Հայտարարություններ

Հյուսիսային համալսարանում <<Հեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ>> դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համալսարանի դասախոսական և ադմինիստրատիվ անձնակազմի համար հեռավար ուսուցման Moodle ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստումների կազմակերպման համար անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթի հայտարարություն

19.07.2018

Հյուսիսային համալսարանը ՙԿրթության բարելավում՚ վարկային ծրագրի շրջանակներում ՙԿրթական ծրագրերի կենտրոն՚ ԾԻԳ պետական հիմնարկի հետ կնքված դրամաշնորհային պայմանագրի համաձայն իրականացնում է ՙՀեռակա ուսուցման դասընթացների կազմակերպում՝ հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների զուգորդմամբ՚ կրթական ծրագիրը:
Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում են համալսարանի դասախոսական և ադմինիստրատիվ անձնակազմի վերապատրաստում¬ների կազմակերպում՝ Moodle հեռավար ուսուցման ծրագրի վերաբերյալ: Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու նպատակով Moodle հեռավար ուսուցման ծրագրի շուրջ վերապատրաստումների անցկացման համար նախատեսվում է ներգրավել մեկ անհատ խորհրդատուի ծառայություն:
ԱՆՀԱՏ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ
Վերապատրաստումները նախատեսվում են անցկացնել 2 անգամ՝ ընդհանուր 2 խումբով՝ 15-20 անձ յուրաքանչյուր խմբում, 10-ական օրով 3-ական ժամով (10-օր առաջին խմբի՝ վարչական կազմի համար, 10 օր երկրորդ խմբի՝ դասախոսական կազմի համար):
Հեռավար ուսուցման կազմակերպման նպատակով Moodle հեռավար ուսուցման ծրագրի վերաբերյալ վերապատրաստող-խորհրդատուի կողմից վերապատրաստումներն իրականացվելու են հետևյալ Ծրագրով.

 

Սույն վերապատրաստման դասընթացը մասնակից-դասավանդողներին կուղղորդի Moodle-ի օգտագործման հիմնական քայլերի միջոցով. ստեղծել ճկուն դասընթացներ՝ ներդնելով գործունեության բոլոր տեսակները, կրթական բովանդակությունը և մուլտիմեդիա պաշարները:
Moodle-ը կարող է օգտագործվել առցանց դասընթացների համար, ինչպես նաև խառը տիպի ուսուցման ժամանակ, որտեղ լսարանային աշխատանքը լրացվում է թվային նյութերի լայն տեսականիով:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ և ԽԱՌԸ ՏԻՊԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Էլեկտրոնային և խառը տիպի ուսուցում. սահմանում, բնութագիր և ընթացիկ միտումներ:
 Moodle ԷՈԻԿՀ- ի առավելությունները:
 Moodle դասընթացների տեսակները:
 Moodle- ում նավարկություն. ուսուցանողների և ուսանողների ռեժիմներ: Դերեր:
 Բլոկներ և դասընթացի բաժիններ. տեսակներ և գործառույթներ:
 Պրակտիկ աշխատանք. Moodle դասընթացի ստեղծում:
Moodle-ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ I
 Moodle- ի գործունեության տեսակները:
 Յուրաքանչյուր ուսումնական արդյունքի համար ճիշտ գործունեության ընտրությունը:
 Հաղորդակցման գործունեություններ. ֆորումներ, զրույցներ, հետազոտություններ
(ընտրություն և հետադարձ կապ):
 Պրակտիկ աշխատանք. հաղորդակցման գործունեությունների ավելացումը Moodle դասընթացում:
Moodle-ի ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ II
 Համագործակցային գործունեություն' վիքի, սեմինարներ, տվյալների բազաներ, բառարաններ:
 Անհատական գործունեություն. հանձնարարություններ, դասախոսություններ, թեստեր, SCORM փաթեթներ:
 Պրակտիկ աշխատանք. համատեղ և անհատական գործողությունների ավելացում Moodle դասընթացում:
Moodle-ի ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ
 Պաշարների տեսակները:
 Ուսուցանողի պաշարները՝ պիտակներ, գրքեր, ֆայլեր, թղթապանակներ, բովանդակային փաթեթներ, վեբ էջեր:
 Արտաքին պաշարներ. արտաքին հղումներ և ներկառուցված մեդիա միջոցներ:
 Հեղինակային իրավունք և արտաքին պաշարների օգտագործում:
 Պրակտիկ աշխատանք. ներքին և արտաքին պաշարների ավելացումը Moodle դասընթացում:
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ Moodle-ում: ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
 Ընտրանքների հատկությունները (enrolling options):
 Գնահատում. ինչպես սահմանել գնահատման սանդղակները:
 Գնահատում. դասընթացի գնահատման սանդղակի կարգաբերում:
 Ուսանողների մոնիտորինգ: Moodle-ի հաշվետվությունների օգտագործում:
 Դասընթացի կառավարում. դասընթացների պահեստավորում և վերականգնում:
 Դասընթացի կառավարում. նոր ուսումնական տարվա համար դասընթացի վերակարգաբերում:
 Պրակտիկ աշխատանք. դասընթացի պահեստավորում:


Յուրաքանչյուր խմբի համար դասընթացի տևողությունը՝
Տեսական – 20 ժամ
Պրակտիկ – 10 ժամ
Ընդամենը 60 ժամ՝ երկու խմբերի համար միասին հաշվարկած:

 

Աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածը սահմանվում է մեկնարկից հետո:
Անհատ խորհրդատուի ընտրության պահանջվող որակավորման պահանջներն են՝
Ընդհանուր որակավորում (առավելագույնը 20 միավոր)՝
• Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է գիտական աստիճան):
• Մասնագիտական կրթությունը կամ որակավորում մանկավարժության և/կամ ՏՏ ոլորտներում կդիտվի որպես առավելություն:
• Հայերեն լեզվի գերազանց և անգլերեն լեզվի լավ իմացություն:
Ընդհանուր աշխատանքային փորձ (առավելագույնը 35 միավոր)՝
• Համակարգչային ընդհանուր հմտություններ:
• Թիմային աշխատանքի կարողություն:
• Moodle հեռավար ուսուցման հարթակի առանձնահատկությունների իմացություն:
• Բուհում դասավանդման առնվազն 5 տարվա փորձառություն:
Աշխատանքային փորձի համապատասխանությունը տվյալ ոլորտին (առավելագույնը 45 միավոր)՝
• Moodle հեռավար ուսուցման հարթակով աշխատելու փորձ (հեռավար դասընթացներ կազմակերպելու փորձ, վերապատրաստումներ և այլն):
Մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձինք «Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ պետք է ներկայացնեն
• գրավոր դիմում (դիմումի ձևը կցվում է)
• ինքնակենսագրական տվյալներ (CV), որը պետք է պարունակի դիմողի վերաբերյալ հետևյալ տեղեկությունները` անունը, ազգանունը, ծննդյան թիվը, կրթությունը, մասնագիտությունը, մանրամասն աշխատանքային փորձը,
• աշխատանքների իրականացման համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային փորձի տեսանկյունից ներկայացված պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները:

Հետաքրքրված անձինք նշված փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել «Հյուսիսային համալսարան» ՍՊԸ (ՀՀ, ք.Երևան, Ալ. Մանուկյան 15ա, հեռ. 093501411) կամ ներկայացնել hyusisayin@gmail.com էլ. հասցեով, մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 13-ը, ժամը 14:00:
 

Նորություններ

18.02.2021 Մշտադիտարկում մայրաքաղաքի նախակրթարաններում ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում ընթացքում են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման այցերը: Այցերի շրջանակներում ԿԾԿ ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների... 15.02.2021 Մեկնարկել են Կրթության բարելավում ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման այցերը    Փետրվարից ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի աշխատանքների համատեքստում մեկնարկել են «Կրթության բարելավում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծված նախակրթարանների մշտադիտարկման այցերը: Այցերի համատեքստում «Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային... 05.02.2021 ՆՄՀ շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը Փետրվարի 5-ին «Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամ»-ի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը՝ ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Երևանի պետական համալսարանում (ԵՊՀ): Մշտադիտարկումն իրականացնում էին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության և «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Աշխատանքային խմբի անդամներին ԵՊՀ-ի Ֆարմացիայի ինստիտուտում...