Նորություններ

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ը ամփոփել է 2016 թվականին կատարված աշխատանքները

10.02.2017

«Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակը ամփոփել է 2016 թվականին կատարված աշխատանքները «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագիր շրջանակներում: Նախքան ոլորտում կատարված աշխատանքները ներկայացնելը՝ հիշեցնենք, որ «Կրթության բարելավում» ծրագիրն ամբողջությամբ համահունչ է ՀՀ կառավարության 2012-2017 թվականների տնտեսական զարգացման ռազմավարության հետ: Ընդգրկելով կրթության բոլոր մակարդակները` նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն, «Կրթության բարելավում» ծրագիրը միտված է միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համահունչ ծառայություններ մատուցող կրթական համակարգի ստեղծմանը: «Կրթության բարելավում» ծրագիրը հետապնդում է երկու նպատակ՝ հանրակրթության հետագա բարելավում, ապահովելով տարրական դպրոց մուտք գործող երեխաների պատրաստվածությունը և բարելավելով ավագ դպրոցներում ֆիզիկական պայմաններն ու կրթական ռեսուրսների առկայությունը և աջակցություն բարձրագույն կրթական հաստատություններին` ապահովելով կրթության որակն ու համապատասխանությունը: Անդրադառնալով «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի տարեկան գործունեությանը` պետք է ընդգծել , որ կատարված աշխատանքի ամենամեծ ծավալը բաժին է ընկել հանրակրթության ոլորտին: 2016թ.-ի ընթացքում «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում «Հանրակրթության որակի բարելավում» բաղադրիչի «Դպրոցին՝ երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում հիմնվել են 24 նոր նախակրթարաններ Տավուշի (6), Լոռու (6) և Արմավիրի (12) մարզերում:Նորաբաց նախակրթարանների գործունեությունները մեկնարկել են 2016թ.-ի հոկտեմբեր նոյեմբեր ամիսներից: Դրանցում ընդգրկված են մոտ 750 երեխա: Կրթության Ազգային Ինստիտուտի կողմից վերապատրաստվել են բոլոր 3 մարզերի 24 նախակրթարաններում ընդգրկված թվով 55 դաստիարակ:Նորաստեղծ նախակրթարաններում հատուկ ուշադրություն է դարձվում նախադպրոցական տարիքի երեխաների արդյունավետ նախապատրաստմանը տարրական կրթությանը, որը ոչ միայն ապահովում է հավասար մեկնարկային պայմաններ նրանց համար շարունակելու ուսումը տարրական դպրոցում, այլև ստեղծում է ամուր հիմքեր նրանց անհատական և սոցիալական հմտությունների ձևավորման ու զարգացման համար:
Ծրագրի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով նախակրթարանների ստեղծմանը զուգընթաց խորհրդատվական կազմակերպության կողմից իրականացվում է նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների զարգացման դինամիկայի գնահատում ու դրա վրա ազդող գործոնների հետազոտություն: Հետազոտության արդյունքները փաստում են ընդգրկված երեխաների զարգացման, դպրոցին պատրաստվածության դրական դինամիկա, հետևաբար նաև ենթածրագրի արդյունավետություն:Կարևորելով ավագ դպրոցներում ֆիզիկական պայմաններն ու կրթական ռեսուրսների առկայությունը՝ «Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում իրականացվել են 12 ավագ դպրոցների շենքերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:Բոլոր նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն Համաշխարհային Բանկի (այսուհետ` ՀԲ) հետ համաձայնեցման փուլում են: Մեկնարկել են վարկային ծրագրով նախատեսվող հիմնանորոգման ենթակա թվով 17 ավագ դպրոցներից 5 ավագ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք ընթանում են համաձայն աշխատանքային ժամանակացույցերի:
Ենթաբաղադրիչի շրջանակներում նախատեսվում է նաև բոլոր ավագ դպրոցներում հիմնել բնագիտական առարկաների լաբորատորիաներ:Այդ նպատակով համապատասխան մասնագետների կողմից 2016թ. մշակվել են բնագիտական առարկաների գծով գնման ենթակա լաբորատոր սարքավորումների համակազմը՝ ներառելով տեխնիկական հատկորոշիչները, մեկ լաբորատորիայի համար նախատեսված սարքավորումների քանակը, ինչպես նաև առաջարկվել են լաբորատորիաների կահավորման մոդելներ:Իսկ «Հիմնական կրթական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը` ապահովելով սովորողների ուսման և կրթական վերջնարդյունքի մշտադիտարկումը» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում մեկնարկել են ՏՀՏ վերապատրաստումների կարիքների գնահատման, ՏՀՏ կիրառմամբ առարկաների դասավանդման համար վերապատրաստման մոդուլների մշակման և վերապատրաստողների վերապատրաստման աշխատանքները:Արդյունքում ստեղծված վերապատրաստման մոդուլների հիման վրա կիրականացվեն բուհերի և դպրոցների ներկայացուցիչների վերապատրաստումներ:
2016թ. օգոստոսի 1-ին մեկնարկել են մասնագիտական և հանրակրթական կառավարման տեղեկատվական համակարգերը մեկ միասնական համակարգի մեջ ինտեգրման աշխատանքները, որոնց ավարտը նախատեսված է 2017թ. փետրվարին: Արդյունքում կգործի կրթության կառավարման միասնական տեղեկատվական համակարգ: Անդրադառնալով կրթության բովանդակությանը, «Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը` կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով» ենթաբաղադրիչի շրջանակներում, իրականացվել է հանրակրթության պետական չափորոշչի, առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերանայման կարիքների գնահատման հետազոտությունը, որը հիմք է հանդիսացել հանրակրթության պետական կրթակարգի, պետական չափորոշչի և առարկայական չափորոշիչների ու ծրագրերի վերանայման հայեցակարգի, այնուհետ` «Ազգային կրթակարգի» նախագծի մշակման համար:Նշված նախագծերը հանրային քննարկումների արդյունքում ստացված դիտողությունների հիման վրա լրամշակվել են և ԿԳՆ համակարգող հանձնաժողովի որոշմամբ հիմք են ընդունվել ՀՀ կառավարության ծրագրին համապատասխան` 2017թ. Արարատյան բակալավրիատի և գերազանցության ծրագրի համադրմամբ Ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորման համար:
Բարձրագույն կրթության ոլորտում «Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) զարգացմանը» բաղադրիչի շրջանակներում 2016թ. ընթացքում շարունակվել է 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ին կնքված պայմանագրերով ՆՄՀ առաջին շրջափուլի վեց դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումը հետևյալ բուհերի կողմից՝ Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Երևանի պետական բժշկական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա: Ծրագրերի ավարտը նախատեսված է 2017 թ. դեկտեմբերին: Դրամաշնորհային ծրագրերի բուհական աշխատակիցների համար ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից 2016 թ. փետրվարի 2-3-ը կազմակերպվել և իրականացվել է աշխատաժողով` ծրագրերի գնումների, ֆինանսական և իրականացման այլ ընթացակարգերի պարզաբանման նպատակով: Իրականացվել են նախատեսված գնումների գործընթացները, որոնք դիտարկվել և հաստատվել են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի և ՀԲ-ի կողմից: Բուհերն ավարտել են փուլային աշխատանքները, ներկայացրել փուլային ֆինանսական և ծրագրային հաշվետվությունները, որոնք դիտարկվել են ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կողմից: Ծրագրերի իրականացման ընթացքում մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով 2016 թ. փետրվարին ընտրվել են ոլորտային փորձագետներ, որոնք տարվա ընթացքում տրամադրել են անհրաժեշտ խորհրդատվությունը: Ստեղծվել է դրամաշնորհային ծրագրերի մոնիտորինգի խումբ, որը տարվա ընթացքում երկու անգամ` հուլիսին և դեկտեմբերին, այցելել է բուհեր: Մոնիտորինգի ընթացքը լուսաբանվել է ԿԾԿ ԾԻԳ-ի կայքում համապատասխան հոդվածների հրապարակման միջոցով: 2016թ. ընթացքում կազմակերպվել և իրականացվել է ՆՄՀ շրջանակներում դրամաշնորհների տրամադրման հավելյալ շրջափուլը, որին մասնակցության հնարավորություն են ստացել իրավասության պայմաններին բավարարող և մինչ այդ ՆՄՀ դրամաշնորհառու չհանդիսացած բուհերը: Գնահատման արդյունքներով և ՆՄՀ համակարգող խորհրդի որոշմամբ 2016 թ. դեկտեմբերի 23-ին պայմանագրեր են կնքվել վեց բուհերի հետ, որոնք են՝ Երևանի պետական կոնսերվատորիա, Շիրակի պետական համալսարան, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Հայկական պետական ինստիտուտ, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հյուսիսային համալսարան, Գլաձոր համալսարան:
Արդյունքում, <<Կրթության բարելավում>> վարկային ծրագրով 2016թվականի բյուջեով նախատեսված ընդամենը 2,793,954.8 հազար ՀՀ դրամ գումարից փաստացի ծախսվել է 2,243,553.2 հազար ՀՀ դրամ, որը կազմում է նախատեսվածի 80%-ը:
 

 

Նորություններ

05.06.2019 Ամփոփվեց ՆՄՀ դրամաշնորհային ծրագրերի մշտադիտարկումը ՇՊՀ-ում Հունիսի 4-ին աշխատանքային այցով Շիրակի պետական համալսարանում (ՇՊՀ) էին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում բուհի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ մշտադիտարկումն էր:ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչներին ողջունեց ՇՊՀ դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Հովիկ Մելքոնյանը: Նա նշեց, որ նմանօրինակ ծրագրերի իրականացումը նոր որակական հարթության վրա է տեղափոխում բուհի գործունեությունն ու նրա վարկանիշը: ՇՊՀ... 03.06.2019 Կայացավ հանրակրթական չափորոշիչների քննարկմանը նվիրված աշխատաժողովը Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «ԵՄ-ն նորարարության համար. բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագրերի վերամշակում և փորձարկում» ծրագրի շրջանակում մայիսի 30-ից հունիսի 1-ը տեղի ունեցավ ուսումնական ծրագրերի աշխատաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Համաշխարհային բանկի կողմից։ Միջոցառմանը հրավիրված էին կրթության փորձագետներ, միջնակարգ դպրոցների ուսուցիչներ և ղեկավարներ,... 03.06.2019 Կայացավ Շիրակի պետական համալսարանի «ՆՈՐԿԵՆՏ» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը Մայիսի 31-ին Շիրակի պետական համալսարանում կայացավ «Շիրակի պետական համալսարանի հզորացման և կրթական ծառայությունների բազմազանեցման միջոցով տարածաշրջանային համաչափ զարգացման ապահովում» դրամաշնորհային ծրագրի ամփոփիչ աշխատաժողովը: Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ, «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) շրջանակներում իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրով...