Նորություններ

Ամփոփվել է «ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը

21.12.2022

«ԵՄ-ն հանուն նորարարության » դրամաշնորհային ծրագիրը մեկնարկել է 2020թ. Հոկտեմբերի 30-ին: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի (ԿԶՆԱԿ) կարողությունները՝ ձևավորելու և կառավարելու կրթության քաղաքականության ուղղությունները, որոնք ազդում են ընդհանուր կրթության որակի վրա և բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը ընտրված շրջաններում: Ծրագրի հիմնական բաղադրիչներն են` «Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» և «Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով»:
«Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոնի զարգացում` կարգավորելով հանրակրթության որակի վրա ազդող մեխանիզմները» բաղադրիչի նպատակն է նպաստել ԿԶՆԱԿ-ի կարողությունների զարգացմանը՝ տրամադրելով նրան տեխնիկական աջակցություն հանրակրթության ոլորտի այն հիմնական ուղղություններով, ինչպիսիք են ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները` ներառելով ուսուցիչների վեապատրաստումները և ատեստավորումը, դպրոցներում ուսումնական գործընթացների կառավարումը և գնահատումը, ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական նյութերի մշակման և փորձաքննության մեթոդաբանությունների և ուղեցույցների մշակումը, կրթության քաղաքականության և նորարարությունների զարգացման մեթոդների և մոտեցումների մշակումը։ Նշենք, որ ԿԶՆԱԿ-ին տեխնիկական աջակցություն տրամադրելու նպատակով ընտրվել է Գորդոն Ակադեմիայի կրթական քոլեջը։ Ուսումնասիրվել են ԿԶՆԱԿ-ի տեխնիկական բնութագրերը, կառուցվածքը, կանոնադրությունը, ուսումնասիրվել են նաև նմանատիպ կենտրոնների գործունեությունը և փորձը, և ներկայացվել են առաջարկներ ԿԶՆԱԿ-ի բարելավման ուղղությամբ:
Գորդոն քոլեջը կազմակերպել է ուսումնական այց ԿԶՆԱԿ-ի աշխատակիցների հանար։ ԿԶՆԱԿ-ի 14 աշխատակիցներ և 1 ներկայացուցիչ ԿԳՄՍ նախարարությունից մայիսի 28-ից հունիսի 4-ը այցելել են Իսրայել՝ ուսումանսիրելու Իսրայելի կրթական փորձը հանրակրթության ոլորտում, ծանոթանալու հանրակրթական դպրոցների կառավարման լավագույն փորձին և նորարարություններին, ուսումնասիրելու ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման գործընթացները: Գորդոն քոլեջը ուսումնասիրել է նաև Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների կառավարման համակարգը և ներկայացրել է առաջարկներ դպրոցների կառավարման ինչպես նաև գնահատման համակարգերի զարգացման վերաբերյալ: ԿԶՆԱԿ-ի աշխատանքները ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով, ծրագրի շրջանակում կազմակերպությանը տրամադրվել է թվով 50 դյուրակիր համակարգիչներ:
«Բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը գույք –սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով» բաղադրիչի նպատակն է բարելավել բնագիտական առարկաների ուսումնառության միջավայրը Տավուշի մարզի դպրոցներում` նրանց տրամադրելով քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք: Բաղադրիչի շրջանակներում Տավուշի 76 հանրակրթական դպրոցներ ստացել են քիմիայի, կենսաբանության, ֆիզիկայի, աշխարհագրության և ՏՀՏ լաբորատոր սարքավորումներ և գույք:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...