Հայտարարություններ

Հայտերի ներկայացման հրավեր

28.02.2023

Հայաստանի Հանրապետություն
Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկ No. 9389-ԱՄ
Պայմանագրի անվանումը՝ Լաբորատոր կահույք ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների համար
Հղման #: AF EIP NCB-1.5.2.1
1. Հայաստանի Հանրապետությունը ֆինանսավորում է ստացել Համաշխարհային Բանկից Կրթության բարելավման ծրագրի
լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի ծախսերը հոգալու նպատակով, և մտադիր է միջոցների մի մասն օգտագործել No.
AF EIP NCB-1.5.2.1 պայմանագրի շրջանակներում Արմավիրի մարզի դպրոցների համար լաբորատոր կահույքի
ձեռքբերման համար վճարումներ կատարելու նպատակով:
2. «Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն այժմ հրավիրում է իրավասու հայտատուներին կնքված մրցութային հայտեր
ներկայացնել Արմավիրի մարզի դպրոցների լաբորատորիաների համար կահույքի ձեռքբերման համար` ըստ ստորև նշված
քանակների.

Չափաբաժին 1 - Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների համար

հ/հ Նկարագրություն

Քանակը՝
հատ

1. Ցուցադրական սեղան քիմիա-կենսաբանության լաբորատորիայի համար՝ բաղկացած 3
էլեմենտից

49

2. Ցուցադրական սեղան աշխարհագրության, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի լաբորատորիաների
համար՝ բաղկացած 2 էլեմենտից

147
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով 435
4. Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի և ՏՀՏ լաբորատորիաների համար 898
5. Աշակերտական սեղան աշխարհագրության լաբորատորիաների համար 449
6. Ուսուցչի սեղան 196
7. Ուսուցչի աթոռ 196
8. Աշակերտական աթոռ 3564
9. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 49
10. Նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան 245
11. Սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 245
12. Գրատախտակ 196

Չափաբաժին 2 - Լաբորատոր կահույքի ձեռքբերում՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցների համար

հ/հ Նկարագրություն

Քանակը՝
հատ

1. Ցուցադրական սեղան քիմիա-կենսաբանության լաբորատորիայի համար՝ բաղկացած 3
էլեմենտից

50

2. Ցուցադրական սեղան աշխարհագրության, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի լաբորատորիաների
համար՝ բաղկացած 2 էլեմենտից

152
3. Լաբորատոր սեղան աշակերտների համար՝ լվացարանով, ծորակով և տումբայով 445
4. Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի և ՏՀՏ լաբորատորիաների համար 922
5. Աշակերտական սեղան աշխարհագրության լաբորատորիաների համար 461
6. Ուսուցչի սեղան 200
7. Ուսուցչի աթոռ 200
8. Աշակերտական աթոռ 3656
9. Քարշիչ պահարան լվացարանով, ծորակով և օդափոխության համակարգով 51
10. Նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված (փակ դռներով) պահարան 250
11. Սարքավորումների տեղադրման համար նախատեսված (բաց դարակներով) պահարան 250
12. Գրատախտակ 200

Հիմնական որակավորման չափանիշները
 Մասնակիցը պետք է լինի գրանցված իրավաբանական անձ:
 Մասնակիցը պետք է ունենա կահույքի մատակարարման/արտադրման փորձ` առնվազն 2017թ.-ից մինչև հայտի
ներկայացման վերջնաժամկետը:
 Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար Մասնակիցը պետք է ներկայացնի կահույքի մատակարարման/արտադրման
ավարտված 1 (մեկ) պայմանագիր, որի արժեքը չպետք է պակաս լինի տվյալ չափաբաժնի համար ներկայացված հայտի
արժեքից, կամ մինչև 3 (երեք) պայմանագիր, որոնց հանրագումարային արժեքը չպետք է պակաս լինի տվյալ
չափաբաժնի համար ներկայացված հայտի արժեքից։ Ընդ որում այդ պայմանագիրը (պայմանագրերը) պետք է
մեկնարկած և ավարտված լինի 2017թ.-ից մինչև հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը:
 Մասնակիցը պետք է տրամադրի փաստաթղթային հիմնավորում՝ վկայելու, որ առաջարկվող Ապրանքների տեխնիկական
բնութագրերը համապատասխանում են Մրցութային փաստաթղթերում սահմանված տեխնիկական հատկորոշիչների
պահանջներին:
 Մասնակիցը պետք է ներկայացնի Անկախ Աուդիտի հաշվետվությունները (ամբողջական` կից ծանոթագրություններով)
և Եզրակացությունները՝ 2017-2022թթ․ ժամանակահատվածում ներառված ցանկացած 3 հաջորդական տարիների
համար` իր ընտրությամբ (2017-2019 կամ 2018-2020 կամ 2019-2021 կամ 2020-2022)
 Միջին շրջանառությունը ընտրված երեք տարիների կտրվածքով պետք է առնվազն պակաս չլինի հայտի արժեքից:
 Մրցույթի մասնակիցը պետք է ներկայացնի տեղեկանք Հարկային տեսչության հանդեպ պարտավորություն չունենալու
մասին մրցույթի հայտարարման օրվանից մինչև հայտը ներկայացնելու որևէ օրվա դրությամբ:
Մրցույթի մասնակիցները կարող են հայտեր ներկայացնել ինպես մեկ, այնպես էլ երկու չափաբաժնի համար: Հայտերը
կգնահատվեն ըստ առանձին չափաբաժինների: Յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առաջարկվող զեղչերը, եթե այդպիսիք կան,
հաշվի կառնվեն հայտերի գնահատման ժամանակ: Համակցված չափաբաժինների համար առաջարկված զեղչերը նույնպես հաշվի
կառնվեն հայտերի գնահատման փուլում:

Մեկից ավելի չափաբաժիններում որակավորվելու համար մրցույթի մասնակիցը
 Ֆինանսական կարողություններ որակավորման չափանիշի գծով պետք է բավարարի չափաբաժինների համար
Մրցութային փաթեթում սահմանված միասնական որակավորման պահանջներին:
 Փորձ և տեխնիկական կարողություն որակավորման չափանիշի գծով պետք է ունենա կահույքի
մատակարարման/արտադրման հաջողությամբ ավարտված պայմանագիր/պայմանագրեր, որի/որոնց
հանրագումարային արժեքը չպետք է պակաս լինի այդ չափաբաժինների համար ներկայացված հայտի միասնական
արժեքից, ընդ որում նշված պահանջը կարող է ապահովվել նվազագույնը՝ 1(մեկ) և առավելագույնը՝ 4 (չորս)
պայմանագրերի միջոցով:
3. Մրցույթը կիրականացվի Ազգային բաց մրցույթ ընթացակարգով` օգտագործելով «Հայտեր ներկայացնելու հրավերը»
(ՀՆՀ), որը սահմանվել է Համաշխարհային բանկի «Համաշխարհային Բանկի գնումների կանոնակարգեր ՆԾՖ փոխառուների
համար/ «World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers» [հուլիս 2016թ., վերանայված նոյեմբեր
2017, օգոստոս 2018 և նոյեմբեր 2020] փաստաթղթով («Գնումների կանոնակարգեր»): Մրցույթը բաց է բոլոր
Հայտատուների համար` Գնումների կանոնակարգերում սահմանված ձևով:
4. Շահագրգիռ իրավասու հայտատուները կարող են ամբողջական փաթեթը հայերեն լեզվով ներբեռնել
www.gnumer.am կամ www.armeps.am կայքերից: Էլեկտրոնային գնումների համակարգում գրանցված Հայտատուները
ավտոմատ կերպով կստանան սույն հրավերը՝ կցված Մրցութային փաստաթղթերի հետ միասին /համաձայն համապատասխան CPV
կոդերի/: Ցանկացած կազմակերպություն կարող է գրանցվել էլեկտրոնային գնումների համակարգում և ներկայացնել Հայտը
ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով (www.armeps.am):
Հայտնում ենք, որ «Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ-ն պատասխանատվություն չի կրում հայտատուի կողմից վերոնշյալ
կայքերից մրցութային փաթեթի սխալ կամ ոչ ամբողջական ներբեռնման, ինչպես նաև հետագայում հրավերի փոփոխությունների
առկայության դեպքում դրանց բացթողնման համար:
5. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ARMEPS էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան 2023թ. Ապրիլի 11-
ին, ժամը 12:00-ն: Ուշացած հայտերը ավտոմատ կերպով չեն ընդունվի էլեկտրոնային համակարգի կողմից:
6. Ինչպես նշված է ՀՄՄ 19.1 կետում՝ բոլոր հայտերը պետք է ուղեկցվեն Հայտի ապահովման հայտարարագրով: Յուրաքանչյուր
չափաբաժնի հայտը պետք է ուղեկցվի առանձին Հայտի ապահովման հայտարարագրով:
7. Պատվիրատուի հասցեն է`
«Կրթական Ծրագրերի Կենտրոն» ԾԻԳ ՊՀ
Հասցեատեր՝ պարոն Գրիշա Հովհաննիսյան, Տնօրենի պաշտոնակատար՝
0070, Երևան, Սիմոն Վրացյան փ., 73 (2-րդ հարկ)
Հայաստանի Հանրապետություն
Հեռ. +374 10 575690
Էլ. հասցե` info@cfep.am
Վեբկայք` www.cfep.am 

Նորություններ

15.03.2023 Դրամաշնորհային պայմանագրերի կնքում՝ նախակրթարանների հիմնման նպատակով «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում » վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրում նախակրթարանների հիմնման նպատակով: Մարտի 1-ից 6-ը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության Կրթական ծրագրերի կենտրոն ԾԻԳ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի մարզերի ուսումնական հաստատությունների տնօրենների հետ, որի նպատակը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակում... 27.02.2023 ՀՀ Արմավիրի մարզի դպրոցներում ստեղծվում են ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատորիաներ «Հանրակրթական դպրոցների վերազինում» ենթաբաղադրիչի շրջանակում ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության առաջարկով՝վերազինման նպատակով ընտրվել է ՀՀ Արմավիրի մարզի հիմնական և միջնակարգ դպրոցները, որոնք ծրագրի իրականացման արդյունքում հագեցած կլինեն առարկայական վերանայված ծրագրերին և չափորոշիչներին համապատասխանող ժամանակակից բնագիտական և ինժեներական լաբորատոր սարքվորումներով և գույքով, ինչպես նաև անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումներով: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից մարզի 114... 22.02.2023 Մեկնարկել է ծրագրային հայտերի գնահատման փուլը թեմատիկ և ֆունկցիոնալ փորձագետների կողմից Փետրվարի 20-ին Ծրագրային հայտերի գնահատման համար պայմանագրեր են կնքվել 5 ուղղություններով՝ բժշկական/կենսաբանական գիտությունների, ճարտարագիտության/շինարարության, դեղագիտության/քիմիայի, ֆիզիկայի, տեխնոլոգիական գիտությունների և ֆունկցիոնալ աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների հետ։ Տեղեկացնենք, որ մինչ պայմանագրերի կնքումը իրականացվել են հետևյալ գործընթացները` 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից հայտարարվել է բուհերին դրամաշնորհային ծրագրերի...