Հայտարարություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի գնումների մասնագետի թափուր պաշտոնի համար մրցույթ անցկացնելու մասին

02.08.2016

Պաշտոնի անվանում`
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի գնումների մասնագետ:

Պաշտոնավարման ժամկետ Երկարաժամկետ

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն`

  1. հետևողականորեն ուսումնասիրել և հետևել Հայաստանի Հանրապետության գնումների ոլորտի բոլոր իրավական և նորմատիվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի գնումների փաստաթղթերին (Գնումների ուղեցույցեր, Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցեր և այլն);
  2. կազմել առանձին մրցույթների Գնումների պլանը;
  3. աջակցել գնումների գործընթացի կազմակերպմանը Համաշխարհային բանկի գնումների ընթացակարգերին և Հայաստանի Հանրապետության գնումների ոլորտի իրավական և նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան;
  4. ԿԾԿ ԾԻԳ–ի համապատասխան աշխատակիցների հետ համատեղ պատրաստել առանձին ծառայությունների առաջադրանքների և ապրանքների հատկորոշիչներ մրցույթների հայտարարման համար;
  5. կազմակերպել մրցույթների հայտարարումը և պայմանագրերի շնորհման տեղեկատվության տրամադրումը;
  6. աջակցել մրցույթների անցկացմանը;
  7. իր պարտականությունների շրջանակում կատարել այլ առաջադրանքներ:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1. Բարձրագույն կրթություն/մագիստրոսի աստիճան տնտեսագիտության, գործարար կառավարման կամ համարժեք ոլորտներում,
2. առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ գնումների ոլորտում Համաշխարհային բանկի, միջազգային դոնորների կամ ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում,
3. Համաշխարհային բանկի և ՀՀ գնումների ընթացակարգերի լավ իմացություն,
4. հայերենի և անգլերենի` գերազանց, ռուսերենի բավարար իմացություն,
5. գրավոր հայերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
6. համակարգչային հմտություններ, մասնավորապես` MS Office, Ինտերնետով աշխատելու և տվյալների բազայի կառավարման կարողություն,
7. մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու և մանրամասներին ուշադրություն դարձնելու ունակություն,
8. թիմային աշխատանքի լավ հմտություններ,
9. Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում ունեցած աշխատանքային փորձը առավելություն է։

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում` կցվում է,
2) ինքնակենսագրություն` հայերեն լեզվով,
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատաս¬խան տեղեկանք.
5) մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
6) անձնագրի պատճենը.
7) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր).
8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (պատճենները) կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:
Հարզազրույցի փուլ կհրավիրվեն միայն սույն հայտարարության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման պահանջներին համա¬պա¬տասխանող մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները:

Մրցույթը կանցկացվի 2016 թվականի հոկտեմբերի 3-ին, 11:00-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկում:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի շենքում` ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73, 2-րդ հարկ, ընդունարան` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրերին` ժամը 11.00-ից մինչև 13.00-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ օրերին` ժամը 15.00-ից մինչև 17.00-ը։
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2016 թվականի սեպտեմբերի 5-ը:
Դիմումի Ձևը տեղադրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կայքում /www.cfep.am/:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ` 57 56 67 հեռախոսահամարով:
 

Նորություններ

27.01.2023 Հանդիպում Կրթության Կառավարման և Տեղեկատվական Համակարգի (ԿԿՏՀ) բարելավման նպատակով աջակցություն տրամադրող անհատ խորհրդատուների և ՀՀ դպրոցների տնօրենների հետ ‹‹Կրթության համակարգում տվյալների հավաքագրման և առաջընթացի մշտադիտարկման բարելավում›› ենթաբաղադրիչը Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոնի (ԿՏԱԿ) հետ համատեղ կբարելավվի ԿԳՄՍՆ կարողությունները՝ տվյալների հավաքագրման, վերլուծության միջոցով վերահսկելու հայաստանյան դպրոցների գործունեության արդյունավետությունը: Այս Ենթաբաղադրիչը կխթանի տվյալներով հիմնավորված և փաստերի վրա հիմնված կրթական քաղաքականության մշակման գործընթացը։ Ներկայումս ընթացքում է տվյալների... 26.01.2023 ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ը մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները ‹‹Կրթական ծրագրերի կենտրոն›› ԾԻԳ-ի ‹‹Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը›› ենթաբաղադրիչի շրջանակում մեկնարկել է թվով 4 ավագ դպրոցների վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները: Նշենք, որ շինարարական աշխատանքների տևողությունը վերոնշյալ ավագ դպրոցներում կազմելու է մոտ 27 ամիս: Ներկայումս ընթանում են վերակառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերամշակման աշխատանքները: Հավելենք, որ... 19.01.2023 Նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի Կառավարման հանձնաժողովը հաստատել է միկրոծրագրերի իրականացման համար ընտրված հաստատությունների ցանկը «Կրթության բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագրի շրջանակներում շարունակվում է դրամաշնորհների տրամադրումը նախակրթարանների հիմնման նպատակով: 2023 թվականի նախադպրոցական կրթության միկրոծրագրերի իրականացմանն ուղղված նախնական աշխատանքները սկսվել են 2022 թվականի հունիսից: Ծրագրի արդյունավետությունն ու նպատակայնությունը բարձրացնելու նպատակով 2022 թվականի հունիս օգոստոս ամիսների ընթացքում ՀՀ թվով 5 մարզերի մարզպետարանների համապատասխան վարչություններից ԿԾԿ ԾԻԳ է...