Նորություններ

‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներ

17.06.2022

Դպրոցների վերազինումն ու կահավորումը ներկայումս կրթության առաջնահերթություններից է։ Դպրոցների մեծ մասում բացակայում են բնագիտական լաբորատորիաները, իսկ գործողներն այլևս չեն համապատասխանում ժամանակակից կրթության պահանջներին։ Այդ նպատակով առաջնահերթ խնդիր է դպրոցներում ժամանակակից սարքավորումներով և անհրաժեշտ կահույքով հագեցած բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաների հիմնումը:
“Կրթության բարելավում” ծրագրի ենթաբաղադրիչ 1.2-ի շրջանակներում 107 ավագ դպրոցներ արդեն իսկ համալրվեն են բնական գիտությունների առարկաների մասով անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով և կահույքով (ընդհանուր 335 լաբորատորիա):
ԼՖ-ով այս ենթաբաղադրիչը նպատակաուղղված կլինի բարելավել հանրակրթական դպրոցների դասավանդման և ուսուցման պայմանները՝ մոտ 200 հանրակրթական դպրոցների տրամադրելով բնագիտական և ինժեներական լաբորատոր սարքավորումներ, կահույք և նյութեր:
Դպրոցները կընտրվեն հանրապետության ողջ տարածքից, բացառությամբ Տավուշի մարզի դպրոցների, քանի որ վերջիններիս սարքավորումներ, կահույք, նյութեր և վերապատրաստումներ կտրամադրվեն ԵՄ-Ն հանուն նորարարության ծրագրի շրջանակներում:
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ գործողությունները կներառեն ուսումնասիրության իրականացում, այդ թվում նաև մասնակից դպրոցների ընտրության չափորոշիչների սահմանում, յուրաքանչյուր դպրոցում կարիքների գնահատում` հիմնական ենթակառուցվածքների առկայությունը ապահովելու և լաբորատոր սարքավորումների օգտագործման մոնիտորինգի համակարգ ներդնելու նպատակով: Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում գործողությունների վերանայումները կներառեն գենդերազգայուն դասավանդման մեթոդների և պրակտիկայի վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկների մշակումը և կիրառումը՝ իգական սեռի սովորողների ներգրավվածությունը ԳՏՃՄ առարկաներում բարելավելու նպատակով:
Ենթաաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող հիմնական գործողություններն են.
• Ուսումնասիրության իրականացում՝ սահմանելով դպրոցների ընտրության չափանիշներ;
• Յուրաքանչյուր դպրոցի կարիքների գնահատում՝ ենթակառուցվածքների առկայությունը (ջրամատակարարում և ջրահեռացում) պարզելու և համապատասխան մեխանիզմներ գործարկելու համար, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ապահովեն բազային ենթակառուցվածքները, նախքան սարքավորումներ և կահույք տրամադրելը; • ԳՏՃՄ առարկաների համար լաբորատոր սարքավորումների տրամադրում՝ կարևորելով սարքավորումների էներգաարդյունավետությունը՝ ընտրված դպրոցներում էներգիայի սպառման ծավալները և ջերմոցային գազերի արտանետումները հնարավորության սահմաններում կրճատելու նպատակով;
• Համապատասխան կահույքի տրամադրում;
. Ուսուցիչների և տնօրենների վերապատրաստման նյութերի մշակում և տրամադրում՝ օգտատիրոջ ձեռնարկի և ցուցադրական տեսանյութերի հետ մեկտեղ, որոնք կվերաբերեն լաբորատոր սարքավորումների շահագործմանը և ընթացիկ սպասարկմանը, ինչպես նաև դասապրոցեսում այս սարքավորումների օգտագործմանը՝ դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանությունների և թվային ուսումնաօժանդակ նյութերի կիրառմամամբ: Այսպիսով՝ ‹‹Հանրակրթական դպրոցների վերազինում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակներում մոտ 200 հանրակրթական դպրոցում կստեղծվեն բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ: Ուսումնական գործընթացում լաբորատոր սարքավորումների կիրառման ուղղությամբ կվերապատրաստվեն շուրջ 1000 ուսուցիչ:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...