Նորություններ

Կրթական ծրագերի կենտրոնը ամփոփում է 2022 թվականը

22.12.2022

‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ծրագրերի իրականացման գրասենյակն ամփոփել է 2022 թվականին «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում կատարված աշխատանքները: Ներկայացնենք տարվա ընթացքում ԾԻԳ-ի գործունեության համապարփակ պատկերը: Հիշեցնենք, որ 2022թ.-ի ընթացքում ‹‹Հանրակրթության որակի բարելավում›› բաղադրիչի ‹‹Դպրոցին՝ երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ՀՀ հինգ մարզերի (Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Գեղարքունիք, Կոտայք) ուսումնական հաստատություններում իրականացվել են կարիքների գնահատման աշխատանքներ: Ներկա փուլում, ավարտվել է նաև հետաքրքրված հաստատությունների կողմից ծրագրին մասնակցության հայտերի ներկայացման և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ներկայացված հայտերի գնահատման գործընթացը: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատանքային խմբի կողմից իրականացվել են այցեր ՀՀ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզեր: Աշխատանքային այցերի նպատակն է եղել միկրոծրագրերի իրականացման հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատությունների կողմից տրամադրված տարածքների ուսումնասիրության հիման վրա նախահաշվային արժեքների ճշգրտումն ու տարածքների չափագրումը:Տեղի են ունեցել նաև աշխատանքային հանդիպումներ ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ: Նշենք, որ այս փուլին հաջորդելու է ներկայացված հայտերի հաստատման փուլը: Արդյունքում նախատեսվում է 2023-2024 ուսումնական տարվա ընթացքում վերոնշյալ ՀՀ հինգ մարզերի ուսումնական հաստատությունների հենքի վրա ստեղծել թվով 31 նոր նախակրթարաններ:
‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում 2022 թվականի. ընթացքում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները: Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) հետ համագործակցության շրջանակում վերանայվել են հիմնանորոգվող 3 ավագ դպրոցների(Վանաձորիթիվ 13, Աշտարակի և Արտաշատի ավագ դպրոցներ)հիմնանորոգման տեխնիկական նախագծերը: Ներկայումս ընթանում է նաև չորրորդ ավագ դպրոցի (Երևանի թիվ 139 ավագ դպրոց) կառուցման տեխնիկական նախագծի վերանայման նպատակով խորհրդատուի ընտրության գործընթացը: Ենթաբաղադիչի շրջանակում ավարտվել է նաև թվով 4 ավագ դպրոցների հիմնանորոգման/կառուցման համար տեղանքի Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլանների (ԲՍԿՊ) մշակման և իրականացվող աշխատանքների բնապահպանական և սոցիալական մոնիթորինգի նպատակով անհատ խորհրդատուի ընտրությունը:
‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում 2022 թվականին Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով խորհրդատուների ընտրության համար հայտարարվել են մրցույթներ, որոնք ներկայումս գտնվում են ամփոփման փուլում:
«Հանրակրթական դպրոցների վերազինում»ենթաբաղադրիչի շրջանակում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջարկով՝վերազինման նպատակով ընտրվել են ՀՀ Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի հիմնական և միջնակարգ դպրոցները, որոնք ծրագրի իրականացման արդյունքում հագեցած կլինեն առարկայական վերանայված ծրագրերին և չափորոշիչներին համապատասխանող ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատոր սարքվորումներով և գույքով, ինչպես նաև անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներով: Առաջին փուլի համար նախապատվությունը տրվել է Արմավիրի մարզին: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից մարզի 114 միջնակարգ և հիմնական դպրոցներում իրականացվել է կարիքների գնահատում, որի վերլուծության և Արմավիրի մարզպետարանի ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցության արդյունքում ծրագրի առաջին փուլում, 2023 թվականի ընթացքում կներգրավվեն մարզի 100 հանրակրթական դպրոցներ՝ 17 հիմնական և 83 միջնակարգ: ՀՀ հանրակրթական դպրոցների համար բնագիտական (քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա, աշխարհագրություն) և ինժեներական (ինֆորմատիկա) լաբորատոր սարքավորումների և նյութերի ձեռքբերման համար մասնագիտական աջակցություն տրամադրելու նպատակով հայտարարվել է մրցույթ և ընտրվել են անհատ խորհրդատուներ: Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատուները՝համաձայն առարկայական չափորոշիչների վերանայել և կազմել են ֆիզիկայի, կենսաբանության, աշխարհագրության լաբորատորիաների հիմնման համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումների, նյութերի ցանկերը և տեխնիկական հատկորոշիչները, որոնք տրամադրվել են «ԿԶՆԱԿ» հիմնադրամին և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը առաջարկություններ և դիտողություններ ներկայացնելու համար: Տրամադրված առաջարկությունների և դիտողությունների հիման վրա ընտրված խորհրդատուների կողմից վերանայվել են վերոնշյալ ցանկերը և տեխնիկական հատկորոշիչները:
Բարձագույն կրթութան ոլորտում 2022 թվականին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում մեկնարկել է ՆՄՀ-ի նոր շրջափուլը, որը համահունչ է ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և նպաստելու է ԲՏՃՄ (բնագիտական, ճարտարագիտական առարկաներ, ինֆորմատիկա, մաթեմատիկա, աշխարհագրություն) ուղղությամբ կրթության որակի բարելավմանը: Բաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում իրականացվել են ՆՄՀ ընթացակարգերի և ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի վերանայման աշխատանքներ, մեկնարկել է բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման աշխատանքները, մասնավորապես 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին հայտարարվել է ՆՄՀ շրջանակներում բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթը, որի արդյունքում մրցույթին հետաքրքրվածության հայտ է ներկայացրել 11 բուհ: Համաձայն ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի հայտերի ընդունումից հետո իրականացվել է հայտերի իրավասության և ամբողջականության գնահատում։ Իրավասու և ամբողջական հայտերը համաձայն ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի պետք է գնահատվեն անկախ փորձագետների կողմից։ Այժմ մեկնարկել է հայտերը գնահատող փորձագետների ընտրության մրցույթները։
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...