Հայտարարություններ

Գնումների Հատուկ Ծանուցում Հայտերի ներկայացման հրավեր Ապրանքների գնում (Մեկ ծրարով գնման ընթացակարգ)

14.03.2023

Երկիր՝ Հայաստան
Ծրագրի անվանումը՝ Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Պայմանագրի անվանումը՝ Լաբորատոր սարքավորումների, աքսեսուարների պարագաների և նյութերի գնում Արմավիրի մարզի դպրոցների համար
Վարկ No. 9389-ԱՄ
ՀՆՀ հրավեր No.: AF EIP ICB-1.5.1.1, կազմված 7 չափաբաժնից․
Չափաբաժին 1: Սարքավորումների գնում կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 2: Էլեկտրական սարքավորումների և պարագաների գնում կենսաբանության, քիմիայի և ֆիզիկայի լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 3: Աքսեսուարների և պարագաների գնում կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 4: Նյութերի գնում կենսաբանության և քիմիայի լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 5: Սարքավորումների և պարագաների գնում աշխարհագրության լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 6: Աքսեսուարների/պարագաների գնում ֆիզիկայի լաբորատորիաների համար
Չափաբաժին 7: Սարքավորումների գնում ֆիզիկայի լաբորատորիաների համար
1. Հայաստանի Հանրապետությունը դիմել է Համաշխարհային Բանկին 22,600,000 եվրոյի չափով ֆինանսավորում ստանալու նպատակով՝ «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի ծախսերը հոգալու համար և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Արմավիրի մարզի դպրոցների համար լաբորատոր սարքավորումների, աքսեսուարների, պարագաների և նյութերի գնման նպատակով։
2. “Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ԾԻԳ-ը հրավիրում է բոլոր իրավասու հայտատուներին ներկայացնելու հայտեր փակ ծրարով Արմավիրի մարզի դպրոցների համար լաբորատոր սարքավորումների, աքսեսուարների, պարագաների և նյութերի գնման համար։
Լաբորատոր սարքավորումները, աքսեսուարները, պարագաները և նյութերը մատակարարվելու են Արմավիրի մարզի դպրոցներին /ապրանքների տեսականու և քանակների վերաբերյալ մանրամասները ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում, որը տրամադրվում է անվճար/։ Հայտատուները կարող են դիմել մեկ կամ մի քանի չափաբաժնի համար, ինչպես նշված է Մրցութային փաստաթղթում։ Հայտերը գնահատվելու են ըստ չափաբաժինների։ Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առաջարկվող զեղչերը, եթե այդպիսիք կան, կդիտարկվեն հայտերի գնահատման ժամանակ: Համակցված չափաբաժինների համար զեղչերը հաշվի կառնվեն հայտերի գնահատման ժամանակ:
Հիմնական որակավորման պահանջներն են /մանրամասները ներկայացված են մրցութային փաստաթղթում/․
i. Մասնակիցը պետք է ունենա լաբորատոր սարքավորումների/էլեկտրական սարքավորումների/ լաբորատոր աքսեսուարների/ լաբորատոր պարագաների/ լաբորատոր նյութերի (այսուհետ՝ Լաբորատոր ապրանքներ) մատակարարման փորձ՝ առնվազն 2017 թվականի հունվարի 1-ից։
ii. Մասնակիցը պետք է հաջողությամբ իրականացրած լինի նմանատիպ Լաբորատոր ապրանքների մատակարարման առնվազն մեկ կամ մինչև երեք պայմանագիր, սկսած՝ 2017 թվականի հունվարի 1-ից, և ավարտված մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ ոչ պակաս արժեքով (հանրագումարային արժեքով), քան տվյալ չափաբաժնի համար ներկայացված հայտի արժեքն է։
iii. Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հավաստում առ այն, որ առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական բնութագրերը և նկարագրությունը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթի՝ Բաժին 6: Պահանջների ժամանակացույցով սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչների պահանջներին։
iv. Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Անկախ Աուդիտի հաշվետվությունները (ամբողջական կից ծանոթագրություններով) և եզրակացությունները 2017-2022 թվականների ժամանակահատվածի՝ իր ընտրությամբ ցանկացած հաջորդական երեք տարիների համար (2017-2019 կամ 2018-2020 կամ 2019-2021 կամ 2020-2022) ։
3. Մասնակիցները կարող են հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի պայմանագրերի համար, ինչպես սահմանված է մրցութային փաստաթղթում: Հայտատուներին, ովքեր ցանկանում են զեղչեր առաջարկել մեկից ավելի պայմանագրեր կնքելու դեպքում, կթույլատրվի դա անել, պայմանով, որ այդ զեղչերը նշված են հայտի նամակում: Մեկից ավելի չափաբաժինների համար պայմանագիր շնորհվելու համար, հայտատուն պետք է բավարարի Մրցութային փաստաթղթում նշված հանրագումարային պահանջներին։
4. Մրցույթը իրականացվում է Միջազգային Մրցակցային Գնում ընթացակարգով՝ օգտագործելով Հայտերի Ներկայացման Հրավերը, ինչպես նկարագրված է Համաշխարհային Բանկի՝ Գնումների Կանոնակարգեր Ներդրումային ծրագրերի ֆինանսավորման (IPF) վարկառուների համար թվագրված հունիս 2016, վերանայված նոյեմբեր 2017, օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020 (այսուհետ կարգավորումներ) փաստաթղթում, և բաց է բոլոր իրավասու Հայտատուների համար, ինչպես նշված է Կարգավորումներում։
5. Հետաքրքրված իրավասու Հայտատուները կարող են տեղեկատվություն ստանալ “Կրթական ծրագրերի կենտրոն” ԾԻԳ-ից, տնօրեն՝ պարոն Գ․Հովհաննիսյան, info@cfep.am, և պահանջել Մրցութային փաստաթուղթը աշխատանքային օրերին 10:00 -ից 17:00 ընկած ժամանակահատվածում, կամ ներբեռնել ԿԾԿ ԾԻԳ կայքից: www.cfep.am, կամ հետևյալ հասցեով:

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ
Տնօրեն՝ Գրիշա Հովհաննիսյան
Ս. Վրացյան 73, Երևան 0070, ՀՀ
Հեռ. (+374) 57-56-90
E-mail: info@cfep.am, procurement@cfep.am
Կայքի հասցե՝ www.cfep.am

6. Մրցութային փաստաթուղթը անգլերեն լեզվով /միայն էլեկտրոնային տարբերակով/ անվճար կարող է բեռնվել բոլոր իրավասու հայտատուների կողմից ԿԾԿ ԾԻԳ կայքից: www.cfep.am, կամ տրամադրվել info@cfep.am էլ․փոստին ուղղած գրավոր դիմումի հիման վրա (Մրցութային փաստաթուղթը կտրամադրվի Հայտատուներին փաստաթղթերի էլեկտրոնային փոխացման միջոցով)։
7. Հայտերը պետք է ուղարկվեն ստորև նշված հասցեով ոչ ուշ քան մինչև 2023թվականի Ապրիլի 25-ը, ժամը՝ 15:00 տեղական ժամանակով։ Հայտերի էլոկտրոնային ներկայացումը չի թույլատրվում։ Ուշացած հայտերը կմերժվեն։ Հայտերը հրապարակավ կբացվեն Հայտատուների ներկայացուցիչների և ցանկացած այլ անձանց ներկայությամբ, ովքեր կցանկանան ներկա գտնվել հայտերի բացմանը՝ 2023թվականի Ապրիլի 25-ին, ժամը՝ 15:00-ին տեղական ժամանակով։
8. Բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն “Հայտի ապահովման հայտարարագրով”։
9. Հայտատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Գնումների կարգավորումներին, որը Վարկառուից պահանջում է բացահայտել հաջողակ հայտատուի իրական շահառուների մասին տեղեկատվությունը, որպես Պայմանագրի շնորհման ծանուցման մաս՝ օգտագործելով Իրական շահառուների վերաբերյալ ձևաչափը, ինչպես ներկայացված է մրցութային փաստաթղթում:

10. Վերևում հիշատակված հասցեն է․
«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ
Տնօրեն՝ Գրիշա Հովհաննիսյան
Ս. Վրացյան 73, Երևան 0070, ՀՀ
Հեռ. (+374) 57-56-90
E-mail: info@cfep.am, procurement@cfep.am
Կայքի հասցե՝ www.cfep.am
Հասցեատեր: տկն. Զարուհի Ղարագյոզյան/գնումների պատասխանատու/
Տարընթերցման դեպքում խնդրում ենք հիմք ընդունել փաստաթղթի անգլերեն տարբերակը։
 

Նորություններ

27.05.2024 Իրականացվել են ստուգայցեր հիմնանորոգվող ավագ դպրոցներում ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը ›› ենթաբաղադրիչի աշխատանքների շրջանակում ՀՀ մարզերում հիմնանորոգվող թվով երեք ավագ դպրոցներում իրականացվել են ստուգայցեր ԿԾԿ ԾԻԳ-ի բնապահպան-խորհրդատուի կողմից: 2024թ.-ի մայիսին Ա. Կարապետյանը իրականացրել է ընտրանքային տեղային մոնիթորինգներ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի Ն. Սիսակյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցում և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշատի ավագ դպրոցում, ինչպես նաև եղել է մայրաքաղաքի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ... 22.05.2024 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով:Մայիսի 22-ին ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Կոտայքի և Լոռու մարզերի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ, որի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում նախակրթարանների հիմնման... 19.05.2024 ԵՊՀ-ն՝ « ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսին ներկայացրեց ՆՄՀ դրամաշնորհով ստեղծվող Օպտիկական միկրոհամակարգերի կենտրոնը Մայիսի 16-ին ԵՊՀ-ում անցկացվեց «ԲանՈՒԳործ. ԵՊՀ էքսպո-2024» ցուցահանդեսը՝ նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 105-ամյակին: Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ համախմբեց դիմորդներին, ուսանողներին, շրջանավարտներին, համալսարանական ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներին և գործատուներին։ «ԲանՈՒԳործ»-ի շրջանակում դիմորդները հնարավորություն ստացան ծանոթանալու մրցունակ կրթական ծրագրերին, ուսանողները` հանդիպելու իրենց ապագա գործատուներին, իսկ գործատուները՝ ներկայացնելու իրենց գործունեությունն ու...