Նորություններ

ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին մասնակցության հնարավոր հարցերի պարզաբանումներ

10.10.2022

«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ՆՄՀ շրջափուլը համահունչ կլինի ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և ուղղված կլինի բնագիտական ուղղություններով (ԲՏՃՄ/STEM) բարձրագույն կրթության որակի զարգացմանը։

1. Ի՞նչ է Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամը և ինչպե՞ս է գործում:
Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամը (ՆՄՀ) բարձրագույն կրթության ոլորտում պետության կողմից նախաձեռնված և նորարարությունները խթանող քաղաքական մեխանիզմ է, որի շրջանակներում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին (բուհ) մրցակցային հիմունքներով տրվում են դրամաշնորհներ` նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացման և բուհերի ընդհանուր կարողությունների հզորացման, ուսուցողական և ուսումնառության միջավայրի, հետազոտական կարողությունների և այլնի խթանման համար: ՆՄՀ-ն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից համակարգվող դրամաշնորհային ծրագիր է: ՆՄՀ-ի վարչական գործառույթներն իրականացվում են ՀՀ ԿԳՄՍՆ-ի համակարգում գործող «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից: ՆՄՀ-ի ռազմավարական պլանավորումը և որոշումների կայացումն իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրերի Համակարգող խորհրդի կողմից, որի նախագահը ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարն է: Հայտերի ուսումնասիրումն ու գնահատումն իրականացվում է դրամաշնորհային ծրագրերի հայտերի գնահատման հանձնաժողովի կողմից:

2. Ինչի՞ն պետք է ուղղված լինի բուհի ներկայացրած դրամաշնորհային ծրագիրը ՆՄՀ դրամաշնորհ ստանալու համար։
ՆՄՀ-ն աջակցում է բուհերի այն ծրագրերին և գործողություններին, որոնք ուղղված են կրթության համապատասխանության, արդյունավետության, ինչպես նաև հասանելիության բարձրացմանը: Այդ իսկ պատճառով ՆՄՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն հետևյալ խնդիրներից որևէ մեկի կամ մի քանիսի համադրված լուծմանը.
I. Արդիականության և համապատասխանության խթանում. գործատուների ներգրավում կրթական գործընթացներին (կրթական ծրագրերի մշակմանը մասնակցելու, ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման միջոցով), կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում աշխատաշուկայի պահանջներին, աշխատաշուկայի ուսումնասիրման կենտրոնների զարգացում, ինչը ենթադրում է կարիերայի կենտրոնների ձևավորում և այլն:
II. Արդյունավետության բարձրացում. հաստատությունների կառուցվածքային բարեփոխումների խթանում, բուհերի ներքին կառավարման համակարգի բարելավում, կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ձևավորում և այլն:
III. Մատչելիության/հասանելիության բարձրացում. այս ծրագրերը պետք է հասարակության առավել լայն շրջանակներին բարձրագույն կրթության համակարգում ներգրավվելու հնարավորություն տան՝ թիրախավորելով սոցիալ-տնտեսական առավել ցածր ցուցանիշներ ունեցող խմբերին և կիրառելով տարբեր միջոցներ, ինչպես հեռահար և հեռավար ծրագրերը և այլն:
3. Արդյո՞ք կդիտարկվեն հայտերը, որոնք ԲՏՃՄ/STEM ուղղությամբ չեն։
«Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ՆՄՀ շրջափուլը համահունչ կլինի ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և ուղղված կլինի բնագիտական ուղղություններով (ԲՏՃՄ/STEM) բարձրագույն կրթության որակի զարգացմանը։ ՆՄՀ ընթացիկ շրջափուլի համար հաստատված գերակա ուղղությունները, համաձայն ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի, հետևյալն են՝ Հիմնարար գիտական, տեխնոլոգիական, ինժեներական, մաթեմատիկական (STEM - science, technology, engineering and mathematics)։ Հետևաբար այլ ուղղություններով ներկայացված հայտերը չեն դիտարկվի։
4. Որո՞նք են դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակները։
ՆՄՀ-ի կողմից ֆինանսավորման ենթակա դրամաշնորհային ծրագրերի տեսակներն են՝
• Կոնսորցիումային ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համագործակցության սերտացմանը` համատեղ ծրագրերի մեջ միավորելով պետական և ոչ պետական բուհերի, մասնավոր ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների, գիտահետազոտական հաստատությունների, որոնք կարող են լինել ինչպես տեղական կազմակերպություններ, այնպես էլ օտարերկրյա:
• Պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք կնպաստեն առանձին պետական բուհերի, այդ թվում նաև նրանց մարզային մասնաճյուղերի առանձնահատուկ խնդիրների լուծմանը` նկատի ունենալով ռազմավարական զարգացման առաջնահերթությունները և նորարար լուծումները կրթական ոլորտում: Տվյալ բուհի մարզային մասնաճյուղ(եր)ը դրամաշնորհային ծրագրում ընդգրկելը (եթե այդպիսիք կան), կդիտվի որպես առավելություն դրամաշնորհային ծրագրի գնահատման ժամանակ:
• Ոչ պետական բուհերի ծրագրեր, որոնք ուղղված կլինեն ոչ պետական բուհերի խնդիրների լուծմանը, կարողությունների զարգացմանը և նորարար ծրագրերի իրականացմանը: Ոչ պետական բուհերը կարող են նաև համատեղ ծրագրեր ներկայացնել, ինչը կնպաստի փոքր բուհերի կոնսոլիդացիային և կխթանի բուհերի միջև համագործակցությունը:

5. Ո՞վ կարող է հանդես գալ իբրև հայտատու։
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերում հիմնական հայտատու կարող է լինել իրավասության պայմաններին բավարարող պետական կամ ոչ պետական բուհը: Բոլոր մյուս կազմակերպությունները և ընկերությունները կարող են հանդես գալ միայն իբրև գործընկեր հաստատություն:
6. Ովքե՞ր կարող են ընդգրկվել կոնսորցիում ծրագրերում:
Կոնսորցիումը պետք է բաղկացած լինի առնվազն մեկ բուհից և մեկ գործարար ոլորտի և/կամ հետազոտական ընկերությունից: Կոնսորցիում ծրագրերում կարող են ընդգրկվել նաև հիմնական հայտատու բուհից բացի այլ պետական և ոչ պետական բուհեր, ինչպես նաև մասնավոր ձեռնարկություններ և կազմակերպություններ, գիտահետազոտական հաստատություններ, որոնք կարող են լինել ինչպես տեղական, այնպես էլ օտարերկրյա կազմակերպություններ:
7. Արդյո՞ք բուհի մասնաճյուղը կարող է ինքնուրույն դիմել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բուհի մասնաճյուղը չունի առանձին իրավաբանական անձի կարգավիճակ, բուհի մասնաճյուղը առանձին հայտ չի կարող ներկայացնել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:

8. Ի՞նչ պայմանների պետք է բավարարեն հայտատուները ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին հայտ ներկայացնելու համար։
ՆՄՀ ընթացիկ շրջափուլին կարող են մասնակցել այն բուհերը, որոնք բավարարում են իրավասության հետևյալ չափանիշներին.

• բուհի` ինստիտուցիոնալ կամ ինստիտուցիոնալ պայմանական հավատարմագրման առկայություն - ՆՄՀ-ին դիմելու համար բուհը պետք է ունենա ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում կամ ինստիտուցիոնալ պայմանական հավատարմագրում,
• հաստատված ռազմավարական ծրագրի (և/կամ բիզնես պլանի` կոնսորցիումի մասնակից համապատասխան կազմակերպությունների համար) առկայությունը, առնվազն ներկայացվող ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի տևողության համար, ինչը կերաշխավորի, որ դրամաշնորհային հայտում ներկայացված առաջնահերթություններն ու նպատակները համահունչ են ռազմավարական առաջնահերթություններին,
• ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգման բավարար արդյունքները (այն բուհերի համար, ովքեր նախորդ փուլերում չեն իրականացրել ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագիր) - ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հայտով իբրև հիմնական դրամաշնորհառու հանդես եկող բուհերը պետք է անցնեն ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգում: Ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի ստուգման աշխատանքների նկարագիրը կցված է ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկին (Առդիր 4): Ստուգումը կիրականացվի ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից ընդունելի աուդիտորների կողմից։ Աուդիտորները պետք է դասակարգեն ստուգման ընթացքում հայտնաբերված խնդիրները/թերությունները հետևյալ հիմնական երեք խմբերով` կատեգորիա Ա, կատեգորիա Բ, կատեգորիա Գ: Կատեգորիա Ա խմբում պետք է ներառվեն այն խնդիրները/թերությունները, որոնք աուդիտորի կողմից կհամարվեն ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի համար առանցքային: Կատեգորիա Բ խմբում ընդգրկված խնդիրները նշանակալի են ֆինանսական կառավարման և ներքին վերահսկողության համակարգի համար: Այլ ոչ էական խնդիրներն ու թերությունները պետք է ընդգրկվեն կատեգորիա Գ խմբում: Ստուգման արդյունքներով կատեգորիա Ա կամ Բ խմբի խնդիրներ և թերություններ արձանագրելու պարագայում տվյալ բուհի հայտը կմերժվի: Կատեգորիա Գ խմբի խնդիրները որևէ ազդեցություն չեն ունենա ընտրության գործընթացի վրա:
ՆՄՀ դրամաշնորհ ստանալու համար իրավասու համարվելու համար բուհը պետք է բավարարի վերոնշյալ բոլոր պահանջներին: Եթե բուհը ներկայացնում է կոնսորցիում ծրագիր, ապա պետք է բավարարի նաև կոնսորցիում ծրագրերին ներկայացվող պահանջներին, որոնք թվարկված են հինգերորդ կետում:

9. Արդյո՞ք իրավասու է ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմել այն բուհը, որն ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում է ստացել ոչ թե «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային հիմնադրամի», այլ արտերկրում գործող համանման կառույցի կողմից։
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմելու համար ինստիտուցիոնալ պայմանական կամ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առկայության պահանջը կարգավորվում է ՀՀ կառավարության` 30.06.2011 թ. N 978-Ն որոշմամբ, որով հաստատվել է ՀՀ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և դրանց մասնագիտությունների պետական հավատարմագրման կարգը: Մասնավորապես, խոսքը այդ կարգի երկրորդ բաժնի 10-րդ և 11-րդ կետերի մասին է, որոնք փոփոխվել են ՀՀ կառավարության 19.03.2014 թ. N 301-Ն որոշմամբ և ուժի մեջ են ըստ այդ փոփոխությամբ հաստատված տարբերակի: Ըստ այդմ, ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմելու համար ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման պահանջով իրավասու կհամարվեն այն բուհերը, որոնց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արդյունքները գրանցված են հավատարմագրման պետական գրանցամատյանում: Հավատարմագրման պետական գրանցամատյանում գրանցման պայմաններն ու ընթացակարգը նշված են վերոնշյալ որոշման նշված կետերում: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմել պատրաստվող բուհերին խորհուրդ է տրվում նախապես «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային հիմնադրամի» հետ ճշտել իրենց բուհի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արդյունքների` հավատարմագրման պետական գրանցամատյանում գրանցված լինելու փաստը:

10. Առավելագույնը քանի՞ ծրագրում կարող է ընդգրկված լինել բուհը:
Յուրաքանչյուր բուհ կարող է իրականացնել մեկ ծրագիր որպես հիմնական հայտատու (այն բուհը, որն իր անունից ներկայացնում է հայտը): Կոնսորցիում ծրագրերում հիմնական հայտատուն կարող է լինել միայն բուհը: Սակայն բուհերը կարող են մինչև երեք հայտ ներկայացնել, ինչը կերաշխավորի բուհի տարբեր ներկայացուցիչների (կառուցվածքային միավորների) առավելագույն մասնակցությունը դրամաշնորհային ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը: Հայտերի ներկայացման փուլում դրամաշնորհային ծրագրերի առավելագույն թիվը, որում հաստատությունը/բուհը կարող է ընդգրկվել կամ որպես հիմնական հայտատու, կամ որպես գործընկեր հաստատություն, երեքն է:

11. Որո՞նք են հայտին առաջադրվող ընդհանուր չափանիշները
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին ներկայացվող հայտերի ընտրության նպատակով սահմանվել են գնահատման չափանիշներ` ներկայացված ծրագրերից լավագույններն ընտրելու և ֆինանսավորելու համար: Ընտրության յուրաքանչյուր չափանիշ ունի որոշակի կշիռ, իսկ գնահատումն իրականացվում է ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկով սահմանված ընթացակարգերով և ընտրության չափանիշներով (Առդիր 1):
Ընտրության չափանիշներն են`
• Ներկայացրած Ծրագրի համապատասխանությունը ժամանակի մարտահրավերներին, ազգային առաջնահերթություններին և հաստատության ռազմավարական պլանին:
• Դրամաշնորհային ծրագրի նախատեսված աշխատակազմի որակավորումը և համապատասխանությունը նպատակին։
• Ծրագրի բովանդակությունը: Հաստատությունները պետք է ներկայացնեն ծրագրի հիմնախնդրի ռազմավարական վերլուծություն և հիմնավորում, ծրագրի համապատասխանությունը կրթության որակ և համապատասխանություն ցուցանիշին, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման մեթոդաբանությունը: Հայտին կից պետք է ներկայացվի նաև ծրագրի իրականացման պլանը, մոնիտորինգի և գնահատման պլանը, ինչպես նաև գնումների պլանը:
• Ակնկալվող արդյունքները: Ծրագրի արդյունքները պետք է համարժեք լինեն նախատեսված ծախսերին: Հայտերը պետք է՝
­ հիմնավորեն ծրագրի նորարարական բնույթը և ներկայացնեն ծրագրի իրականացումից ակնկալվող արդյունքները,
­ ներկայացնեն ծրագրի ավարտից հետո ծրագրի ազդեցության շարունակման գործողությունների պլանը,
­ ներկայացնեն ծրագրի արդյունքների տարածման պլանը:
• Ծախսերի արդյունավետությունը – Հաստատությունները պետք է հիմնավորեն նախահաշվի և ծրագրով նախատեսված գործողությունների համադրելիությունը: Այլ ենթաչափանիշներ են համաֆինանսավորման չափը և ծրագրով նախատեսված ապրանքների/ծառայությունների/խորհրդատվության պատշաճ և հիմնավորված նախահաշվային արժեքների հաշվարկը:
• Գործընկերների որակավորումները և համապատասխանությունը նպատակին (Միայն կոնսորցիում ծրագրերի համար) - Ծրագրային հայտերում պետք է նկարագրվեն գործընկերների փոխլրացնող որակավորումները, փորձառությունն ու հմտությունները և դրանց կապը ծրագրի հաջող իրականացման և առաջադրված նպատակների իրագործման հետ: Միաժամանակ, ծրագրային հայտում պետք է ներկայացվի գործընկերների իրավասությունների և պարտավորությունների շրջանակը:

12. Ի՞նչ փաստաթղթեր պետք է պարունակի ամբողջական լրացված հայտը
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմող հաստատության կողմից պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաստաթղթերը.
1. Լրացված հայտը` ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ում տրված ձևաչափի,
2. Հաստատության ռազմավարական ծրագիրը (և/կամ բիզնես պլանները՝ կոնսորցիումի բոլոր մասնակիցների),
3. Դրամաշնորհային ծրագրի բոլոր մասնակիցների պետական գրանցման վկայականների պատճենները,
4. Դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 1-ի),
5. Ծրագրի իրականացման պլանը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 2-ի),
6. Ծրագրի տրամաբանական կառուցվածքը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 3-ի),
7. Գործունեության վերջին երկու տարվա փորձի համառոտ նկարագրություն` ներառյալ տեղեկատվություն կնքված հիմնական պայմանագրերի և հիմնական գործընկերների վերաբերյալ` կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունների համար (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 4-ի) ,
8. Գնումների պլանը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 5-ի),
9. Մոնիտորինգի և գնահատման պլանը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 6-ի),
10. Նախահաշվի տողերի հաշվարկ (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 7-ի),
11. Կոնսորցիումի անդամ կազմակերպության կողմից համաֆինանսավորումը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 8-ի) ,
12. Կոնսորցիումի անդամ կազմակերպության կողմից ոչ գումարային ներդրումները (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 9-ի) ,
13. Դրամաշնորհառու կազմակերպության կողմից ոչ գումարային ներդրումները (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 10-ի),
14. Կոնսորցիումի մասնակիցների միջև համագործակցության հռչակագիրը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 11-ի) ,
15. Կոնսորցիումի մասնակիցների միջև փոխհամաձայնության հուշագիրը (ըստ ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 12-ի) ,
16. Տեղեկանք նախկինում իրականացված ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աուդիտի արդյունքով աուդիտորական եզրակացությունում նշված դիտարկումների ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի վերաբերյալ ,
17. Ֆինանսական կարողությունների գնահատման արդյունքները ։
Փաստաթղթերը պետք է ստորագրվեն հաստատության լիազոր անձի կողմից: Հայտի փաթեթը պետք է ուղեկցվի հայտատու հաստատության պաշտոնական գրությամբ:

13. Կարո՞ղ են արդյոք բուհի կողմից ներկայացված հայտի փաստաթղթերը ստորագրվել այլ անձի կողմից, ով բուհի ռեկտորը/ղեկավարը չէ։
Փաստաթղթերը պետք է ստորագրվեն հաստատության լիազոր անձի կողմից: Եթե ստորագրողը հանդիսանում է ոչ թե բուհի ռեկտորը/ղեկավարը, այլ բուհի այլ ներկայացուցիչ, ապա հայտի փաթեթում պետք է ներկայացվի նաև տվյալ անձին բուհի ռեկտորի/ղեկավարի կողմից տրված գրավոր լիազորագիր` ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հայտի փաստաթղթերը ստորագրելու լիազորության վերաբերյալ: Հայտի Բ.4. կետում` դրամաշնորհի համար պատասխանատու անձ տողում պետք է լրացվեն հաստատության լիազոր անձի տվյալները, ով ստորագրում է հայտի փաստաթղթերը:

14. Ի՞նչ ժամկետներում պետք է ներկայացվի հայտը։
ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի համաձայն՝ հայտի պատրաստմանը և ներկայացմանը տրվում է երկու ամիս ժամանակ` հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված: ՆՄՀ ընթացիկ փուլի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ն է:

15. Ի՞նչ ժամկետներում կգնահատվի ներկայացված հայտը։
Հայտի իրավասությունն ու ամբողջականությունը գնահատվում է առավելագույնը երկու շաբաթվա ընթացքում, որից հետո բացակայող փաստաթղթերի և լրացուցիչ պարզաբանումների համար «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը կարող է դիմել հայտատու բուհին` տալով առավելագույնը 7 օր ժամանակ լրացուցիչ պարզաբանումների և բացակայող փաստաթղթերի ներկայացման համար: Դրանից հետո բոլոր իրավասու և ամբողջական հայտերը կտրամադրվեն հայտերի գնահատող հանձնաժողովի փորձագետներին` գնահատման համար: Գնահատումը կիրականացվի ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 1-ի համաձայն` առավելագույնը չորս շաբաթվա ընթացքում: Այնուհետև գնահատման արդյունքները տրամադրվում են ՆՄՀ համակարգող խորհրդին` ֆինանսավորման ենթակա ծրագրերի վերաբերյալ որոշման կայացման համար: Համակարգող խորհրդի որոշումից հետո հայտատու բուհերը կտեղեկացվեն արդյունքների մասին, և բոլոր այն բուհերը, որոնց ծրագրերը կհաստատվեն ֆինանսավորման համար, կհրավիրվեն «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ` պայմանագրեր կնքելու:

16. Որո՞նք են դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրավասու և ոչ իրավասու ծախսերը:
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրավասու են համարվում այն ծախսերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ծրագրին, ծառայելու են ծրագրի նպատակների իրականացմանը և կարող են կատարվել դրամաշնորհային միջոցներից, այդ թվում համաֆինանսավորման մասնաբաժնից։ Ոչ իրավասու ծախսերն այն ծախսերն են, որոնք չեն կարող կատարվել ՆՄՀ դրամաշնորհային, ինչպես նաև՝ համաֆինանսավորման միջոցներից:
Ստորև ներկայացված ծախսերի ցանկը ներառում է, բայց չի սահմանափակում, ՆՄՀ-ի շրջանակներում իրավասու ծախսերի տեսակները՝
• գույք,
• համակարգչային և այլ սարքավորումներ, ներառյալ լաբորատոր սարքավորումներ և նյութեր,
• գրենական պիտույքներ և գրականություն,
• ծրագրային ապահովում և էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
• տպագրություն, լուսաբանման շրջանակներում եթերաժամի կամ տպագիր մամուլում տարածքի գնում (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 3 %-ը),
• խորհրդատվական ծառայություններ (ազգային և միջազգային),
• սեմինարների, աշխատաժողովների, վերապատրաստումների կազմակերպում,
• գործուղում փորձի ձեռքբերման նպատակով, ներառյալ ճանապարհածախսը, կեցության ծախսերը և հնարավոր մասնակցության վճարները (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 5 %-ը),
• համակարգչային ծրագրերի մշակում և կատարելագործում,
• ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձ,
• այլ ծախսեր (ոչ ավել, քան ծրագրի բյուջեի 0,5 %-ը)` ներառյալ բանկային ծառայությունների վճարները, մաքսային վճարները և ծրագրի իրականացմանը առնչվող այլ փոքր տեխնիկական ծախսեր։
Վերը նկարագրված իրավասու ծախսերը վերաբերում են միայն բուհերին, որոնք կամ դրամաշնորհային ծրագրի հիմնական իրականացնող են, կամ կոնսորցիում ծրագրի մասնակից: Կոնսորցիում ծրագրերի մեջ ընդգրկված մյուս մասնակիցների համար իրավասու են համարվում միայն խորհրդատվական ծառայությունների և դրանց հետ կապված գործուղման ծախսերը:
ՆՄՀ դրամաշնորհային, այդ թվում համաֆինանսավորման միջոցները, չեն կարող օգտագործվել ստորև նշված ոչ իրավասու ծախսերի իրականացման համար.
• տարածքների ու շինությունների ձեռքբերում և վարձակալություն,
• մարդատար մեքենաների ձեռքբերում,
• որևէ շինարարական աշխատանքներ, ներառյալ շենքերի վերանորոգում,
• կոմունալ ծախսեր (էլեկտրականություն, ջուր, ջեռուցում, հաղորդակցման միջոցներ, աղբահանություն և այլն),
• անդամավճարներ, տույժեր, տուգանքներ, գույքահարկ և այլն,
• աշխատակազմի վարձատրություն, բացառությամբ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի անդամների։


17. Որքա՞ն է կազմում դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեն։
Կոնսորցիումային ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհը կարող է լինել առավելագույնը 500 000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ: Առանձին պետական բուհերի և ոչ պետական բուհերի ծրագրերի արժեքը կարող է լինել առավելագույնը 250 000 եվրոյին համարժեք ՀՀ դրամ: Բացի դրանից դրամաշնորհային ծրագրերի բյուջեն պետք է ներառի նաև համաֆինանսավորում՝ հայցվող դրամաշնորհային գումարի առնվազն 15 տոկոս` անհատական ծրագրերի և առնվազն 20 տոկոս` կոնսորցիումային ծրագրերի համար: Դրամաշնորհային գումարի չափը կհաշվարկվի՝ հիմք ընդունելով տվյալ փուլում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ սահմանված օրվա համար ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից ամրագրված տարադրամի պաշտոնական փոխարժեքը:

18. Որքա՞ն է կազմում պարտադիր համաֆինանսավորումը։
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերում պարտադիր ներդրումը անհատական ծրագրերի համար դրամաշնորհային գումարի առնվազն 15%, իսկ կոնսորցիումային ծրագրերի համար՝ առնվազն 20% համաֆինանսավորումն է: Բոլոր այլ ներդրումները, որ իրականացվում են ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհի կամ կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունների կողմից (կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում)` կամավոր են։ Այսպիսով, բուհերը և կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունները (կոնսորցիումային ծրագրերի դեպքում) կարող են կամավոր կարգով իրականացնել կամայական ներդրում պարտադիր համապատասխան գումարային ներդրումից բացի: Համաֆինանսավորումն արտացոլվում է դրամաշնորհային ծրագրի բյուջեում` առանձին սյունակով: Անկախ նրանից, թե կոնկրետ ով է իրականացրել համաֆինանսավորումը` միայն հայտատու բուհը, թե նաև այլ դոնորներ, համաֆինանսավորումը ներկայացվում է իբրև հաստատության ներդրում` մեկ միասնական թվով` ըստ բյուջեի համապատասխան տողերի:
19. Արդյո՞ք պարտադիր է կոնսորցիումի մասնակցի կողմից համաֆինանսավորման իրականացումը։

Կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունները պետք է հիմնավորեն ՆՄՀ առաջարկվող ծրագրում իրենց մասնակցության համադրելիությունը սեփական կազմակերպության ընդհանուր նպատակներին և առաքելությանը: Այդ կազմակերպությունները կոնսորցիումային ծրագրին կարող են մասնակցել կամ գումարային ներդրման միջոցով, կամ տրամադրելով ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համար անհրաժեշտ ապրանքներ/ծառայություններ/խորհրդատվություն: Կոնսորցիում ծրագրի մասնակից մասնավոր կազմակերպությունների համար պարտադիր է գումարային ներդրման իրականացումը: Այն դեպքում, երբ ներդրումն իրականացվում է գումարային ձևով, դա պետք է արտացոլվի ծրագրի բյուջեում որպես համաֆինանսավորում: Այլ ներդրումների դեպքում դրանց մանրամասները պետք է ներկայացվեն համապատասխան ձևաչափում (ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 9, 10): Ոչ գումարային ներդրումները չեն արտացոլվում ծրագրի բյուջեում: Դրանք հաշվի կառնվեն հայտի գնահատման ընթացքում: Այդ ներդրումների իրականացումը պետք է մշտադիտարկվի և գնահատվի ՆՄՀ դրամաշնորհ ստացող կազմակերպության և կոնսորցիումի մասնակիցների կողմից` համաձայն նրանց միջև ստորագրված Փոխըմբռնման հուշագրի: Ապրանքների/ծառայությունների/խորհրդատվության տեսքով իրականացված ներդրումների իրագործման ընթացքը պետք է ներկայացվի ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ծրագրային հաշվետվությունում` համապատասխան ծրագրային գործողության ընթացքի նկարագրության շրջանակներում, որի ապահովման համար նախատեսված էր նշված ներդրման իրականացումը:

20. Ինչպե՞ս պետք է կազմվի համագործակցության հռչակագիրն ու փոխըմբռնման հուշագիրը կոնսորցիումի մասնակիցների հետ։
Կոնսորցիում ծրագրերի շրջանակներում հայտատու բուհը հայտի փաթեթում պետք է ներկայացնի նաև համագործակցության հռչակագիրն ու փոխըմբռնման հուշագիրը` ստորագրված կոնսորցիումի մասնակից կազմակերպությունների կողմից: Երկու փաստաթղթերի ձևաչափերը ներկայացված են ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի Առդիր 2-ի Հավելված 11-ում և Հավելված 12-ում: Համագործակցության հռչակագիրը երկկողմանի համաձայնություն է կոնսորցիումի համակարգող կազմակերպության և մյուս մասնակիցներից յուրաքանչյուրի միջև, որով մասնակից կազմակերպությունը լիազորում է համակարգող կազմակերպությանը ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի իրականացմանն առնչվող հարցերում գործել իր անունից: Ինչ վերաբերում է փոխըմբռնման հուշագրին, ապա դրանով սահմանվում են համագործակցության նպատակը, գործողությունները, հաշվետվողականությունը, տևողությունը: Օտարերկրյա կազմակերպությունների` կոնսորցիումում մասնակցության պարագայում, նշված փաստաթղթերը պետք է կազմվեն երկլեզու` անգլերեն և հայերեն:

21. Կարո՞ղ է արդյոք ծրագրի ղեկավար լինել բուհի ռեկտորը կամ պրոռեկտորը։
Բուհի ռեկտորը չի կարող ներառվել ծրագրի աշխատակազմում, իսկ բուհի պրոռեկտորը՝ ծրագրի աշխատակազմում կարող է ներառվել միայն առանց վարձատրության: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավարի և աշխատակազմի մյուս անդամների ընտրության տեսանկյունից ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկով սահմանվում են որակավորման նվազագույն պահանջներ (ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի 7․2.2 բաժնում)։ Միաժամանակ, ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմող բուհերին, խորհուրդ է տրվում դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմում ներառել այն մասնագետներին, ովքեր ունեն բավարար ժամանակ` դրամաշնորհային ծրագրի պատշաճ իրականացումն ապահովելու համար: ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրին դիմող բուհերը պետք է հաշվի առնեն, որ ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի անդամները, ինչպես նաև բուհի բարձրագույն ղեկավարության ներկայացուցիչները չեն կարող ընտրվել իբրև ծրագրի իրականացման հետ կապված խորհրդատուներ:

22. Ի՞նչ հաստիքներ են նախատեսվում դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում և որքա՞ն է աշխատակազմի աշխատավարձը:
Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող աշխատակազմը ներառում է միայն հետևյալ հաստիքները` ծրագրի ղեկավար, համակարգող, գնումների մասնագետ և հաշվապահ: Ծրագրի ղեկավարի, համակարգողի, գնումների մասնագետի և հաշվապահի պարտականությունների մանրամասն նկարագրությունը, ինչպես նաև ծրագրի աշխատակազմի ընտրության համար սահմանված որակավորման նվազագույն պահանջները տրված են ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի 7.2.2 բաժնում: Ծրագրի աշխատակազմի նշված հաստիքների համար անձանց տվյալները պետք է ներկայացվեն հայտի համապատասխան բաժնում` կցելով նաև վերջիններիս ինքնակենսագրությունները, որոնցից պետք է ակնհայտ լինի նշված անձանց համապատասխանությունը պահանջվող նվազագույն որակավորումներին: Հայտատու բուհերը պետք է ապահովեն ներկայացված աշխատակազմի պատշաճ աշխատանքը ծրագրի ողջ ընթացքում: Դրամաշնորհային ծրագրի աշխատակազմի ցանկացած փոփոխություն պետք է պատշաճ հիմնավորվի և նախապես գրավոր համաձայնեցվի «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի հետ:
Ծրագրի աշխատակազմի համար թույլատրելի առավելագույն վարձատրության չափերը հետևյալն են (ներառյալ հարկերն ու սոցիալական վճարները).
• ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար – ամսական առավելագույնը 150000 ՀՀ դրամ
• ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի համակարգող - ամսական առավելագույնը 120000 ՀՀ դրամ
• ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի հաշվապահ - ամսական առավելագույնը 120000 ՀՀ դրամ
• ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի գնումների մասնագետ - ամսական առավելագույնը 120000 ՀՀ դրամ

23. Որքա՞ն է դրամաշնորհային ծրագրերի տևողությունը
Ներկայացված բոլոր ծրագրերի համար առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի 24 ամիսը: Միևնույն ժամանակ, հայտատու բուհերին խորհուրդ է տրվում ոչ թե ընտրել ծրագրի առավելագույն տևողությունը, այլ դրա շրջանակներում նախատեսել հնարավորինս իրատեսական ժամանակացույց և վերջնաժամկետներ:

24. Քանի՞ փուլով պետք է իրականացնել դրամաշնորհային ծրագիրը (փուլերի նվազագույն քանակը և տևողությունը)
ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ներկայացվող հայտը կազմելիս հայտատու բուհերը պետք է հաշվի առնեն, որ յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է իրականացվի նվազագույնը չորս փուլով, ընդ որում` յուրաքանչյուր փուլի առավելագույն տևողությունը չպետք է գերազանցի վեց ամիսը: Բուհերը պետք է հաշվի առնեն ծրագրով նախատեսված գործողությունների իրականացման համար պահանջվող ժամանակահատվածը` նախապատրաստական աշխատանքների, գնումների/ընտրության գործընթացի, անհրաժեշտ պայմանագրերի կնքման, դրանց իրականացման մանրամասն պլանավորմամբ` սահմանելով ծրագրի իրականացման ընթացքին առավելագույնս համապատասխանող ժամանակացույց: Ըստ այդմ, փուլի սկիզբ և ավարտ սահմանելիս պետք է հաշվի առնել նաև ծրագրի բյուջեն և հերթական փուլով նախատեսված գործողությունների համար պահանջվող գումարը, քանի որ դրամաշնորհային գումարի հերթական հատկացումները խստիվ կապված են փուլային հաշվետվությունների ստացման և ընդունման հետ:
25. Ի՞նչ ընթացակարգերով են իրականացվելու գնումների գործընթացները դրամաշնորհի շրջանակներում

Դրամաշնորհառու հաստատությունը պետք է հետևի ՆՄՀ ղեկավար ձեռնարկի 7.3 բաժնում ներկայացված Համաշխարհային Բանկի կանոնակարգերով սահմանված գնումների ընթացակարգերին: Դրամաշնորհառու հաստատությունը պետք է գնման եղանակի ընտրության ընթացքում հաշվի առնի մի շարք գործոններ, ինչպիսիք են` պահանջվող գույքի և ծառայության տեսակը, պահանջվող գույքի և ծառայության նախահաշվային արժեքը, օտարերկրյա հայտատուների մասնակցության հավանականությունը և գնման գործընթացի հետ կապված ծախսերը: ՆՄՀ դրամաշնորհառու հաստատությունը ծրագրի շրջանակներում գնման գործընթացները պետք է իրականացնի համաձայն հայտի հետ ներկայացվող գնումների պլանի (Առդիր 2-ի Հավելված 5): Գնումների ընթացակարգերի մանրամասն նկարագրությունը տրված է Ղեկավար ձեռնարկի 7.3 բաժնում:

 

Նորություններ

23.11.2022 Աշխատանքային այցեր ՀՀ մարզերի ուսումնական հաստատություններում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները նոյեմբեր ամսվա ընթացքում  այցեր են իրականացրել ՀՀ Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի և  Կոտայքի մարզերում: Աշխատանքային այցերի նպատակն էր միկրոծրագրերի իրականացման հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատությունների կողմից... 22.11.2022 Ամփոփվել է Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ընդունման գործընթացը Նոյեմբերի 22-ին ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը›› բաղադրիչի աշխատակիցներն ամփոփեցին Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ընդունման գործընթացը: Հիշեցնենք, որ ս.թ. սեպտեմբերի 19-ից Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում մեկնարկել էր դրամաշնորհային մրցույթի հայտերի ներկայացման գործընթացը, որի վերջնաժամկետը... 16.11.2022 Կրթությունն ունի բավարար ներուժ՝ դառնալու Հայաստանի մրցակցային առավելություններից մեկը. Ազգային ժողովն ընդունեց կրթության զարգացման՝ մինչև 2030 թվականի ծրագիրը Ազգային ժողովի լիագումար նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց ‹‹Հայաստանի Հանրապետության կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» օրենքը: Հարցը զեկուցել է ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը՝ նշելով, որ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 5-ին Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է «ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» օրենքը, որից հետո նախարարությունը սերտորեն համագործակցել է ԱԺ...