Նորություններ

Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ «Կրթության բարելավում» վարկային նոր ծրագրով նախատեսվող աշխատանքներ

20.05.2022

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագիրը (ԿԲԾ) Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ մեկնարկել է 2015 թվականին, ընդգրկելով կրթության բոլոր մակարդակները՝ նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն կրթություն, միտված լինելով միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համահունչ ծառայություններ մատուցող կրթական համակարգի և բնակչության բոլոր սոցիալական խմբերի համար ուսման հավասար պայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև գիտական և հետազոտական աշխատանքների խրախուսմանը:
ԿԲԾ-ի -ի շրջանակներում 2015-2022 թվականների ընթացքում Հայաստանում ստեղծվել են 136 նախակրթարաններ (127 նախակրթարան ՀՀ տարբեր մարզերում և 9-ը Երևանում), որոնցում ընդգրկված են 13580 շահառու չորսից վեց տարեկան երեխաներ, նախակրթարաններում ներգրավված շուրջ 258 ուսուցիչներ վերապատրաստվել են ծրագրի շրջանակներում: Հիմնանորոգվել է 13 ավագ դպրոց (10-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում և 3-ը՝ Երևանում); 107 ավագ դպրոցներ արդեն համալրվել են բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով և կահույքով (ընդհանուր 335 լաբորատորիա): 585 դպրոցներ վերազինվել են համակարգչային սարքավորումներով, 4475 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ վերապատրաստվել են ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-գործիքների կիրառման ուղղությամբ։ Ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների համար ամբողջականացվել են էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի մշակման աշխատանքները: Հիմնանորոգվել, կահավորվել և անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներով համալրվել է Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) նոր գրասենյակը՝ հզորացված տվյալների մշակման կենտրոնով։ Վերանայվել են հանրակրթության 6 ուսումնական ոլորտների ուղղությամբ առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Առարկայական չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվական վերապատրաստումներ են անցել շուրջ 7000 ուսուցիչներ: Նորարարական ծրագրեր իրականացնելու և կարողությունների հզորացման նպատակով 15 բուհերի տրամադրվել են 18 դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնց արդյունքում բուհերում ստեղծվել են նորարարական գիտահետազոտական կենտրոններ՝ հագեցած գերժամանակակից սարքավորումներով և արդիականացված կրթական բովանդակությամբ:
Հիմք ընդունելով ԿԲԾ-ի շրջանակներում ձեռք բերված հաջողություններն ու վերջնարդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի (ՀՀ կառավարության` 18.08.2021թ. թիվ 1363–Ա որոշում) 4-րդ բաժնի («Մարդկային կապիտալի զարգացում») 4.3 կետով («Կրթություն») առաջնահերթություններին համահունչ միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը՝ ՀՀ Կառավարությունը խնդրել է Համաշխարհային բանկի աջակցությունը՝ տրամադրել լրացուցիչ ֆիանսավորում ԿԲԾ-ի հետագա շարունակականությունը ապահովելու համար: Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ ԿԲԾ-ի հիմնական նպատակներն են՝ բարելավել տարրական դպրոց մուտք գործող երեխաների դպրոցական պատրաստվածությունը, բարելավել ավագ դպրոցների ֆիզիկական պայմանները և ապահովել դրանցում կրթական ռեսուրսների առկայությունը, ապահովել լաբորատոր գույքի և սարքավորումների տրամադրումը հանրակրթական դպրոցներին և աջակցել Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին՝ ապահովելով կրթության որակն ու համապատասխանությունը:
Մասնավորապես նոր ծրագիրը կաջակցի.
1) Նախադպրոցական հաստատություններին` շարունակելով տրամադրել դրամաշնորհներ և ընդգրկելով ավելի շատ խոցելի խմբեր ծրագրում, ինչի արդյունքում ՀՀ հեռավոր և խոցելի 80 համայնքներում կստեղծվեն մատչելի և կայուն նախադպրոցական կրթական ծառայություններ, որոնցում ներգրավված կլինեն մոտ 3000 չորսից վեց տարեկան երեխաներ, ինչպես նաև 160 վերապատրաստված դաստիարակներ:
2) Ավագ դպրոցների ցանցի և ենթակառուցվածքների բարելավմանը և դրանց հաջող գործունեությանը, ինչի արդյունքում կհիմնանորոգվեն, կկահավորվեն և կվերազինվեն 4 ավագ դպրոցներ՝ ՀՀ շինարարական և անվտանգության չափանիշներին համապատասխան Ցանկում ընդգրկված դպրոցներն են՝ Վանաձորի N13 ավագ դպրոցը, Արտաշատի N4 ավագ դպրոց, Աշտարակի Ն.Սիսակյանի անվան N5 ավագ դպրոցը և Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան N139 ավագ դպրոցը:
3) ԿՏԱԿ-ի հետ համատեղ ԿԳՄՍՆ կարողությունների շարունակական բարելավմանը՝ հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով: Մասնավորապես լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նոր գործողությունները կներառեն տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների և առանձնահատկությունների նույնականացում և փորձարկում, որոնք կավելացվեն Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ ամրապնդելու դրա օգտագործելիությունը և բարելավելու նախկինում բացահայտված առանցքային վերջնարդյունքները:
4) Հանրակրթության բարելավմանը` դպրոցներին կրթական ռեսուրսներով և լաբորատոր սարքավորումներով ապահովելու միջոցով: Մասնավորապես 200 հանրակրթական դպրոցների կտրամադրվեն բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ, ունենալով ուսումնական գործընթացում լաբորատոր սարքավորումների կիրառման ուղղությամբ վերապատրաստված 1000 ուսուցիչ:
5) Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին՝ շարունակելով բուհերում նորարարական գիտահետազոտական կենտրոնների ստեղծումը, որի նպատակն է բարձրացնել բարձրագույն կրթության որակը, համապատասխանությունը և մատչելիությունը, բարելավել և արդիականացնել բուհերի կրթական և ենթակառուցվածքային կարողությունները: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է իրականացնել 5 նոր դրամաշնորհային ծրագրեր:
Նախատեսվող Ծրագրի ընդհանուր գումարը կկազմի 28,25 մլն. Եվրո, այդ թվում վարկային միջոցներից 22,60 մլն․ Եվրո, իսկ պետ. բյուջեի միջոցներից՝ 5,65 մլն. Եվրո։

 

Նորություններ

28.03.2024 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման Մարմին հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2024 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2023 թվականի դեկտեմբերից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2023 թվականի դեկտեմբերին ՀՀ թվով 9 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է ներկայացվել... 22.03.2024 Աշխատանքային այց Աշտարակի և Արտաշատի ավագ դպրոցներում Մարտի 22-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում : Այցերի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցները ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների... 20.03.2024 Աշխատանքային այցեր մայրաքաղաքի հիմնական դպրոցներում «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում իր աշխատանքներն է շարունակում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչը: Այդ համատեքստում ենթաբաղադրիչի աշխատակիցները կարիքների գնահատման, տարածքի ուսումնասիրման և իրազեկման գործողությունների կազմակերպման նպատակով մարտի 5-ից 20-ը աշխատանքային այցեր են իրականացրել Երևանի ուսումնական...