Նորություններ

Առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման հիմնական պահանջները

15.05.2017

Հայտնի է, որ <<Կրթության բարելավում>> ծրագրի <<Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով>> ենթաբաղադրիչը ուղղակիորեն առնչվում է հանրակրթության բովանդակությանը: Ենթաբաղադրիչի անվանումը կարծես <<հուշում>> է այն գործողությունները որոնք պետք է հանգեցնեն ցանկալի նպատակին, իսկ նպատակը մեկն է բարելավել կրթության որակը` արդի պահանջներին համապատասխան ապահովելով սովորողների գիտելիքների և հմտությունների զարգացումը:
Ենթաբաղադրիչով նախատեսված առաջին քայլերն արդեն արվել են` իրականացվել է հանրակրթության բովանդակության կվերանայման կարիքների գնահատման հետազոտություն, վերջինիս հիման վրա մշակվել է փոփոխությոնների հայեցակարգ և դրան համապատասխան ազգային կրթակարգի նախագիծ: ՀՀ կառավարության որոշման համաձայն Արարատյան բակալավրիատի և գերազանցության ծրագրի համադրմամբ ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորումից հետո ենթաբաղադրիչի շրջանակներում կվերանայվեն բոլոր ուսումնական բնագավառների առարկայական ծրագրերն ու չափորոշիչները:
Վերանայման գործընթացն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնել <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի մեջ կատարված փոփոխությունները` 2017 թվականից պարտադիր երաշխավորված 12-ամյա հանրակրթության և մինչև 2025 թվականը համընդհանուր ներառական կրթության անցնելը,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության ծրագրում ամրագրված դրույթները: Նախատեսվում է առաջին հերթին վերանայել հայոց լեզու, գրականություն), մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (ՏՏ) ֆիզիկական կուլտուրա, ՆԶՊ և անվտանգ կենսագործունեություն ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը: Դրան կհաջորդի մյուս` օտար լեզուներ, բնական գիտություններ,  հասարակական գիտություններ, արվեստ և հոգևոր մշակույթ, տեխնոլոգիա (աշխատանքի ուսուցում) և գործարարություն բնագավառների առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերամշակումը: Զուգահեռաբար կներդրվեն ֆինանսական կրթության և այլ ուղղություններով ինտեգրված ծրագրեր:
Առարկայական չափորոշիչների  և ծրագրերի վերանայման համար մշակված է տեխնիկական առաջադրանք, ըստ որի վերամշակված առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը, որոնք պետք է.
• լինեն համահունչ Ազգային կրթակարգի և պետական չափորոշիչների հետ,
• լինեն կապակցված Հայաստանի հանրակրթության բարեփեխումների հետ և համապարփակ` ընդգրկելով միջնակարգ կրթության բոլոր մակարդակները,
• ապահովեն միջառարկայական և ներառարկայական ինտեգրումը,
• ընդգրկեն նոր կոմպետենցիաներ և հմտություններ, ներառելով հանրակրթության բոլոր մակարդակները,
• համահունչ լինեն այսօրվա սովորողների կրթական պահանջներին, մասնավորապես, ապահովելով սովորողների ուսանելու փորձը, որը կօգնի նրանց զարգացնել խնդիրների լուծման հմտությունները և քննադատական մտածողությունը, համագործակցային աշխատանքը, անհրաժեշտ տեղեկատվությունը որոնելու կարողությունները,
• ունենան բարելավված կրթության բովանդակություն` մարդու իրավունքների և գենդերային խնդիրների հաշվառմամբ,
• խթանեն ՏՀՏ-ի կիրառումը ուսումնական գործընթացում,
• խթանեն սովորողակենտրոն ինտերակտիվ դասավանդումը,
• նախատեսեն դասավանդման և սովորողների առաջադիմության գնահատման ժամանակակից մեթոդների կիրառման հնարավորություն,
• դպրոցներին ընձեռեն առավել ինքնուրույնություն` պատրաստելու դասավանդման պլանները / ժամանակացույցը և այլն:

Ակնկալվում է, որ ենթաբաղադրիչի տվյալ գործողության արդյունքում կունենանք առարկայական չափորոշիչների ծրագրերի լրամշակված վերջնական նախագծեր:


 

Նորություններ

28.04.2024 ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Դեղապատրաստուկների որակի հսկման և մոնիտորինգի գիտաուսումնական կենտրոնը ստացել է պետական հավատարմագիր: Մասնագիտական թիմն իրականացնելու է դեղերի և հանքանյութերի փորձաքննություն: Հիշեցնենք, որ նորարարական կենտրոնը ստեղծվել է Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ ‹‹Կրթության բարելավում›› ծրագրի շրջանակում 2021թվականին : Ժամանակակից վերլուծական սարքավորումներով համալրված գիտաուսումնական կենտրոնի գործունեությունը և դրա հենքի վրա... 23.04.2024 ԵՊՀ-ն՝ «Գիտություն» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծված ենթակառուցվածքները ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովի շրջանակում անցկացվեց «Գիտություն» ցուցահանդեսը՝ մեկ հարթակում համախմբելով գիտական կազմակերպությունների, ՀՀ պետական բուհերի ներկայացուցիչներին, կրթության և գիտության ոլորտում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ԳԱԱ գործընկերներին: ԵՊՀ-ն նույնպես մասնակցեց ցուցահանդեսին՝ առանձին տաղավարով ներկայացնելով բուհի գիտական գործունեությունը, կրթական ծրագրերը: Ցուցահանդեսին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ ՀՀ ԳԱԱ նախագահ, ակադեմիկոս Աշոտ Սաղյանը։ Նա... 19.04.2024 Աշխատանքային այց Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում Ապրիլի 19-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցով եղել են ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի Ս. Նալղռյանի անվան թիվ 3 ավագ դպրոցում : Այցի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում վերոնշյալ ավագ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների մշտադիտարկումն էր : Վերոնշյալ ավագ դպրոցը ներկայումս «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակներում իրականացվող վերանորոգման ծրագրում...