Նորություններ

‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվող աշխատանքներ

14.06.2022

Ավագ դպրոցների արդյունավետ գործունեությունը մեծապես պայմանավորված է ժամանակակից ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև նորագույն լաբորատորիաների, համակարգիչների, ինտերնետի, էլեկտրոնային ուսումնական/ուսուցողական նյութերով հագեցած տարածքների ինչպես նաև որակյալ մանկավարժական կադրերի առկայությամբ:
Հիշեցնենք, որ ԿԲԾ-ի շրջանակներում այս ենթաբաղադրիչն ուղղված էր ընտրված ավագ դպրոցների հիմնանորոգմանը, համապատասխան ուսումնական և ուսուցողական սարքավորումների տրամադրմանը և ՀՀ բոլոր ավագ դպրոցներին լրացուցիչ այլ ռեսուրսների տրամադրմանը: Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսված 17 ավագ դպրոցներից՝ հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ միջոցներով պայմանավորված, հնարավոր է եղել հիմնանորոգել ընդհանուր առմամբ 13 ավագ դպրոց։ Մնացած 4 ավագ դպրոցներից 3 –ի հիմնանորոգումը և 1 ավագ դպրոցի կառուցումը կիրականացվի լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ, ինչը համահունչ է ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի առաջնահերթություններին:
Դպրոցների շինարարական աշխատանքների ընթացքում հաշվի կառնվեն կլիմայական ռիսկերը՝ դրանցով պայմանավորված դիմակայությունը ապահովելու նպատակով: Իրականացվող գործողություները կվերանայվեն, ներառելով՝ դպրոցների պահպանման նպատակով մաքուր տեխնոլոգիաների օգտագործմանն ու շահագործմանը ուղղված տնօրենների վերապատրաստումները և հիմնանորոգման նախագծերում՝ էներգախնայողական լուծումները:
Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ) հետ համագործակցության շրջանակներում կվերանայվեն թվով 3 հիմնանորոգվող ավագ դպրոցների հիմանորոգման տեխնիկական նախագծերը և վերջինիս համաֆինանսավորմամբ կտրամադրվեն էներգաարդյունավետ սարքավորումներ: Ներդրումների մասնաբաժինը կկազմի մշակված նախագծային փաստաթղթերում ներառված էներգաարդյունավետ միջոցառումների ընդհանուր արժեքի 20%-ից ոչ ավելի:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվող հիմնական գործողություններն են..
• Իրագործելիության ուսուսմնասիրություն, այդ թվում` դպրոցների սեյսմիկ պայմանների և կլիմայի ռիսկերի փորձագիտական գնահատումներ;
• Հիմնանորոգման և վերանորոգման/վերակահավորման աշխատանքների այն նախագծերի վերանայում, որոնցում կարևորված են` էներգախնայողությունը և թափոնները կրճատող ջրամատակարարման, ջրահեռացման և հիգիենիկ պայմաններն ու շինարարական մեթոդները, հասանելիությունը և ներառականությունը, ինչպես նաև կլիմայի նկատմամբ դիմակայուն հիմնանորոգումը;
• Շինարարական աշխատանքների նկատմամբ համապատասխան հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում;
• Դասասենյակների, ճաշարանների և սպորտային տարածքների համար գույքի և սարքավորումների տրամադրում;
• Վերապատրաստման մոդուլների մշակում և դպրոցների պահպանման ձեռնարկների կիրառում, որոնք կնպաստեն կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ երկարաժամկետ դիմակայունությանը, կլիմայի հետևանքների մեղմացմանը և ենթակառուցվածքներում ներդրումների կայունությանը;
• Ենթաբաղադրիչով նախատեսված գործողությունների մշտադիտարկում և գնահատում ինչպես ենթաբաղադրիչի աշխատակազմի այնպես էլ բնապահպանական մասնագետի կողմից՝ շինարարական աշխատանքների ողջ գործընթացում։
Այսպիսով` ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանականերում ակնակալվող արդյունքներն են ` հիմնանորոգված/կառուցված, կահավորված և վերազինված 4 ավագ դպրոց՝ ՀՀ շինարարական և անվտանգության չափանիշներին համապատասխան։
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...