Հայտարարություններ

Գնանշման ներկայացման հրավեր Ոչ-խորհդատվական ծառայությունների գնում

13.04.2023

Ծրագրի անվանումը` Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Ֆինանսավորման աղբյուրը` ՎԱՐԿ No. 9389-ԱՄ
Պայմանագրի անվանումը` ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության լաբորատորիաների համար քարտեզների

տպագրության ծառայությունների գնում
Գնորդը՝ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
Փաթեթ No`  AF EIP SH-1.5.1.1-1
Ամսաթիվը` 12 Ապրիլ 2023թ.
Հարգելի Մատակարար,
1. Դուք հրավիրվում եք ներկայացնելու գնային առաջարկ ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների աշխարհագրության
լաբորատորիաների համար քարտեզների տպագրության ծառայությունների գնման մրցույթին: Անհրաժեշտ ոչ-
խորհդատվական ծառայությունների ցանկը՝ նրանց համապատասխան տեխնիկական հատկորոշիչներով ներկայացված է
Հավելված 1.1-ում։
2. Անհրաժեշտ է գնային առաջարկ ներկայացնել սույն հրավերում նշված բոլոր ոչ-խորհդատվական ծառայությունների
համար: Գնային առաջարկները կգնահատվեն բոլոր տողերի համար միասին, և պայմանագիրը կշնորհվի այն
կազմակերպությանը, որը կառաջարկի ամենացածր գնահատված ընդհանուր գինը՝ բոլոր տողերի համար։
3. Մրցույթի մասնակիցները իրենց առաջարկները պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային եղանակով՝ էլեկտրոնային գնումների
Armeps ( www.armeps.am ) համակարգի միջոցով մինչև 2023թ-ի ապրիլի 26-ը, ժամը 12:00-ը: Հայտը
ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և
ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ
մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:
4. Ձեր հայտը պետք է ներկայացվի հայերեն լեզվով: Գնային առաջարկի հետ միասին պետք է ներկայացվեն նշված
յուրաքանչյուր տողի վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր, կատալոգներ և այլ տեղեկատվություն առաջարկված
յուրաքանչյուր տողի մասին:
5. Ձեր առաջարկ/ներ/ը պետք է ներկայացվի համաձայն հետևյալ հրահանգների և կցվող Պայմանագրի: Կցված
«Ծառայությունների Մատուցման պայմանները» հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մաս:
(i) Գներ: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով պայմանագրի ընդհանուր արժեքի համար` վերջնական նշանավայր
(համաձայն Հավելված 1.2-ի) մատակարարման պայմանով, որը կներառի բոլոր հարկերը, ավելացված արժեքի հարկը,
մաքսային ծախսերը, տեղափոխման և ապահովագրության ծախսերը, բեռնելու և բեռնաթափելու ծախսերը:
(ii) Առաջարկների գնահատում: Տեխնիկական հատկորոշիչներին էականորեն համապատասխանող առաջարկները
կգնահատվեն վերջնական նշանավայրում ընդհանուր գնի համեմատության միջոցով՝ համաձայն վերը նշված կետ 2-ի:
Առաջարկների գնահատման ժամանակ Գնորդը որոշում է յուրաքանչյուր առաջարկի գնահատված գինը` կատարելով
ցանկացած թվաբանական սխալների ուղղում՝ հետևյալ կարգով.
(ա) եթե անհամապատասխանություն կա թվերով և բառերով արտահայտված արժեքների միջև, ապա որոշիչ
կլինի բառերով արտահայտվածը;
(բ) միավոր գնի և դրա ու քանակի արտադրյալի արդյունքում ստացված ընդհանուր գումարի միջև
անհամապատասխանության դեպքում որոշիչ կլինի առաջարկված միավոր գինը;
(գ) եթե Մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ուղղումը, ապա նրա առաջարկը մերժվում է:

(iii) Գնման պատվերի/պայմանագրի շնորհում: Պայմանագիրը կշնորհվի այն մասնակցին, որի գնահատված գինը կլինի
նվազագույնը, և որը կհամապատասխանի Գնորդի կողմից սահմանված տեխնիկական և ֆինանսական
կարողություններին: Հաղթող մասնակիցը Պայմանագիր կստորագրի համաձայն կցված պայմանագրի ձևի և մատուցման
պայմանների։
(iv) Առաջարկի վավերականությունը: Ձեր առաջարկ/ներ/ը ուժի մեջ պետք է լինի քառասունհինգ /45/ օրվա
ընթացքում՝ սկսած առաջարկ/ներ/ի ներկայացման վերջնաժամկետից, ինչպես նշված է Առաջարկների ներկայացման
հրավերի կետ 3-ում:
6. Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ`
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
0070, Երևան, Վրացյան 73
Հեռախոս՝ (+374 10) 57-56-90—29
Ֆաքս՝ (+374 10) 55-97-50
Էլ. փոստ՝ info@cfep. am
7. Ստուգումներ և աուդիտ
7.1 Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել Գնորդի բոլոր հրահանգները, որոնք համապատասխանում են
նշանավայրում կիրառվող օրենքներին:
7.2 Բանկը իրավունք ունի պահանջել Մատակարարից, նրա ենթակապալառուներից և խորհրդատուներից թույլ տալ
Բանկին ստուգել իրենց հաշիվներն ու հաշվապահությունը, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր կապված մրցութային
գործընթացի և պայմանագրի իրականացման հետ և աուդիտ անցկացնել Բանկի կողմից նշանակված աուդիտորական
կազմակերպության կողմից: Մատակարարի և նրա ենթակապալառուների ու խորհրդատուների ուշադրությունը պետք է
հրավիրել Պայմանագրի ձևի 5-րդ կետին` «Խարդախություն և կորուպցիա», որը, մասնավորապես, ապահովում է, որ
բոլոր այն գործողությունները, որոնք  նպատակ ունեն նյութապես խոչընդոտել Համաշխարհային Բանկի  ստուգման  և
աուդիտի իրավունքներին, համարվում են արգելված և կարող են հանդիսանալ պայմանագրի դադարեցման պատճառ
(ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի պատժամիջոցների կիրառման ընթացակարգերի համաձայն ոչ իրավասու
սահմանելու պատճառ): 

Հավելված 1.1,1.2,2,2.1,2.2,Ծառայությունների մատուցման   պայմաններ

Նորություններ

25.05.2023 Նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված կրթական հաստատություններում մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները ‹‹Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում›› վարկային ծրագրի շրջանակում ‹‹Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում ապրիլ և մայիս ամիսների ընթացքում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այցեր են կատարել Արմավիրի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի նախադպրոցական միկրոծրագրերում ընդգրկված... 19.05.2023 «ՔՈԲՐԵՅՆ» ծրագրի և Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հետազոտական արդյունքները ներկայացվեցին Նեյրոգիտության շաբաթվա շրջանակում Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն¬նե¬րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովը: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է Ուղեղի հիմնարար հետազոտությունների գիտակրթական կենտրոնի հենքի... 18.05.2023 ՀՀ բուհերն իսկապես պետք է դառնան նաև գիտահետազոտական կենտրոններ. Ժաննա Անդրեասյան ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում այսօր մասնակցել է «Քրոնիկ նեյրոդեգեներատիվ հիվանդությունների տրանսլյացիոն հետազոտություն­նե­րի կենտրոն Հայաստանում. նեյրոգիտություն՝ հանուն ուղեղի առողջ ծերացման - «ՔՈԲՐԵՅՆ»» ծրագրի ամփոփիչ գիտաժողովին: «ՔՈԲՐԵՅՆ»-ը ԵՄ «Հորիզոն 2020» թվիննինգ գործողության առաջին ծրագիրն է Հայաստանում, որն իրականացվել է ԵՊԲՀ...