Նորություններ

Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ «Կրթության բարելավում» վարկային նոր ծրագրով նախատեսվող աշխատանքներ

20.05.2022

«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագիրը (ԿԲԾ) Համաշխարհային Բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ մեկնարկել է 2015 թվականին, ընդգրկելով կրթության բոլոր մակարդակները՝ նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն կրթություն, միտված լինելով միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համահունչ ծառայություններ մատուցող կրթական համակարգի և բնակչության բոլոր սոցիալական խմբերի համար ուսման հավասար պայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև գիտական և հետազոտական աշխատանքների խրախուսմանը:
ԿԲԾ-ի -ի շրջանակներում 2015-2022 թվականների ընթացքում Հայաստանում ստեղծվել են 136 նախակրթարաններ (127 նախակրթարան ՀՀ տարբեր մարզերում և 9-ը Երևանում), որոնցում ընդգրկված են 13580 շահառու չորսից վեց տարեկան երեխաներ, նախակրթարաններում ներգրավված շուրջ 258 ուսուցիչներ վերապատրաստվել են ծրագրի շրջանակներում: Հիմնանորոգվել է 13 ավագ դպրոց (10-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում և 3-ը՝ Երևանում); 107 ավագ դպրոցներ արդեն համալրվել են բնագիտական առարկաների լաբորատորիաների համար անհրաժեշտ լաբորատոր սարքավորումներով և կահույքով (ընդհանուր 335 լաբորատորիա): 585 դպրոցներ վերազինվել են համակարգչային սարքավորումներով, 4475 ուսուցիչներ և վարչական աշխատողներ վերապատրաստվել են ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-գործիքների կիրառման ուղղությամբ։ Ֆիզիկա, քիմիա և կենսաբանություն առարկաների համար ամբողջականացվել են էլեկտրոնային ուսումնական նյութերի մշակման աշխատանքները: Հիմնանորոգվել, կահավորվել և անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներով համալրվել է Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) նոր գրասենյակը՝ հզորացված տվյալների մշակման կենտրոնով։ Վերանայվել են հանրակրթության 6 ուսումնական ոլորտների ուղղությամբ առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Առարկայական չափորոշիչներում և ծրագրերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվական վերապատրաստումներ են անցել շուրջ 7000 ուսուցիչներ: Նորարարական ծրագրեր իրականացնելու և կարողությունների հզորացման նպատակով 15 բուհերի տրամադրվել են 18 դրամաշնորհային ծրագրեր, որոնց արդյունքում բուհերում ստեղծվել են նորարարական գիտահետազոտական կենտրոններ՝ հագեցած գերժամանակակից սարքավորումներով և արդիականացված կրթական բովանդակությամբ:
Հիմք ընդունելով ԿԲԾ-ի շրջանակներում ձեռք բերված հաջողություններն ու վերջնարդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրի (ՀՀ կառավարության` 18.08.2021թ. թիվ 1363–Ա որոշում) 4-րդ բաժնի («Մարդկային կապիտալի զարգացում») 4.3 կետով («Կրթություն») առաջնահերթություններին համահունչ միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը՝ ՀՀ Կառավարությունը խնդրել է Համաշխարհային բանկի աջակցությունը՝ տրամադրել լրացուցիչ ֆիանսավորում ԿԲԾ-ի հետագա շարունակականությունը ապահովելու համար: Լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ ԿԲԾ-ի հիմնական նպատակներն են՝ բարելավել տարրական դպրոց մուտք գործող երեխաների դպրոցական պատրաստվածությունը, բարելավել ավագ դպրոցների ֆիզիկական պայմանները և ապահովել դրանցում կրթական ռեսուրսների առկայությունը, ապահովել լաբորատոր գույքի և սարքավորումների տրամադրումը հանրակրթական դպրոցներին և աջակցել Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին՝ ապահովելով կրթության որակն ու համապատասխանությունը:
Մասնավորապես նոր ծրագիրը կաջակցի.
1) Նախադպրոցական հաստատություններին` շարունակելով տրամադրել դրամաշնորհներ և ընդգրկելով ավելի շատ խոցելի խմբեր ծրագրում, ինչի արդյունքում ՀՀ հեռավոր և խոցելի 80 համայնքներում կստեղծվեն մատչելի և կայուն նախադպրոցական կրթական ծառայություններ, որոնցում ներգրավված կլինեն մոտ 3000 չորսից վեց տարեկան երեխաներ, ինչպես նաև 160 վերապատրաստված դաստիարակներ:
2) Ավագ դպրոցների ցանցի և ենթակառուցվածքների բարելավմանը և դրանց հաջող գործունեությանը, ինչի արդյունքում կհիմնանորոգվեն, կկահավորվեն և կվերազինվեն 4 ավագ դպրոցներ՝ ՀՀ շինարարական և անվտանգության չափանիշներին համապատասխան Ցանկում ընդգրկված դպրոցներն են՝ Վանաձորի N13 ավագ դպրոցը, Արտաշատի N4 ավագ դպրոց, Աշտարակի Ն.Սիսակյանի անվան N5 ավագ դպրոցը և Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան N139 ավագ դպրոցը:
3) ԿՏԱԿ-ի հետ համատեղ ԿԳՄՍՆ կարողությունների շարունակական բարելավմանը՝ հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով: Մասնավորապես լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ նոր գործողությունները կներառեն տվյալների վիզուալիզացիայի գործիքների և առանձնահատկությունների նույնականացում և փորձարկում, որոնք կավելացվեն Կրթության կառավարման և տեղեկատվական համակարգին (ԿԿՏՀ)՝ ամրապնդելու դրա օգտագործելիությունը և բարելավելու նախկինում բացահայտված առանցքային վերջնարդյունքները:
4) Հանրակրթության բարելավմանը` դպրոցներին կրթական ռեսուրսներով և լաբորատոր սարքավորումներով ապահովելու միջոցով: Մասնավորապես 200 հանրակրթական դպրոցների կտրամադրվեն բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ, ունենալով ուսումնական գործընթացում լաբորատոր սարքավորումների կիրառման ուղղությամբ վերապատրաստված 1000 ուսուցիչ:
5) Բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին՝ շարունակելով բուհերում նորարարական գիտահետազոտական կենտրոնների ստեղծումը, որի նպատակն է բարձրացնել բարձրագույն կրթության որակը, համապատասխանությունը և մատչելիությունը, բարելավել և արդիականացնել բուհերի կրթական և ենթակառուցվածքային կարողությունները: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է իրականացնել 5 նոր դրամաշնորհային ծրագրեր:
Նախատեսվող Ծրագրի ընդհանուր գումարը կկազմի 28,25 մլն. Եվրո, այդ թվում վարկային միջոցներից 22,60 մլն․ Եվրո, իսկ պետ. բյուջեի միջոցներից՝ 5,65 մլն. Եվրո։

 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...