Նորություններ

‹‹Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) զարգացմանը›› բաղադրիչի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներ

22.06.2022

Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ և վերջինիս հետ կնքված համաձայնագրերով իրականացնում է Կրթության բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագիրը, որի երկրորդ բաղադրիչն է Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) զարգացմանը:
ՆՄՀ-ի դրամաշնորհները մրցակցային հիմունքներով ուղղվում են բուհերում նորարարական ու զարգացման ծրագրերի իրականացմանը, նրանց ընդհանուր կարողությունների հզորացմանը: Նշված դրամաշնորհների տրամադրումը միաժամանակ ուղղված է նպաստելու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթական գործունեության որակի և արդյունավետության բարձրացմանը, կառավարման համակարգի զարգացմանը, մասնագիտական կրթական ծրագրերի և դասավանդման մեթոդների արդիականացմանը, կրթական գործընթացում գիտահետազոտական աշխատանքների ներդրմանը, ինչպես նաև աշխատաշուկայի հետ կապերի զարգացմանը։ ՆՄՀ-ն աջակցում է բուհերի այն ծրագրերին, որոնք ուղղված են կրթության արդիականության, համապատասխանության, արդյունավետության և հասանելիության բարձրացմանը: ՆՄՀ-ի ձևավորման աշխատանքները՝ փորձնական փուլը իրականացվել է Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում, որի ընթացքում բուհերին տրամադրվել է 10 դրամաշնորհային ծրագիր: ՆՄՀ-ի դրամաշնորհների տրամադրումը շարունակվել է Համաշխարհային բանկի ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Այս ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել է բուհերին դրամաշնորհների տրամադրման երեք շրջափուլ՝ առաջին (2015-2017 թթ.), երկրորդ /հավելյալ/ (2016-2018 թթ.) և երկրորդ հիմնական (2019-2021 թթ.)՝ յուրաքանչյուր փուլում ֆինանսավորվել են վեց դրամաշնորհային ծրագրեր:
Հաշվի առնելով ժամանակի մարտահրավերները «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» շրջանակներում կազմակերպվող ՆՄՀ-ի նոր շրջափուլն համահունչ կլինի ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրին և ուղղված կլինի բնագիտական ուղղություններով (ԳՏՃՄ/STEM) բարձրագույն կրթության որակի զարգացմանը: Հայտատու բուհերի համար, բնագիտական մասնագիտությունների գծով գենդերային հավասարակշռվածությունը և ներկայացվածությունը բարելավելու նպատակով, կսահմանվեն նոր պահանջներ իգական սեռի ուսանողների ընդգրկվածության և պրոֆեսորադասախոսական կազմում վերջիններիս ներգրավվածության ուղղությամբ։ Մասնավորապես․
(ա) Բուհերի կողմից կսահմանվեն թիրախներ և քվոտաներ իգական սեռի ուսանողների ընդգրկվածության և պրոֆեսորադասախոսական կազմում վերջիններիս ներգրավվածության համար,
(բ) բուհերի կողմից կմշակվեն և կիրականացվեն իրազեկման բարձրացման ռազմավարություններ՝ ուղղված պոտենցիալ իգական սեռի դիմորդներին, հանրակրթական դպրոցներում սովորողներին՝ ԳՏՃՄ/STEM ոլորտներում նրանց ներգրավվածությունը մեծացնելու նպատակով:

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...