Հայտարարություններ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության <<Կրթական ծրագրերի կենտրոն>> ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի ծրագրերի ղեկավար-տնօրենի տեղակալի թափուր պաշտոնի համար մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարություն

23.10.2017

Պաշտոնի անվանում`

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ /ԿԾԿ ԾԻԳ/ պետական հիմնարկի ծրագրերի ղեկավար-տնօրենի տեղակալ:

Պաշտոնավարման ժամկետ Երկարաժամկետ

Հիմնական աշխատանքային պարտականությունների նկարագրություն`
1. Աշխատել Ծրագրի բաղադրիչների ղեկավարների և ֆինանսական ու գնումների աշխատակազմի հետ` աշխատանքային տարեկան պլանների, ժամանակացույցերի, գնումների պլանների, ծախսերի և բյուջեների նախագծման գործում;
2. Կազմակերպել Ծրագրի բոլոր ենթաբաղադրիչների մոնիթորինգն ու գնահատումը;
3. Կազմակերպել հանրային լուսաբանման և տեղեկատվության տարածման գործընթացը Ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում` զանգվածային լրատվական միջոցների, հրապարակումների, սեմինարների և հասարակական քննարկումների միջոցով, որը կառաջացնի հետաքրքրություն, այդ թվում համընդհանուր Ծրագրի փոխըմբռնում դրա նպատակների և իրականացման մեթոդների առումով;
4. Ապահովել և պահմանել տեղեկատվության երկկողմանի հոսք հրապարակային քննարկումների արդյունքում բարձրացված հարցերի շուրջ, որոնք կապված են Ծրագրի բաղադրիչների հետ;
5. Ապահովել Ծրագրի արդյունքների ցուցանիշները;
6. Ապահովել աշխատանքի սերտ համակարգումը տարբեր ծրագրերի ենթաբաղադրիչների միջև և աջակցել Ծրագրի գործունեության պլանավորմանը;
7. Ծրագրի շրջանակներում սերտորեն համագործակցել ՀՀ ԿԳՆ-ի և մարզային կրթության վարչությունների և այլ համապատասխան կազմակերպությունների հետ (ՀԿ-ների, միջազգային կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների);
8. Համակարգել Գործատուի աշխատակազմի որակյալ և արդյունավետ ամենօրյան գործունեությունը;
9. Վերլուծել Ծրագրի իրականացման գործընթացը, բացահայտել և զեկուցել Գործատուին ծագող հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ և առաջարկել դրանց լուծման ուղղիները;
10. Ապահովել Ծրագրի և աշխատակազմի բոլոր փաստաթղթերի ապահով պահպանությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ գաղտնիությունը;
11. Աշխատել Ծրագրի բաղադրիչների ղեկավարներիր և այլ աշխատակիցների հետ` ապահովելու նախատեսված գործողությունների ժամանակին և պատշաճ կատարումը ըստ Ծրագրի Ղեկավար ձեռնարկի;
12. Զեկուցել Գործատուին Ծրագրի առաջնթացի և առաջացած խնդիրների մասին;
13. Տրամադրել բաղադրիչների ղեկավարներին քաղաքականությանը վերաբերվող տեղեկատվությունն ու համապատասխան որոշումներ;
14. Աջակցել Ծրագրի բաղադրիչների ղեկավարներին ամենօրյա աշխատանքների կազմակերպման հարցում, նվազեցնելով բաղադրիչների իրականացման ռիսկերը և դրանց ազդեցությունը;
15. Ուսումնասիրել և քննարկել բաղադրիչների ընթացիկ հաշվետվությունները տնօրենի և բաղադրիչների ղեկավարների հետ;
16. Համագործակցել գնումների աշխատակազմի հետ Ծրագրի գնումների պլանի կազմման և վերանայման գործում` ապահովելով դրա համապատասխանությունը գործողությունների տարեկան պլաններին և ժամանակացույցներին;
17. Մասնակցել մրցույթային փաստաթղթերի մշակման, մրցույթների կազմակերպման ու գնահատման, այդ թվում Ծրագրի ընթացքում բոլոր բաղադրիչների պայմանագրերի պատրաստման, ստորագրման և ժամանակին կատարման գործընթացներին;
18. Համակարգել Ծրագրի տարբեր բաղադրիչներում իրականացվող դրամաշնորհային միկրոծրագրերը, ապահովել միասնական մոտեցում մոնիտորինգի և հաշվետվությունների պահանջների նկատմամբ;
19. Կազմակերպել դրամաշնորհային ծրագրի խթանման, իրականացմանն ու մշտադիտարկմանն ուղված գործողություններ;
20. Մասնակցել դրամաշնորհային պայմանագրերի արդյունքների ուսումնասիրմանը;
21. Քննարկել դրամաշնորհների իրականացման առաջընթացը և դրանց վերահսկողությանն ու մոնիտորինգի բարելավման ուղիները տնօրենի և համապատասխան բաղադրիչների ղեկավարների և աշխատակիցների հետ;
22. Զեկուցել ծրագրի արդյունքների ցուցանիշների կարգավիճակի, Արդյունքների շրջանակի միջանկյալ արդյունքների մասին,ինչպես նաև Ծրագրի մոնիթորինգի և զեկույցը պետք է ներառվի Ծրագրի եռամսյակային առաջընթացի հաշվետվությունում.
23. Մասնակցել ՀՀ ԿԳՆ-ի և կառավարության այլ կառույցների կողմից կազմակերպված Ծրագրին առնչվող հանդիպումներին;
24. Աշխատել ԿԾԿ ԾԻԳ-ի աշխատակազմի հետ որպես միասնական թիմ;
25. Համակարգել և հետևել բողոքների լուծման մեխանիզմներին, Ծրագրի հետ կապված սոցիալական խնդիրներին և զեկուցել տնօրենին;
26. Ապահովել տնօրենի հանձնարարականների ժամանակին և որակով կատարումը;
27. Տնօրենի բացակայության ժամանակ գործել որպես տնօրենի պաշտոնակատար;
Իր իրավասությունների շրջանակներում իրականացնել Ծրագրից բխող այլ համապատասխան գործողություններ
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`

1. Բարձրագույն կրթություն բնագիտական և հասարակական գիտությունների, գործարար կառավարման կամ համարժեք ոլորտներում,
2. առնվազն 3 տարվա կառավարման, կամ 5 տարվա համապատասխան կամ միջազգային կազմակերպություններում աշխատանքային փորձ,
3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտի իրավական ակտերի լավ իմացություն,
4. Համաշխարհային բանկի վարկային համաձայնագրի և ընթացակարգերի լավ իմացություն,
5. հայերենի և անգլերենի` գերազանց, ռուսերենի բավարար իմացություն,
6. համակարգչային հմտություններ, մասնավորապես` MS Office, Ինտերնետով աշխատելու և տվյալների բազայի կառավարման կարողություն,
7. մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու և մանրամասներին ուշադրություն դարձնելու ունակություն,
8. թիմային աշխատանքի հմտություններ,
9. միջազգային կազմակերպություններում/ծրագրերում ունեցած աշխատանքային փորձը առավելություն է։

Քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր։

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) գրավոր դիմում` կցվում է,
2) ինքնակենսագրություն` հայերեն լեզվով,
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի պատճեները
4) արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատաս¬խան տեղեկանք.
5) մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի.
6) անձնագրի պատճենը.
7) 2 բնութագիր (երաշխավորագիր).
8) աշխատանքային գրքույկի կամ աշխատանքային պայմանագրի պատճենը (պատճենները) կամ սահմանված կարգով տրված համապատասխան տեղեկանք:
Հարզազրույցի փուլ կհրավիրվեն միայն սույն հայտարարության և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1668-Ն որոշման պահանջներին համա¬պա¬տասխանող մրցույթին մասնակցելու համար դիմած քաղաքացիները:

Մրցույթը կանցկացվի 2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկում:
Փաստաթղթերը ընդունվում են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի շենքում` ք. Երևան, Ս. Վրացյան 73, 2-րդ հարկ, ընդունարան` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի օրերին` ժամը 11.00-ից մինչև 13.00-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ օրերին` ժամը 15.00-ից մինչև 17.00-ը։
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ը:
Դիմումի ձևը տեղադրված է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի կայքում /www.cfep.am/:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ` 57 56 90 (29) հեռախոսահամարով:
 

Նորություններ

10.02.2020 Ամփոփվեց դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը բուհերում Փետրվարի 7-ին Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի շրջանակներում ամփոփվեց ընթացիկ դրամաշնորհային ծրագրերի երկշաբաթյա մշտադիտարկումը ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլով դրամաշնորհառու հանդիսացող բուհերում: Վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Հայ-Ռուսական համալսարանում (ՀՌՀ): Հանդիպման ընթացքում ՀՌՀ-ի կողմից իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Արսեն Առաքելյանը ծանոթացրեց ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող ««Գենային... 07.02.2020 Անասնաբուժական կրթագիտական գերազանցության կենտրոն՝ ՆՄՀ դրամաշնորհով Փետրվարի 5-ին ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները աշխատանքային այց են իրականացրել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» (ՀԱԱՀ) հիմնադրամ: Այցի նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի (ՆՄՀ) դրամաշնորհային ընթացիկ ծրագրի մշտադիտարկումն էր: ԿԾԿ ԾԻԳ-ի ներկայացուցիչները ՀԱԱՀ-ի դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար Սոնա Ծառուկյանի ուղեկցությամբ ծանոթացան ՆՄՀ երկրորդ հիմնական շրջափուլի շրջանակներում հիմնվող «Անասնաբուժական կրթագիտական... 07.02.2020 ՀՊՄՀ-ում բացվել է ապագա, մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիա «Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամում (ՀՊՄՀ) փետրվարի 6-ին բացվել է ապագա մանկավարժների գործնական հմտությունների զարգացմանն ու կատարելագործմանն ուղղված մուլտիմեդիոն լաբորատորիան և երկու հետազոտական լսարանները՝ համալրված համապատասխան գույքով, մասնագիտական ծրագրեր պարունակող համակարգիչներով, ինչպես նաև ստեղծվել է էլեկտրոնային կրթական հարթակը՝ մշակված ուսումնաօժանդակ նյութերով և վիրտուալ գրադարանով: Այս ժամանակակից ենթակառուցվածքը...