Հայտարարություններ

Գնանշման ներկայացման հրավեր - Ապրանքների Գնում

13.04.2023

 Ծրագրի անվանումը`            Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում 

Ֆինանսավորման աղբյուրը`    ՎԱՐԿ No. 9389-ԱՄ 

Պայմանագրի անվանումը`  ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության լաբորատորիաների համար պարագաների գնում

Գնորդը՝  «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

 

Փաթեթ No`  AF EIP SH-1.5.1.1-2 

Ամսաթիվը` 12   Ապրիլ  2023թ. 

Հարգելի Մատակարար, 

1.      Դուք հրավիրվում եք ներկայացնելու գնային առաջարկ ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության լաբորատորիաների համար պարագաների գնման մրցույթին: Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը՝ նրանց համապատասխան տեխնիկական հատկորոշիչներով ներկայացված է Հավելված 1.1-ում։ 

2.     Անհրաժեշտ է գնային առաջարկ ներկայացնել սույն հրավերում նշված բոլոր ապրանքների համար: Գնային առաջարկները կգնահատվեն բոլոր ապրանքատեսակների համար միասին, և պայմանագիրը կշնորհվի այն կազմակերպությանը, որը կառաջարկի ամենացածր գնահատված ընդհանուր  գինը՝ բոլոր ապրանքատեսակների համար։ 

3.     Մրցույթի մասնակիցները իրենց առաջարկները պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև 2023թ-ի ապրիլի 26, ժամը 12:30-ը: Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին: 

4.     Ձեր հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով: Գնային առաջարկի հետ միասին պետք է ներկայացվեն նշված յուրաքանչյուր ապրանքի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր, կատալոգներ և այլ տեղեկատվություն առաջարկված յուրաքանչյուր ապրանքի մասին: 

5.     Ձեր առաջարկ/ներ/ը պետք է ներկայացվի համաձայն հետևյալ հրահանգների և կցվող Պայմանագրի: Կցված «Մատակարարման պայմանները» հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մաս:

(i) Գներ: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով պայմանագրի ընդհանուր արժեքի համար` վերջնական նշանավայր (համաձայն Հավելված 1.2-ի) մատակարարման և տեղադրման պայմանով, որը կներառի բոլոր հարկերը, ավելացված արժեքի հարկը, մաքսային ծախսերը, տեղափոխման և ապահովագրության ծախսերը, բեռնելու և բեռնաթափելու ծախսերը: 

(ii) Առաջարկների գնահատում: Տեխնիկական հատկորոշիչներին էականորեն համապատասխանող առաջարկները կգնահատվեն վերջնական նշանավայրում ընդհանուր գնի համեմատության միջոցով՝ համաձայն վերը նշված կետ 2-ի: 

Առաջարկների գնահատման ժամանակ Գնորդը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի գնահատված գինը` կատարելով ցանկացած թվաբանական սխալների ուղղում՝ հետևյալ կարգով. 

                (ա) եթե անհամապատասխանություն կա թվերով և բառերով արտահայտված արժեքների միջև, ապա որոշիչ կլինի բառերով արտահայտվածը;

          (բ) միավոր գնի և դրա ու քանակի արտադրյալի արդյունքում ստացված ընդհանուր գումարի միջև անհամապատասխանության դեպքում որոշիչ կլինի առաջարկված միավոր գինը;

          (գ) եթե Մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ուղղումը, ապա նրա առաջարկը մերժվում է: 

(iii) Գնման պատվերի/պայմանագրի շնորհում: Պայմանագիրը կշնորհվի այն մասնակցին, որի գնահատված գինը կլինի նվազագույնը, և որը կհամապատասխանի Գնորդի կողմից սահմանված տեխնիկական և ֆինանսական կարողություններին: Հաղթող մասնակիցը Պայմանագիր կստորագրի համաձայն կցված պայմանագրի ձևի և մատակարարման պայմանների։ 

(iv) Առաջարկի վավերականությունը: Ձեր առաջարկ/ներ/ը ուժի մեջ պետք է լինի քառասունհինգ /45/ օրվա ընթացքում՝ սկսած առաջարկ/ներ/ի ներկայացման վերջնաժամկետից, ինչպես նշված է Առաջարկների ներկայացման հրավերի կետ 3-ում:  

6.     Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ` 

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ

0070, Երևան, Վրացյան 73

Հեռախոս՝ (+374 10) 57-56-90—29

Ֆաքս՝ (+374 10) 55-97-50

Էլ. փոստ՝ info@cfep.am 

7.     Ստուգումներ և աուդիտ

 7.1 Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք      համապատասխանում են նշանավայրում կիրառվող օրենքներին:

7.2 Բանկը իրավունք ունի պահանջել Մատակարարից, նրա ենթակապալառուներից և խորհրդատուներից թույլ տալ Բանկին ստուգել իրենց հաշիվներն ու հաշվապահությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր կապված մրցութային գործընթացի և պայմանագրի իրականացման հետ և աուդիտ անցկացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորական կազմակերպության կողմից: Մատակարարի և նրա ենթակապալառուների ու խորհրդատուների ուշադրությունը պետք է հրավիրել Պայմանագրի ձևի 5-րդ կետին` «Խարդախություն և կորուպցիա», որը, մասնավորապես, ապահովում է, որ բոլոր այն գործողությունները, որոնք  նպատակ ունեն նյութապես խոչընդոտել Համաշխարհային Բանկի  ստուգման  և աուդիտի իրավունքներին, համարվում են արգելված և կարող են հանդիսանալ պայմանագրի դադարեցման պատճառ (ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգերի համաձայն ոչ իրավասու սահմանելու պատճառ):

 Հավելվածներ 1.1,1.2,2,2.1,2.2,3, մատակարարման պայմաններ

 

Նորություններ

22.01.2024 Մշտադիտարկում Երևանի պետական համալսարանում Հունվարի 19-ին «Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ»-ի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի մեկշաբաթյա մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ դրամաշնորհառու բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Երևանի պետական համալսարանում (ԵՊՀ): Մշտադիտարկումն իրականացնում էին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Աշխատանքային խմբի անդամներին ԵՊՀ-ի Ֆիզիկայի ինստիտուտում դիմավորեց դրամաշնորհային ծրագրի... 19.01.2024 Շարունակվում է «Կրթության բարելավում ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը Հունվարի 18-ին աշխատանքային այցով Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում (ՃՇՀԱՀ) էին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՃՇՀԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Ինժեներական գեոդեզիայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. Վարազդատ... 18.01.2024 Մշտադիտարկում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում Հունվարի 18-ին, Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ծրագրերի մեկշաբաթյա մոնիտորինգային այցերի համատեքստում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (ՀԱԱՀ): Այցի նպատակը ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկումն էր: Բուհում աշխատանքային խմբին ընդունեցին ՀԱԱՀ ռեկտորի պարտականությունները կատարող Հրաչյա Զաքոյանը, պրոռեկտորներ Արամ Հովհաննիսյանը և...