Հայտարարություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի <<Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը>> 1.2 ենթաբաղադրիչի` ավագ դպրոցի մասնագետի/ինժեների թափուր պաշտոնի համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարություն

23.10.2017

Պաշտոնի անվանում`

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» 1.2 ենթաբաղադրիչի` ավագ դպրոցի մասնագետ/ինժեներ:

Թափուր հաստիքի անակը - մեկ

Պաշտոնավարման ժամկետ Երկարաժամկետ

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն`
1. Աջակցել ենթաբաղադրիչի աշխատանքային պլանի, տարեկան բյուջեի և ժամանակացույցերի, տարեկան հաշվետվությունների մշակմանն ու կազմմանը, ինչպես նաև ենթաբաղադրիչի գործողությունների իրականացման կազմակերպմանը,
2. Համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքները,
3. Հավաքել և վերլուծել տվյալները ըստ մարզերի և ավագ դպրոցների,
4. Վերանայել կատարված աշխատանքները հիմնվելով նախագծային փաստաթղթերի վրա համագործակցելով տեխնիկական հսկիչների և շինարարական կազմակերպությունների հետ,
5. Հաստատել կատարողական ակտերը և աշխատանքների ընդունումը,
6. Կարգավորել դպրոցներում վերանորոգման աշխատանքների, նախագծերի և ծախսերի նախահաշիվների հետ կապված բոլոր խնդիրները,
7. Սերտորեն համագործակցել կապալառուների, շինարարական կազմակերպությունների և պետական հաստատություննրի հետ, որոնք առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ,
8. Մասնակցել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում բոլոր պայմանագրերի պատրաստմանը, ինչպես նաև դրանց ժամանակին և լրիվ իրականացմանն ու արդյունքների գնահատմանը,
9. Ստուգել խորհրդատուների կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները, կատարել դիտողություններ և առաջարկներ դրանց բարելավման համար,
10. Մասնակցել ՀՀ ԿԳՆ-ի կամ պետական այլ կառույցների կողմից կազմակերպված հանդիպումներին կապված ենթաբաղադրիչի խնդիրների հետ,
11. Համակարգել ենթաբաղադրիչի գործողությունների մշտադիտարկումը և գնահատումը,
12. Մշակել մոնիտորինգի պլանը կախված շինարարության և շինարարական վայրեր այցելությունների ժամանակացույցից,
13. Իրականացնել կանոնավոր այցեր շինարարական վայրեր և յուրաքանչյուր այցի ընթացքում ավարտել դպրոցի շրջակա միջավայրի թղթիկը օգտվելով Բնապահպանական և սոցիալական շրջանակային փաստաթղթում առկա ձևաչափից և պատրաստել լուսանկարչական փաստաթղթեր:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
1. Բարձրագույն կրթություն/մագիստրոսի աստիճան համապատասխան ոլորտում,
2. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,
3. հիմնական աշխատանքային փորձը պետք է լինի ճարտարագիտության, շինարարության վերահսկողության ոլորտներում,
4. աշխատանքային փորձ հանրային շենքերի ենթակառուցվածքների հետ կապված ծրագրերում,
5. դպրոցի ենթակառուցվածքի առանձնահատկությունների իմացություն,
6. դպրոցներում իրականացվող նախագծային և շինարարական աշխատանքների համար կիրառվող ազգային և միջազգային ստանդարտների իմացություն,
7. համակարգչի կավ իմացություն` MS Word, MS Excel, MS Project, MS Power Point,
8. հաղորդակցման հմտություն և տարբեր շահառու խմբերի հետ աշխատելու ունակություն,
9. մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու ունակություն:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) գրավոր դիմում` կցվում է,
2) ինքնակենսագրություն` հայերեն լեզվով,
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատասխան տեղեկանք.
5) մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
6) անձնագրի պատճենը.
7) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր).
8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (պատճենները) կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:
Հարզազրույցի փուլ կհրավիրվեն միայն սույն հայտարարության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման պահանջներին համա¬պա¬տասխանող մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները:

Մրցույթը կանցկացվի 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկում:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի շենքում` ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73, 2-րդ հարկ, ընդունարան` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրերին` ժամը 11.00-ից մինչև 13.00-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ օրերին` ժամը 15.00-ից մինչև 17.00-ը։

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ը:
Դիմումի ձևը տեղադրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կայքում /www.cfep.am/:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ` 57 56 90 (29) հեռախոսահամարով:
 

Նորություններ

10.02.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Փետրվարի 7-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող ««Գենային... 07.02.2020 Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 5-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» (ՀԱԱՀ) հիմնադրամ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական... 07.02.2020 ՀՊՄՀ-ում բացվել է ապագա, մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամում (ՀՊՄՀ) փետրվարի 6-ին բացվել է ապագա մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիան և երկու հետազոտական լսարանները՝ համալրված համապատասխան գույքով, մասնագիտական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով, ինչպես նաև ստեղծվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակը՝ մշակված ուսումնաօժանդակ նյութերով և վիրտուալ գրադարանով: Այս ժամանակակից ենթակառուցվածքը...