Նորություններ

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը ամփոփում է «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագիրը

15.04.2022

Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի աջակցությամբ «Կրթության բարելավում» ծրագիրն իրականացվել է 2015-2021 թթ. ընթացքում: Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը կրթական համակարգի զարգացումն ուղղորդելու դեպի գիտելիքահեն տնտեսության պահանջները` ապահովելով հասարակության սոցիալտնտեսական պահանջներին համապատասխան հանրակրթության և բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակի աճ: Ծրագիրը հաշվի է առել կրթական բարեփոխումների առաջնահերթությունները, ինչպես նաև ապահովել ՀԲ «Կրթության որակ և համապատասխանություն» վարկային երկրորդ ծրագրով (2009-2015) իրականացված գործողությունների շարունակությունը և ընդլայնումը: Ծրագիրը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից, առաջին բաղադրիչը ներառում է 4 ենթաբաղադրիչ: 1.1 Ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում նախադպրոցական կրթության ոլորտում իրականացված ծրագրերը նպաստել են ներգրավված նախակրթարանների սովորողների վաղ զարգացման գործակցի (ՎԶԳ) միավորների բարելավմանը: Ծրագրով նախատեսված 134 նախակրթարանների փոխարեն հիմնվել է 136-ը: 2015-2020թթ. ընթացքում ծրագրի շրջանակում հիմնված նախակրթարաններում միայն ստեղծման առաջին տարում ընդգրկված երեխաների թիվը կազմել է 3,462 երեխա: 1․2 Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացված ծրագրերի արդյունքում երկու փուլով հիմնանորոգվել են թվով 13 ավագ դպրոցներ . մասնավորապես թվով 5 ավագ դպրոցների հիմնանորոգումը իրականացվել է առաջին փուլով , իսկ ևս 8 ավագ դպրոցներում հիմնանորոգման աշխատանքները ամփոփվել են 2021թ -ի սեպտեմբերին (բացառությամբ Գորիսի N1 ավագ դպրոցից, որտեղ ամփոփման փուլում են շինարարական աշխատանքները):1․2 Ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում 107 ավագ դպրոցներում բնագիտական առարկաներից լաբորատոր սարքավորումներով և գույքով վերազինման գործընթաց է իրականացվել , որի արդյունքում ստեղծվել են թվով 335 լաբորատորիաներ՝ Ֆիզիկա, Քիմիա, Կենսաբանություն և Աշխարհագրություն առարկաներից:
1.3 Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում հիմնական և բարձրագույն կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգն ընդհանուր, միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթության համար ամբողջությամբ ինտեգրված է և օգտագործվում է ՀՀ հանրակրթական դպրոցների և քոլեջների/ուսումնարանների կողմից։ 2018թ-ին վերապատրաստում անցած հանրակրթական ուսումնական 387 հաստատություններում 2019թ-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվել է սարքավորումային-տեխնիկական կարիքի գնահատում, 42 հաստատությունների տրամադրվել է ինտերակտիվ պրոյեկտորներ, 63-ին՝ պրոյեկտորներ։ Բացի այդ, 2020թ-ին ՀՀ մարզերի 101 ուսումնական հաստատությունում տեխնիկապես կահավորվել է մեկական դասասենյակ, 107 ավագ դպրոցների տրամադրվել է կոնֆերանս տեսախցիկ՝ հեռավար դասընթացներ և բաց դասեր կազմակերպելու համար։ 2021թ-ին 272 դպրոցի տրամադրվել է պրոյեկտորներ, իսկ 259-ին՝ դյուրակիր համակարգիչ: ՀՀ հիմնական և ավագ դպրոցներում դասավանդվող 4՝ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և երկրաչափություն առարկաների դասագրքերում բացակայող թեմաների համար մշակվել են կրթական էլեկտրոնային ռեսուրսներ (ընդհանուրը 125 թեմա), որոնք հասանելի են http://esource.armedu.am/ հասցեով: Հավենք, որ 2020թ-ին յուրաքանչյուր առարկայի ենթաբաժին ունեցել է միջինում 200 հազար այցելություն, 2019թ․-ի 100 հազարի փոխարեն։ Նման զարգացումներում կարևոր ներդրում են ունեցել ուսուցիչների վերապատրաստումներն ու մասնագիտական զարգացումը, ուսումնական գործընթացում ՏՀՏ-ի շարունակական ինտեգրումը և ավագ դպրոցներում իրականացված բարեփոխումները:
Ենթաբաղադրիչ 1․4-ի շրջանակներում Հանրակրթության մասին ազգային ռազմավարական փաստաթուղթը վերանայվել և հաստատվել է կառավարության կողմից։ Վերանայվել է 6 առարկայական ոլորտների չափորոշիչներ և ուսումնական ծրագրեր։ STEM ուղղվածությամբ 3 առարկաների չափորոշիչներն ու ուսումնական պլանները վերանայվել են «Հայաստանում ԵՄ-ն ի նպաստ նորարարության» «STEM» փորձնական ծրագրի շրջանակում։ 6 Առարկայական ոլորտների գծով առարկայական չափորոշիչներ և ծրագրեր մշակող աշխատանքային խմբերն ու միջազգային փորձագետները փորձարկող 20 դպրոցների համար մշակել են ուսումնական նյութեր` ըստ առարկաների և փորձարկվող դասարանների։ 18 Փորձարկում իրականացրած ուսուցիչների կարծիքով նոր չափորոշիչներով ուսումնական ծրագրերը նպատակահարմար է ներդնել ՀՀ հանրակրթական դպրոցներում, եթե զուգահեռաբար ապահովվեն նաև փոփոխությունների իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները: Բաղադրիչ 2-ի՝ Աջակցություն նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը, շրջանակներում կազմակերպվել է ՆՄՀ դրամաշնորհների տրամադրման երեք շրջափուլ՝ առաջին , երկրորդ (հավելյալ) և երկրորդ (հիմնական) ՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար վեց շահառու բուհերով՝ ընդհանուր թվով 18 ծրագիր: Նրանցից 7-ը պետական և մասնավոր հատվածի կառույցների հետ համատեղ կոնսորցիումային ծրագրեր են: ՆՄՀ դրամաշնորհով իրականացված ծրագրերի արդյունքում ՀՀ բուհերում ստեղծվել են նորարարական լաբորատորիաներ, գերազանցության կենտրոններ և այլ ենթակառուցվածքներ, ներդրվել մասնագիտական կրթական նոր ծրագրեր:
Կրթական կարիքների, առաջնայնությունների և տեխնոլոգիաների մերօրյա արագընթաց զարգացման պայմաններում ուսումնական ռեսուրսների և կրթական միջավայրի շարունակական բարելավումը կրթության որակի բարելավման հրամայական է։ Այս նպատակով անհրաժեշտ են պետական քաղաքականության, Համաշխարհային բանկի և ներգրավված այլ միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերի միասնական օրակարգ և շարունակական ներդաշնակեցում, ինչը կբերի ավելի մեծ փոխազդեցության և արդյունքների բարելավման: ՀԲ «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի իրականացումը Հայաստանի կրթության ոլորտում շոշափելի արդյունքներ է արձանագրել և դրական ազդեցություն ունեցել: Իրականացված ծրագրերը լավ հիմք են ստեղծել հանրակրթության և բարձրագույն կրթության ոլորտների զարգացման նախաձեռնությունների համար:
«Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի ուսումնասիրության եվ վերջնական գնահատման հետազոտությունը հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ https://www.cfep.am/files/legislation/647.pdf
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...