Հայտարարություններ

Հայտահրավեր ՀՀ Կրթության բարելավում ծրագիր

28.02.2018

 Ֆինանսավորման աղբյուր` ՎԶՄԲ Վարկ No. 8342-AM
ՄԶԸ Փոխառություն No. 5387-AM
ՄՄԳ՝ ASIPCS-ICB-2/2018

1. Հայաստանի Հանրապետությունը Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից (ՎԶՄԲ) և Միջազգային զարգացման ընկերակցությունից (ՄԶԸ) ստացել է վարկ, և նախատեսվում է, որ այդ վարկային գումարի մի մասն օգտագործվելու է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամի «ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ» գիտահետազոտական կենտրոնի համար լաբորատոր սարքավորումների մատակարարման պայմանագրից բխող վճարումները կատարելու համար։
2. «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամը հրավիրում է իրավասու հայտողներին փակ ծրարով հայտեր ներկայացնել «ՍՊՈՐՏ ԿԱԲ» գիտահետազոտական կենտրոնի համար ստորև ներկայացված լաբորատոր սարքավորումներ մատակարարելու համար:
Ապրանքների մանրամասն նկարագրությունն ու տեխնիկական պահանջները տրված են Մրցութային փաթեթի Բաժին VII-ում:
Ապրանքների համառոտ նկարագիր՝ քանակ, առաքման վայր.
# Նկարագրություն Քանակը
1. Էլեկտրասրտագրիչ /ԷՍԳ/ 1 հատ
2. Կինեմատիկ բիոմեխանիկական հետազոտական համակարգ (ներառյալ ծրագրային ապահովումը) 1 համալիր
3. Սրտաշնչառական բեռնվածության ախտորոշման ստացիոնար համակարգ (ներառյալ ծրագրային ապահովումը և հարակից սարքավորումները) 1 հատ

«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ, ՀՀ, ք. Երևան, 0070, Ալեք Մանուկյան 11:
Որակավորված համարվելու համար հայտողը պետք է ցույց տա ֆինանսական վիճակի կայունություն և անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ՝ առաջարկվող պայմանագրի պահանջները բավարարելու համար: Մասնավորապես, վերջին երեք տարիների համար աուդիտի կողմից հաստատված ֆինանսական հաշվետվությունների և աուդիտորների կողմից տրված եզրակացությունների հիման վրա, ապահովելով, որ՝
(i) միջին տարեկան շրջանառությունը վերջին երեք տարիների համար առնվազն պետք է լինի համարժեք հայտի արժեքին.
(ii) վերջին երեք տարիների ընդհանուր ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր պարտավորություններին (առանց կապիտալի) պետք է լինի 1-ից մեծ.
Մասնակիցը պետք է ներկայացնի վավերական ապացույցներ, որոնք ցույց են տալիս, որ այն համապատասխանում է հետեւյալ պահանջներին.
ա) լինի իրավաբանորեն գրանցված կազմակերպություն.
բ) ներգրավված լինի սարքավորումների մատակարարման ոլորտում առնվազն 5 տարի ժամկետով (սկսած 2013թ. հունվարից).
գ) վերջին 5 տարիների ընթացքում (սկսած 2013թ. հունվարից) հաջողությամբ իրականացրած լինի սարքավորումների մատակարարման առնվազն 2 պայմանագիր, յուրաքանչյուրը` առնվազն ներկայացված հայտի արժեքի չափով:
Հայտողը պետք է ներկայացնի փաստաթղթային ապացույց, որը կհավաստի, որ առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական հատկորոշիչները համապատասխանում են Մրցութային փաթեթի Բաժին VII-ում պահանջվող տեխնիկական չափանիշներին:
3. Մրցույթն անցկացվելու է համաձայն Համաշխարհային բանկի «Գնումներ` Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի փոխառություններով և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության վարկերով» (հունվար 2011) ուղեցույցի՝ Միջազգային Մրցակցային Գնումների ընթացակարգի համաձայն, մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր իրավասու հայտողները։
4. Իրավասու շահագրգիռ հայտողները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամից յուրաքանչյուր օր, բացի շաբաթ, կիրակի և տոն օրերից, ժամը 9։00-ից - 15։00-ը (տեղական ժամանակով) ստորև բերված հասցեով։
5. Շահագրգիռ հայտողները կարող են գնել մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը անգլերեն լեզվով «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամից, գրավոր դիմումի համաձայն` կատարելով անհատույց վճարում 29000 ՀՀ դրամ։ Վճարման ձևը բոլոր հայտողների համար բանկային փոխանցումն է` հետևյալ բանկային հաշվին.
Ստացող - «Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ» հիմնադրամ,
«Արարատբանկ» ՓԲԸ
հ/հ 1510022984960100,
SWIFT code - ARMCAM 22
6. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև բերված հասցեով՝ մինչև 2018թ. Ապրիլի 16-ը, ժամը 15։00-ն (տեղական ժամանակով)։ Հայտերի էլեկտրոնային ներկայացումը չի թույլատրվում։ Ուշացված հայտերը կմերժվեն։ Հայտերը կբացվեն հայտողների ներկայացուցիչների ներկայությամբ` ստորև բերված հասցեով, 2018թ. Ապրիլի 16-ին, ժամը 15։00-ն (տեղական ժամանակով)։
7. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի ապահովման հայտարարագրով:
8. Հասցե` Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան 0070, Ալեք Մանուկյան 11
«Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
պետական ինստիտուտ» 213 սենյակ
Հեռախոս` (+37493) 543360
Ֆաքս՝ (+37441) 554104
Էլ. փոստ՝ qad@asipc.am
Վեբ կայք՝ www.asipc.am

 

Նորություններ

17.03.2018 Պարզաբանումներ <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրին մասնակցության վերաբերյալ հաճախ տրվող հարցեր 1. Ո՞րն է <<Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում>> ծրագրի նպատակը: Ծրագիրը նպատակաուղղված է նախադպրոցական կրթության ոլորտում երեխաների ընդգրկվածության աճի խթանմանը, երեխաներին տարրական դպրոցին նախապատրաստմանը, նախադպրոցական տարիքի երեխաների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանը` այլընտրանքային և քիչ ծախսատար կրթական ծառայությունների ներդրման միջոցով: 2. Ի՞նչ մոդելներ կարող են... 27.02.2018 ԵՊՀ նոր կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 27-ին ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի պաշտոնական բացումը: <<Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնը >> ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում: Կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությանը... 23.02.2018 Նախադպրոցական միկրոծրագրեր՝ ՀՀ Վայոց ձորի մարզում Փետրվարի 21-ին «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համատեքստում աշխատանքային այցով ՀՀ Վայոց ձորի մարզում էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը վերոնշյալ մարզի համայնքներում խթանման աշխատանքների իրականացումն էր: Մասնավորապես, տեղի ունեցավ հանդիպում ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետ Հ. Սարգսյանի և մարզպետարանի...