Նորություններ

‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում նախատեսվող աշխատանքներ

16.06.2022

Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում ենթաբաղադրիչի կողմից իրականացված գործողությունները հիմք են ԿՏԱԿ-ի (Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի) կարողությունների հզորացման, տվյալների հավաքագրման ենթակառուցվածքի մշակման, ինչպես նաև Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգի ֆունկցիոնալությունն ու մշտադիտարկումն ապահովելու նպատակով նոր գործիքների գործարկման համար: ԿԲԾ-ի շրջանակներում ընդհանուր թվով 585 դպրոցների տրամադրվել են համակարգչային սարքավորումներ, ՏՀՏ կիրառման ոլորտում վերապատրաստվել են 4475 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ, իսկ Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի գրասենյակը վերանորոգվել և վերազինվել է՝ գործարկվելով որպես տվյալների մշակման նոր կենտրոն:
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ այս ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կշարունակի բարելավել ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը:
Այս Ենթաբաղադրիչը կֆինանսավորի կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության գործառույթների բարելավումը, (օրինակ՝ ԿԿՏՀ-ի միջոցով հավաքագրված տեղեկությունների վիզուալիզացիա, մեկնաբանում և կիրառում) և կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։
Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նոր գործողությունները կներառեն տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների նոր գործառույթների մշակում և փորձարկում, որոնք կավելացվեն Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ ավելացնելով համակարգի կիրառելիությունը և բարելավելով կրթության հիմնական արդյունքները:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում կվերանայվեն բոլոր այն մոտեցումները, որոնք առնչվում են նոր մոդուլների (software) մշակմանը, փորձարկմանը ինչպես նաև ԿԳՄՍՆ աշխատակիցների, կրթական հաստատությունների մանկավարժական և ոչ մանկավարժական աշխատակազմի վերապատրաստումներին, որպեսզի համակարգի հնարավորությունները առավելագույնս օգտագործվեն կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության գործընթացներում:
Չնայած որ ԿԲԾ-ի շրջանակներում իրականացվել են դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների ԿԿՏՀ-ի օգտագործման վերաբերյալ վերապատրաստումներ, այնուհանդերձ դեռևս կարիք կա զարգացնելու ԿԳՄՍՆ աշխատակիցների, դպրոցների տնօրենների և ուսուցիչների կարողությունները` կրթության իրականացման իրենց սեփական վերլուծությունը կատարելու, ինչպես նաև փորձարկում, մոնիտորինգ և գնահատում իրականացնլու համար:
Ենթաբաղադրիչով նախատեսված գործողություններն են.
• Ուսումնասիրության իրականացում՝ որոշելու հնարավոր ֆունկցիաները, որոնք պետք է ավելացվեն ԿԿՏՀ գործող համակարգին՝ այն ավելի հասանելի և ֆունկցիոնալ դարձնելու, վերլուծությունների հնարավորույթունները ավելացնելու և նախկինում որոշված կրթական վերջնարդյունքները բարելավելու նպատակով;
• Տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների մշակում և վալիդացում, որոնք օգտատերերի լայն շրջանակի համար հստակ և համապատասխան տեղեկատվություն են մշակում, և որոնք նաև կներառեն տվյալների վերականգնման մեխանիզմներ` կլիմայական աղետների պարագայում տվյալների կորուստը նախականխելու համար;
• Մշակված նոր մոդուլների փորձարկում, մոնիտորինգ և գնահատում;
• Անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական միջոցների գնում՝ մոդուլ (ներ)ը ինտեգրված եղանակով գործարկելու համար;
• Դպրոցներում և հաստատություններում իրականացնել օգտատերերի վերապատրաստում այս համակարգերի միջոցով ստացված տվյալների վերլուծությունն օգտագործելու վերաբերյալ, ինչպես նաև դպրոցի տնօրենների, ուսուցիչների, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԿՏԱԿ-ի անձնակազմի վերապատրաստում՝ կառավարման, ուսուցման և ուսումնառության բարելավված գործընթացների համար ավելացված գործիքների օգտագործման վերաբերյալ:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...