Հայտարարություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <,Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի <<Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը>> 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավար թափուր պաշտոնի համար մրցույթ անցկացնելու մասին hայտարարություն

23.10.2017

Պաշտոնի անվանում`

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» 1.2 ենթաբաղադրիչի ղեկավար:

Պաշտոնավարման ժամկետ Երկարաժամկետ

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն`
1. Կազմակերպել, վերահսկել և ղեկավարել Ենթաբաղադրիչի գործողությունների իրականացումը, համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում վերանորոգման աշխատանքները;
2. Տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերել ավագ դպրոցների տնօրեններին ծրագրի իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների շուրջ;
3. Մշակել տեխնիակական առաջադրանքներ ենթաբաղադրիչի շրջանակներում տեխնիկական աջակցություն ցույց տվող խորհրդատուների համար;
4. Մասնակցել խորհրդատուների ընտրության գործընթացին, աջակցել խորհրդատուների աշխատանքին՝ համագործակցելով բոլոր փորձագետների հետ;
5. Մշակել տարեկան աշխատանքային պլանը, ենթաբաղադրիչի ժամանակացույցերը;
6. ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ֆինանսական բաժնի հետ մեկտեղ պատրաստել ենթաբաղադրիչի տարեկան բյուջեն;
7. Ապահովել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվությունների ժամանակին պատրաստումը և հանձնումը;
8. Կազմակերպել, մասնակցել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող սեմինարներին, աշխատաժողովներին;
9. Մասնակցել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում պայմանագրերի պատրաստմանը, ինչպես նաև դրանց իրականացմանը և արդյունքների գնահատմանը;
10. Ստուգել խորհրդատուների կողմից պատրաստված բոլոր հաշվետվությունները, ըստ անհրաժեշտության պատրաստել մեկնաբանություններ և առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ;
11. Կազմակերպել ենթաբաղադրիչի գործողությունների մշտադիտարկումը և գնահատումը, ինչպես նաև լրատվական միջոցների օգնությամբ իրականացնել կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հանրային իրազեկումը;
12. Ղեկավարել ենթաբաղադրիչի գործողությունների խթանման և լուսաբանման աշխատանքները;
13. Համակարգել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում ծրագրի սոցիալական կողմին առնչվող խնդիրները և գործողությունները կապված սոցիալական ընդգրկման, հանրային իրազեկման, համագործակցությունը շահառուների հետ և այլն:
14. Աշխատանք տանել ենթաբաղադրիչի շրջանակներում հնարավոր ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու համար:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1. Բարձրագույն կրթություն/մագիստրոսի աստիճան բնագիտական գիտությունների կամ հասարակագիտական, հանրային կառավարման կամ այլ համապատասխան ոլորտում,
2. 7 տարվա աշխատանքային փորձ որից 5 տարին կառավարման ոլորտում,
3. ՀՀ և այլ երկրների կրթական համակարգի և բարեփոխումների ընթացակարգերի գերազանց իմացություն,
4. կառավարչական/վարչական բավարար հմտություններ համապատասխան ոլորտում,
5. ծրագրերի մշակման պլանավորման, բյուջետավորման և հետազոտության փորձ,
6. Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում փորձը ցանկալի է,
7. մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու ունակություն,
8. հայերեն և անգլերեն լեզուներով գրելու լավ ունակություն,
9. հաղորդակցման և թիմային աշխատանքի ունակություն
10. համակարգչի օգտագործման և գրասենյակային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ (MS Offce, Internet Tools և այլն), աղյուսակների և տվյալների բազայի հետ աշխատելու հմտություն:

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում` կցվում է,
2) ինքնակենսագրություն` հայերեն լեզվով,
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատաս¬խան տեղեկանք.
5) մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
6) անձնագրի պատճենը.
7) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր).
8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (պատճենները) կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:
Հարզազրույցի փուլ կհրավիրվեն միայն սույն հայտարարության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման պահանջներին համապատասխանող մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները:

Մրցույթը կանցկացվի 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկում:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի շենքում` ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73, 2-րդ հարկ, ընդունարան` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրերին` ժամը 11.00-ից մինչև 13.00-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ օրերին` ժամը 15.00-ից մինչև 17.00-ը։
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ը:
  տեղադրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կայքում /www.cfep.am/:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ` 57 56 90 (29) հեռախոսահամարով:
 

Նորություններ

17.09.2019 Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի աշխատակազմը կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում 2018թ.-ի ապրիլից մեկնարկել են <<Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի>> (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ-ի նոր տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքները:«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»-ի աշխատակազմը շատ շուտով կվերսկսի իր աշխատանքը նոր գրասենյակներում: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի շրջանակներում սեյսմակայուն հիմնանորոգման է ենթարկվել և կահավորման փուլում է նաև կրթական այս... 13.09.2019 Հանրակրթության վերանայված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն 2020-ին ՀՀ կրթության,գիտության, մշակույթի եւ սպորտի (ԿԳՄՍ) նախարարությունը սկսել է հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման գործընթացը։2020 թվականի սեպտեմբերին փոփոխված չափորոշիչները փորձնական կներդրվեն մարզերից մեկում։Հանրակրթության պետական եւ առարկայական չափորոշիչների վերանայման ծրագիրն իրականացնում են տեղի եւ միջազգային փորձագետները։ Մշակված փաստաթղթերը սահմանելու են առարկայացանկը, գնահատման համակարգը, դասավանդման մեթոդները, հենքային ուսումնական պլանը, կարողունակությունները,... 06.09.2019 Նոր նախակրթարան ՀՀ Շիրակի մարզում Սեպտեմբերի 1-ին Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի թիվ 45 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել նախակրթարանի բացում, որը ստեղծվել է <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ԾԻԳ-ի և վերոնշյալ կրթական հաստատության միջև սույն թվականի մայիսի 17-ին կնքված դրամաշնորհային պայմանագրով: Նախակրթարանի բացմանը ներկա էին ՀՀ Շիրակի մարզի մարզպետ Տիգրան Պետրոսյան, Աժ պատգամավոր Սոֆյա Հովսեփյանը և կրթական ոլորտը ներկայացնող մեծ թվով հյուրեր, ուսուցիչներ, ծնողներ: ՀՀ Շիրակի մարզի կրթօջախում միջոցառման մասնակիցներին...