
*Էլ. հասցե՝ info@cfep.am:
6. Մրցութային փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը /միայն էլեկտրոնային տարբերակով, Անգլերեն լեզվով/ շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ձեռք բերել անվճար վերոնշյալ հասցեով ներկայացված գրավոր դիմումի հիման վրա /մրցութային փաստաթղթերը կտրամադրվեն շահագրգիռ հայտատուներին, ֆայլերի էլեկտրոնային փոխանցման համակարգի միջոցով/:
7. Հայտերը պետք է ուղարկվեն ստորև նշված հասցեով ոչ ուշ, քան 2019 թ. Մարտի 19-ը ժամը 14.00-ն: Էլեկտրոնային եղանակով մրցութային առաջարկների ներկայացում չի թույլատրվում: Ուշացած հայտերը կմերժվեն: Հայտերը հրապարակավ կբացվեն հայտատուների նշանակված ներկայացուցիչների և բոլոր նրանց ներկայությամբ, ովքեր նախընտրում են ներկա գտնվել ստորև բերված հասցեում 2019 թ. Մարտի 19-ին ժամը 14.00-ն:
8. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի Բանկային Երաշխիքով՚
Խմբաքանակ #1 - 25000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #2 - 60000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #3 - 25000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #4 - 40000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #5 - 35000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #6 - 27000 ԱՄՆ դոլար գումար,
Խմբաքանակ #7 - 32000 ԱՄՆ դոլար գումար:

Հայտողը յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար պետք է ներկայացնի առանձին բանկային երաշխիք` ըստ վերևում նշված գումարների:

9. Վերևում հիշատակված հասցեն է`
Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն ԾԻԳ ՊՀ (2-րդ հարկ, դահլիճ)
0070, Երևան, Սիմոն Վրացյան փ. 73,
Հայաստանի Հանրապետություն
Հեռ. +374 10 575690(27)
Վեբկայք` www.cfep.am
Էլ. հասցե` info@cfep.am
Հասցեատեր՝ Վարդան Պողոսյան /գնումների մասնագետ/

 

Նորություններ

20.02.2019 Խթանման աշխատանքներ ՀՀ մարզերի կրթական հաստատություններում «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթածրագիրը: Ենթածրագրի աշխատանքների համատեքստւմ ՀՀ վեց մարզերի համայնքներում այս տարի ևս կմեկնարկի նախակրթարանների նոր միկրոծրագրերի իրականացումը: «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային... 16.02.2019 Կրիմինալիստիկական ուսումնափորձագիտական կենտրոն ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 15-ին Երևանի ‹‹Գլաձոր›› համալսարանում տրվեց Կրիմինալիստիկական ուսումնափորձագիտական կենտրոնի› մեկնարկը, որը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի(ՀԲ) համաֆինանսավորմամբ, ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Կրթության բարելավում›› վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ՀՀ Կրթության և գիտության նախարար Արայիկ... 14.02.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներն ընթացքում են <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները: Հիշեցնենք, որ 2017 թվականին կազմակերպվել էր <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթը, որն ամփոփվել էր 2018-ի առաջին եռամսյակում: Նշենք նաև, որ ըստ նախագծի ԿՏԱԿ-ի նոր տարածքի շինարարական աշխատանքների տևողությունը կազմում է շուրջ...